Estudiants amb necessitats educatives especials (programa UPF Inclusió)
Docència no presencial: recomanacions i instruccions a l'Aula Global per a les adaptacions
 
  • Facilitar temps addicional per al lliurar els treballs i fer les tasques i les activitats establertes en aquells estudiants que ho precisin.
  • Prioritzar els recursos acadèmics digitals davant dels de format paper (apunts, llibres, articles).
  • Escollir els recursos audiovisuals amb subtítol o transcripció davant dels que no en disposen, sempre que sigui possible
  • Establir alguns treballs en format individual o de grup reduït (dos o tres persones màxim). Els treballs, pel fet de ser d'un format diferent, també haurien d'ajustar la seva exigència al nombre de persones que hi treballaran.  
  • En la mesura del possible, considerem que pot ser d'utilitat preparar un resum del pla docent de l'assignatura en què es recullin les activitats, les lectures i els terminis per tal que els estudiants puguin organitzar-se amb el màxim de temps possible i avançar feina, tenint en compte el període de Setmana Santa. La utilització del calendari de l'Aula Global pot ser una eina molt pràctica.  
  • En el cas que alguns estudiants manifestin dificultats davant l'ús de les eines digitals, caldrà intentar evitar incidències i simplificar la comunicació amb l'alumne, enviant per exemple les instruccions de cada activitat per correu electrònic (utilitzar una seqüència numèrica en el títol del missatge pot ajudar a localitzar les instruccions i les diverses activitats d'una assignatura). 
  • També us pot ser molt útil el xat de l'Aula Global, per exemple en tutories. 

Respecte als estudiants amb afectacions visuals, cal tenir en compte que la digitalització ha de ser de la màxima qualitat, sobretot si els estudiants presenten baixa visió. Els documents en format imatge (per exemple, en fer una fotografia d'un text) no són llegibles pels programes adaptatius de persones invidents. També caldrà disposar de text alternatiu per a les imatges.   

 
Us oferim noves instruccions per facilitar temps addicional als estudiants amb necessitats especials. Aquest procediment no requereix duplicar tasques ni qüestionaris. 
 
Docència i avaluació no presencial: https://www.upf.edu/web/factoria/docencia-online