Convocatòria d'Ajuts UPF Inclusió

 

En la sessió del passat 15 de desembre, el Consell de Govern va acordar posar en marxa un ajut anual destinat als estudiants del programa UPF Inclusió. Estaran destinats a estudiants que requereixen assistència personal per situació de dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda.

 
Objecte dels ajuts
 
Els ajuts UPF Inclusió per a l’assistència personal d’estudiants en situació de dependència i per a serveis de transport especial per a estudiants amb mobilitat reduïda tenen per objecte atorgar ajuts als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau, màster i doctorat de la UPF per fer front a aquestes despeses derivades de la seva discapacitat amb la finalitat de garantir la continuïtat dels seus estudis universitaris.
 
Modalitats dels ajuts
 
Les modalitats dels ajuts són les següents:
 
  • Assistència personal, en aquelles activitats docents o universitàries de la UPF.
  • Transport especial, taxi adaptat o no adaptat, per traslladar-se des del lloc de residència o domicili de l’estudiant al centre docent per assistir a les activitats docents o universitàries de la UPF. La comissió podrà valorar les opcions de transport públic existents i les incompatibilitats que el sol·licitant manifesti per al seu ús i que justifiquin la sol·licitud de l’ajut. 

 

Sol·licituds i calendari

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds del 4 al 24 de març del 2022, ambdòs inclosos, mitjançant instància general electrònica que podeu trobar a la Seu Electrònica de la UPF adreçada al Programa UPF Inclusió.

Abans de començar el tràmit s’informa de com et pots identificar electrònicament (idCAT Mòbil, idCAT, [email protected], T-Cat, DNi-e, etc). 
 
A l'apartat DEMANO: Sol·licitud d'Ajut del Programa UPF Inclusió 2021-2022
A l'apartat ÒRGAN O SERVEI A QUI ADRECEU LA SOL·LICITUD: Programa UPF Inclusió
 

Documentació que cal adjuntar:

  • Formulari de sol·licitud
  • Fotocòpia de la resolució mitjançant la qual es califica el grau de discapacitat, o de dependència, expedida per l’òrgan competent segons la legislació actual.
  • Memòria i pressupost en què s’exposin de manera detallada les necessitats que justifiquen aquest ajut.
  • Documentació justificativa o declaració responsable d’altres ajuts concedits per a la mateixa finalitat, amb l’import inclòs.
     

Podeu consultar aquí les bases de la convocatòria i la resolució del rector.

 

Destaquem:

Beques i ajuts per a estudiants UPF