Presentació del recursos del programa
A través d’una entrevista presencial, informem als estudiants dels recursos de què disposem
Protocol d’acollida i orientació
El protocol recull les diferents actuacions que es desenvolupen a partir de les situacions que es poden produir durant el curs acadèmic.
Accessibilitat als espais docents
Facilitem els mitjans suficients per tal de millorar l’accessibilitat als diferents espais de la universitat.
Adaptació dels materials i els recursos educatius
Treballem en la millora dels materials docents per tal que aquests esdevinguin accessibles.
Adaptacions curriculars
Assessorem al professorat segons les necessitats d’accessibilitat dels alumnes tenint en compte les exigències de cada assignatura.
Accessibilitat a les webs i als mitjans electrònics
Fem el seguiment dels recursos electrònics disponibles per tal de millorar-ne l’accessibilitat.
Jornades i cursos orientats a la discapacitat

A través del programa Inclusió a les aules, s’ofereix formació al professorat. També es proposen anualment sessions informatives al personal d’administració de la universitat.

 
Accions d’orientació i d’intermediació laboral
Orientem a les empreses sobre les adaptacions necessàries en l’entorn laboral quan l’estudiant ho precisa.
Inserció laboral
Fem arribar les ofertes laborals als estudiants atesos pel programa segons el seu perfil.
Beques i ajuts
Informem de les beques i ajuts específics vigents segons les seves necessitats.
Assessorament i suport al professorat
Atenem les consultes del professorat sobre eines i recursos adaptatius, valorant els més adequats segons el perfil i necessitat de cada alumne.
Tutor de necessitats educatives especials
El tutor de necessitats educatives té la funció de fer el seguiment acadèmic de l’alumne a partir de les adaptacions docents que s’hagin acordat.
Els estudiants que ho precisen poden disposar d’aquest servei de manera confidencial i gratuïta.