Per a cada assignatura-grup-professor es calcula la nota mitjana a cadascuna de les preguntes.

Per a cada estudi i departament es calcula el punt mig de totes les avaluacions a cadascuna de les preguntes.

S'estableix una ordenació en percentils (10%-35%-65%-90%) per a cada estudi i departament i s'indica a cada professor en quin dels percentils se situa la seva mitjana.

LListats de què disposen els responsables acadèmics:

 • Llistat de classificació per professor i interval
 • Llistat de classificació per assignatura i interval
 • Q3: Llistat de valoracions inferiors a 5
 • Resum per estudis
 • Llistat de participació per estudi
 • Llistat de suggeriments
 • Llistat origen respostes

Avaluació de la docència

L'avaluació de la docència és una previsió estatutària de la UPF que s'ha fet des del mateix inici de la seva activitat docent. D'acord amb els Estatuts, correspon a la Comissió d'Ensenyament la responsabilitat d'impulsar i supervisar aquesta avaluació. Després de gairebé vint-i-cinc anys de funcionament, la nostra universitat pot acreditar que ha complert estrictament amb aquest mandat estatutari. Es disposa de sèries llargues, per trimestres, per centres, per cursos i per professors, de l'avaluació docent.

La Comissió d'Ensenyament ha anat introduint canvis en el format de les enquestes. En una primera etapa les enquestes es van anar fent cada cop més llargues, fins a arribar a incorporar una bateria de divuit preguntes. Després, es va procedir a una simplificació radical, en què es van deixar reduïts els qüestionaris a cinc preguntes. Algunes mancances del nou format -l'absència de cap indici sobre el funcionament de les pràctiques i la manca d'una avaluació global- van portar a enriquir les enquestes amb dues preguntes més (1998-99).

El model actual avalua de forma sistemàtica la satisfacció de la docència impartida, tant per part de l'assignatura com la del professor.

Valora els aspectes següents relacionats amb l’assignatura (en una escala de 0 a 10, on 0 és molt en desacord i 10 molt d’acord):

 1. Els continguts impartits en l’assignatura i les competències treballades s’ajusten al que diu el pla docent.
 2. Les metodologies docents utilitzades (disseny de sessions de classe, activitats a realitzar pels alumnes i materials docents utilitzats) m’han ajudat en el procés d’aprenentatge.
 3. El volum de treball exigit s’adequa als crèdits de l’assignatura.
 4. En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura.

Si vols fer algun comentari sobre l’assignatura, pots fer-ho en aquest espai:

Valora els aspectes següents relacionats amb el professor o professora (en una escala de 0 a 10, on 0 és molt en desacord i 10 molt d’acord):

 1. El professor o professora ha complert adequadament les seves obligacions docents (pla docent, puntualitat, atenció a l’estudiant, etc.)
 2. Estic satisfet/a amb la docència rebuda

Si vols fer algun comentari sobre el professor o professora, pots fer-ho en aquest espai:

A més de la revisió del nombre i del contingut de les preguntes, la Comissió d'Ensenyament també s'ha esforçat per millorar la presentació de les enquestes, i n'ha desenvolupat un nou estil de presentació més informatiu.

Atesa la importància que l'avaluació docent té per a tota la comunitat universitària -docents i discents-, la Comissió de Qualitat ha impulsat també mesures de millora de la difusió del coneixement i valor de les enquestes a tots els centres -facultats i escoles-, a totes les administracions territorials i en tots els suports possibles. En darrera instància es persegueix elevar el grau de resposta a les enquestes i el rigor en la resposta.

EL SISTEMA AVALDO D'AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA EN UNA INTRANET CORPORATIVA (CAMPUS GLOBAL)

La UPF ha desenvolupat un sistema d'avaluació de la docència a través del Campus Global (AVALDO) connectat amb les principals bases de dades de la Universitat. L'AVALDO configura un model propi amb més eines i millor informació a estudiants, professorat avaluat i responsables acadèmics.

El model implica UNA DOBLE ACTUALITZACIÓ:

· Actualització de caràcter metodològic i tecnològic

 • Se supera l'avaluació presencial a l'aula, amb tots els costos, requeriments i servituds que plantejava, per passar a un sistema d'avaluació de la docència en l'entorn Campus Global, més fàcil i més amigable
 • Permet als estudiants fer l'avaluació des del lloc que vulguin i quan vulguin, i afavorir que siguin fetes reflexivament.
 • Pel que fa al professorat avaluat i als responsables acadèmics permet un salt endavant en el tractament de la informació i en la seva accessibilitat:
  • consulta d'avaluacions actives i històriques
  • consulta fàcil dels suggeriments dels estudiants, que queden annexos als resultats de l'avaluació
  • millora la presentació gràfica i disposició de la informació.

· Actualització d'acord a les necessitats dels nous mecanismes i requeriments d'avaluació de la docència del professorat
Tant a nivell intern com a nivell dels requeriments de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI -que ha posat en marxa un complement de docència propi-) com de l'ANECA.

Les innovacions se centren en permetre al professorat contextualitzar els resultats de les avaluacions amb un informe personal, com un mecanisme de garantia. Els comentaris que efectuï un professor també són rebuts pels responsables acadèmics (degans i directors de centres i estudis i directors de Departament) i s'incorporen a l'expedient de l'avaluació quantitativa.

El Sistema Avaldo

Estudiants: en accedir al Campus Global en qualsevol moment del període habilitat per fer l'avaluació, se'ls hi desplega un menú personalitzat amb les avaluacions a realitzar en cada edició. El menú presenta, d'una forma agradable, les assignatures i el professorat que cal avaluar (amb foto inclosa del professor), de manera que només cal que valori de 0 a 10 cadascuna de les preguntes que es plantegen, i escriure els comentaris que consideri oportuns sobre la docència rebuda.

Tractament de la Informació: un cop finalitzat el període d'avaluació (just el dia abans de l'inici dels exàmens trimestrals) s'inicia el tractament, automàtic, de la informació. Se supera, així, la costosa fase de lectura òptica de qüestionaris en els models tradicionals. El sistema AVALDO disposa d'un motor de càlcul que per a cada unitat avaluada (assignatura-grup-professor) estableix uns continguts d'informació preestablerts i un format infogràfic de presentació. La informació proporciona, per a totes les preguntes i professorat avaluat, mitjanes i distribució en percentils de les valoracions. Els resultats s'agreguen a nivell d'Estudi, de Departament i d'Universitat.

Contextualització de les avaluacions: el sistema AVALDO està dissenyat perquè els resultats quantitatius de les avaluacions puguin contextualitzar-se adequadament pels diferents agents, de manera que es potencia la dimensió avaluativa de l'instrument, i s'assegura una major informació en els usos avaluatius diferits.

 • Els estudiants tenen la possibilitat d'efectuar observacions al professorat avaluat. L'AVALDO ha gestionat trimestralment més de 2.500 comentaris dels estudiants
 • El professorat avaluat té l'oportunitat, un cop analitzada l'avaluació, de fer comentaris al voltant dels resultats, que reben els responsables acadèmics
 • Els responsables acadèmics tenen la possibilitat també de traslladar la informació que considerin necessari a una determinada avaluació, que s'afegeix a l'expedient.

Productes: el sistema AVALDO elabora automàticament diferents informes:

 • Informe per al professor: un informe personalitzat, amb identificació de l'avaluació, la participació, i els resultats quantitatius pregunta per pregunta, amb els referents de Departament i d'Estudi. L'informe incorpora un bloc amb els comentaris dels estudiants. Des de l'informe, el professorat pot efectuar els comentaris que consideri adients als resultats de l'avaluació.
 • Informe per als responsables acadèmics: degans i directors de centres i estudis i directors de departament, que ordena en percentils, de la puntuació més alta a la més baixa, per preguntes. Els responsables acadèmics tenen a més a més accés directe als informes individuals del professorat.
 • Certificats de docència: permet imprimir fulls resum de les avaluacions del professorat als efectes de la certificació de valoracions docents, d'acord als procediments establerts per l'AQU i l'ANECA

Gestors: el sistema AVALDO es gestiona per un administrador i estableix circuits de validació interns per activar les edicions corresponents.

En resum, l'avaluació de la docència comprèn un conjunt de mesures que apunten a perfeccionar la qualitat de l'avaluació docent i que comprometen totes les parts implicades en el procés de realització i en el procés de millora.

El tractament de la informació
La informació que proporciona l'avaluació docent, que s'agrupa en tres grans blocs té el contingut i la distribució següents:
S'agrupa en tres grans blocs:

Apartat amb les dades bàsiques de l'avaluació:

a) Encapçalament:
QÜESTIONARI D'ACTIVITAT DOCENT
ESTUDI (en què s'ha impartit la docència)
DEPARTAMENT (al qual pertany el professor avaluat)
CURS I TRIMESTRE

b) Dades de l'avaluació:
ASSIGNATURA
GRUP
PROFESSOR
NOMBRE D'ALUMNES DEL GRUP
PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ

Apartat amb els resultats de l'avaluació
Es configuren cinc agrupacions per als resultats obtinguts a cada pregunta i per a cada estudi i cada departament, i s'indica en quin dels cinc intervals d'agrupacions se situa la mitjana de valoració que ha obtingut el professor per a cada pregunta.

Les agrupacions de cada estudi i departament s'expressen de la manera següent:

1 - 10% (inferior)
2 - 25%
3 - 30%
4 - 25%
5 - 10% (superior)

L'agrupació número 1 es correspon amb l'interval que determinen el 10% de les mitjanes inferiors dels darrers trimestres; la número 2, amb el 25% mitjà-baix; la número 3, amb el 30% del mig; la número 4, amb el 25% mitjà-alt, i la número 5, amb el 10% de les mitjanes superiors.

Els punts de tall (les mitjanes que determinen cada agrupació) varien cada trimestre, però mantenen una certa estabilitat gràcies al fet que s'hi compten les avaluacions dels darrers trimestres. D'aquesta manera, els punts de tall poden modificar-se trimestralment en funció de l'evolució de les avaluacions del professorat de cada estudi i departament, però conserven una certa estabilitat que permet observar millor les tendències; per fer-ho així s'agafen sempre les mitjanes dels darrers trimestres, inclòs l'avaluat. Aquest sistema permet, a més, fer un tractament uniforme de la informació per als estudis grans i per als petits.

Per a cada pregunta es disposa de la informació següent:

 • NOMBRE DE RESPOSTES A LA PREGUNTA
 • MITJANA DEL PROFESSOR
 • PUNT MIG DEL DEPARTAMENT
 • PUNT MIG DE L'ESTUDI
 • AGRUPACIÓ EN DEPARTAMENT
 • AGRUPACIÓ EN ESTUDI

El punt mig del departament i el punt mig de l'estudi són aquelles mitjanes que tenen el 50% de la resta de mitjanes per sobre i l'altre 50% per sota (per tant, que són al punt mig de les mitjanes del departament o de l'estudi).

La informació sobre els resultats de l'avaluació de la pregunta es complementa amb una representació gràfica (un histograma) i percentual de la distribució de les respostes a la pregunta, en funció de l'escala de valoració (de 0 a 10).

D'aquesta manera, amb un simple cop d'ull es pot observar quins han estat la distribució i el percentatge majoritari de les respostes a cada pregunta, d'acord amb l'escala dels qüestionaris:

Apartat final, amb els punts de tall del departament i de l'estudi

Al final del qüestionari s'hi inclou la relació de punts de tall del departament i de l'estudi, de què es tracti, per a cadascuna de les preguntes.