Són funcions de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat:

a) Gestionar i executar projectes transversals vinculats a la gestió de dades i assessorar els òrgans de govern de la Universitat en aquest aspecte.

b) Definir i implantar els manuals d'avaluació i executar processos d'avaluació de la docència i institucionals, dotant  l'organització dels instruments per a la presa de decisions estratègiques, així com elaborar estudis de vigilància competitiva.

c) Coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials.

d) Assessorar les unitats acadèmiques i de gestió en els aspectes de qualitat i donar suport als òrgans de govern de la Universitat en tots els processos relacionats amb aquesta matèria.

e) Donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica, assessorar en l'elaboració dels plans directors o d'actuacions i en projectes de millora organitzativa.