Cada professor avaluat té accés a través d'un mòdul específic al Campus Global als resultats de tota la docència que ha impartit durant el trimestre i els suggeriments dels alumnes al voltant de la seva docència.

Els responsables acadèmics també tenen accés, a través d'un mòdul específic, als resultats de tot el professorat que ha impartit docència a l'estudi durant el trimestre. Pot accedir als resultats individualment -assignatura per assignatura- o a través de la classificació en percentils.

Els directors de departament accedeixen a través del mòdul de responsables acadèmics del Campus global als resultats de tot el professorat del departament que ha impartit docència durant el trimestre, amb independència de l'estudi on ho hagin fet. Pot accedir als resultats individualment -assignatura per assignatura- o a través de la classificació en percentils.

El vicerectorat responsable té accés a tots els resultats de l'avaluació de la docència cada trimestre.

Tots els membres de la comunitat universitària: professorat, estudiants i PAS també tenen accés a la consulta pública dels resultats de totes les assignatures.