L'avaluació de la docència a la UPF l'efectuen els estudiants, al finalitzar cada període docent (trimestre), amb l'objectiu que puguin valorar la seva satisfacció al voltant de determinats aspectes vinculats a la docència i les assignatures.

Des del curs 2003-04 la docència s'avalua a través del Campus Global, la intranet de la UPF. Quan s'activa el període de l'avaluació, uns 10 dies abans d'iniciar-se els exàmens trimestrals, cada alumne, en accedir al Campus Global té una pantalla amb les avaluacions que ha de fer, amb identificació de l'assignatura, el grup i el professor, que són la unitat avaluativa. L'alumne pot valorar les diferents qüestions en una escala de 0 a 10 i efectuar suggeriments o comentaris. Un cop efectuades les avaluacions, desapareix la pantalla, i els resultats es guarden tots de forma anònima.

S'avalua trimestralment tota la docència que s'ha impartit al llarg del trimestre.

El mes de juny del 2019 es va constituir un grup de treball per actualitzar el qüestionari AVALDO amb l'objectiu d'adaptar-lo tant a la situació actual de molts estudis com per obtenir informació més concreta de cara a millorar la docència impartida.

Per tal de poder disposar de la nova versió del qüestionari AVALDO el primer trimestre d’aquest curs, el grup de treball va acordar mantenir l'estructura actual del qüestionari i només modificar el literal d'algunes preguntes, d'aquesta manera no és necessària cap modificació de l'estructura informàtica d'AVALDO, que és complexíssima. 

Després de tres sessions de treball i de testar les noves peguntes amb alguns professors i estudiants, es concreta el NOU qüestionari AVALDO

Igual que com fins ara, els estudiants tindran accés als qüestionaris des de l'Aula Global i el podran respondre en català, castellà i anglès i des de qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta o telèfon mòbil).

[email protected]