1. Informe del rector

El rector comença el seu informe fent esment a les qüestions de context que afecten directament la Universitat. 

D’una banda, explica la posada en escena de tots els rectors i rectores de les universitats públiques catalanes en l’acte que va tenir lloc el passat dimarts 8 d’octubre a la Universitat de Barcelona per reclamar una millora imminent del finançament. Exposa que el problema de finançament és tan greu que, malgrat les discrepàncies entre universitats en altres àmbits, han estat capaces de posar-se d’acord en la reclamació de punts compartits. També manifesta que hi ha una discrepància interna en el govern de la Generalitat a l’hora de resoldre el problema: esperar a que la situació econòmica general millori per atendre les demandes de les universitats públiques o actuar ja per evitar que quan la situació econòmica millori ja sigui massa tard per recuperar-les. L’acte ha servit però, perquè el conseller d’Economia i vicepresident del govern els rebi per escoltar de primera mà les seves necessitats.

D’altra banda, amb relació a la propera publicació de la sentència del judici del procés, el rector explica que des de l’ACUP s’està preparant un manifest per reaccionar-hi. Es tracta també d’un document compartit per totes les universitats públiques que manifesta una cosa molt elemental, i és la indignació pel fet que temes que tenen solucions polítiques siguin tractades pels tribunals.

Finalment, el rector informa que està estudiant una reforma en la composició del Consell de Direcció de la Universitat. Es tracta d’un canvi menor però que té com a objectiu definir millor les tasques i prioritats que la institució es marca des d’ara fins al final del mandat.

 

2. Principals acords

Aprovació de l'inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF a l’activista Angela Y. Davis i a la genetista Christiane Nüsslein-Volhard

Angela Y. Davies és a proposta de l’Equip de Govern i se li vol reconèixer tant l’impacte de la seva producció acadèmica, amb valuoses anàlisis sobre la interrelació entre gènere, raça i classe social, com la seva activa militància en la defensa dels drets civils, la justícia, la igualtat i la llibertat de les persones. Christiane Nüsslein-Volhard, a proposta del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i de la Facultat de Ciències de la salut i de la Vida, és guanyadora del Premi Nobel en Fisiologia o Medecina (1995) i ha contribuït al descobriment dels principals gens implicats en el desenvolupament embrionari en animals i humans. Compromesa també amb la bretxa de gènere en el món de la ciència, el 2004 va crear una fundació, que rep el seu nom, amb l’objectiu de donar suport a joves científiques amb fills per ajudar-les a continuar amb la seva carrera.

Aprovació del compte general i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2018

El vicegerent de l’Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni presenta les dades dels comptes anuals auditats de l’exercici 2018, que s’han tancat en equilibri pressupostari, amb un petit superàvit de 3.000 euros.

Amb relació al pressupost aprovat per aquest exercici i pel que fa als ingressos, destaca l’increment d’ingressos provinents dels cànons dels centres adscrits, dels programes vinculats al concepte d’International campus (Study Abroad i Barcelona International Summer School), i de la subvenció ordinària de la Generalitat (bàsicament increments retributius de l’any 2018).

Pel que fa a les despeses, destaca la reducció de les despeses d’estructura i funcionament ordinari, i el retorn de deute per valor de 3,6 milions d’euros, per sobre del que estava previst, i que ha ajudat a que la situació del 2019 sigui millor. En total, aquests darrers sis anys, fruit de l’esforç institucional, la Universitat ha pogut disminuir el deute en bestretes de 34 a 19 milions d’euros.

Per acabar, el vicegerent ha presentat els resultats de l’auditoria que anualment es realitza a la Universitat. L’informe de l’auditor és favorable i, com en altres ocasions, fa èmfasi en algunes qüestions que no afecten a la seva opinió. Fa notar que la UPF tanca l’exercici amb un romanent de tresoreria total de 34,9 milions d’euros, si bé el romanent de tresoreria no afectat és negatiu en 7.3 milions d’euros, i constata que la Universitat consigna el deute històric que, des del 2005, la Generalitat manté amb la UPF i que, actualment, és de 1.6 milions d’euros. El vicegerent valora positivament aquestes notes d’èmfasi de l’auditor, que subratllen la prudència dels responsables d’elaborar el pressupost de la Universitat.

Aprovació de la convocatòria "En residència a l'àrea Tallers del campus de Poblenou. Curs 2019-2020"

La nova àrea Tallers del campus del Poblenou vol esdevenir un espai neuràlgic i transversal dedicat a la gestió del coneixement i la producció cultural, entre d’altres, mitjançant la creació de nous espais de cotreball.

Amb aquest objectiu, la Universitat crea aquesta convocatòria en què, les persones interessades a ocupar aquests espais, poden presentar la seva candidatura, basada en el projecte que hi volen desenvolupar. La convocatòria s’adreça a totes les persones amb un vincle actual o passat amb la UPF (antics alumnes, estudiants en actiu o altres figures) i la presentació de candidatures finalitza el 31 d’octubre.

Orientativament, la Universitat preveu acollir simultàniament cinc projectes durant el curs 2019-2020. A més d’un espai de treball adequat i singularitzat, els candidats escollits tindran accés a les mateixes instal·lacions del campus del Poblenou que els estudiants de la UPF (aules de teoria, aules d’informàtica, espais tècnics i d’altres espais ocasionals, en funció de la seva disponibilitat); accés als serveis de la Biblioteca; accés a préstec de material audiovisual; recepció periòdica d’informació de les activitats socials i culturals de la Universitat; assessorament i accés a la plataforma per projectar, comunicar i impulsar cada projecte en els àmbits social, cultural i industrial; i possibilitat de participar en el diàleg col·laboratiu amb tots els estaments universitaris.

 

3. Altres acords

Aprovació del model estratègic d'Universitat Saludable de la UPF

El projecte “UPF Saludable” ha de contribuir a impulsar una cultura de salut i benestar, millorar els hàbits de vida de la comunitat universitària i fomentar un entorn universitari més saludable per a tot el Grup UPF. La proposta s’enmarca dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

Aprovació del procediment de coordinació d'activitats empresarials en relació a la prevenció dels riscos laborals

El protocol té l’objectiu de clarificar les obligacions de cada subjecte implicat en la coordinació preventiva d’activitats empresarials, segons es tracti d’una empresa concurrent, titular o principal.

Modificació del Manual de Gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la UPF

El manual incloïa específicament l'assignació de responsabilitats i funcions preventives a diferents unitats i serveis. La modificació elimina la referència d’aquesta funció al Servei de Recerca, que ja no és d’aplicació.

Aprovació del calendari acadèmic per al curs 2020-2021

Aprovació del Manual d'avaluació docent del professorat de la UPF

El nou manual recull les modificacions que la Universitat hi ha anat introduint en la pràctica des de la seva aprovació al 2003. Aquest model avalua tres dimensions bàsiques de l’activitat docent (la planificació, el desenvolupament docent i professional, i els resultats de l’activitat docent) mitjançant tres instruments claus: l’informe d’autoavaluació del professor sol·licitant de l’avaluació, els informes dels responsables acadèmics (degans i directors de departament), i les enquestes de satisfacció dels estudiants i els resultats acadèmics.

El pla no presenta modificacions substancials en relació amb la pràctica actual. Destaca l’establiment de dos requisits imprescindibles per participar en l’avaluació als efectes de la concessió del complement autonòmic addicional per mèrits de docència: 1) Impartir un mínim del 50% de l'encàrrec docent després de les reduccions docents per càrrecs de gestió; i 2) Haver tingut una dedicació docent de 300 hores en el període avaluat.

Modificació del Reglament de llicències d'estudis i permisos de recerca del personal docent i investigador per donar compliment al Conveni Col·lectiu de PDI Laboral de les universitats públiques catalanes

S’estableix que les llicències d'estudis d'entre sis mesos i un any han de ser autoritzades pel vicerector competent previ l’informe favorable del director del departament i de la Comissió de Professorat de la UPF; es gaudirà fins al 100% de les retribucions el tres primers mesos i fins el 80% a partir del quart mes; i es redueix la capacitat docent. Així mateix, s’estableix que el vicerectora competent pot concedir una llicència per assumptes propis sense retribució d’una durada no inferior a quinze dies i amb un màxim acumulat de sis mesos cada dos anys previ compliment de, com a mínim, un any de servei efectiu a la UPF, i subordinat a les necessitats del servei.

Aprovació de l’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat contractat de la convocatòria ordinària del 2019

Reconeixement de tres grups de recerca UPF:

  • Grup de Recerca en l'Assaig Humanístic i la Prosa d'Idees, coordinat pel prof. Domingo Ródenas i adscrit al Departament d’Humanitats
  • Grup de Recerca en Geohumanitats, coordinat per la prof. Rosa Cerarols i adscrit al Departament d’Humanitats
  • Grup de Recerca Societat Civil i Dret Internacional i Europeu, coordinat per Santiago Ripol i adscrit al Departament de Dret

Baixa de dos grups de recerca UPF:

  • Grup de Recerca en Lingüística Computacional (GLICOM), adscrit al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
  • Grup de Recerca en Arqueologia i Història Social i del Gènere Adscripció, adscrit al Departament d’Humanitats

Aprovació de la modificació de la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d'accés a la informació pública a la UPF, per adaptar-la a la legislació vigent

Atès l’informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) sobre els portals de la transparència és necessari modificar la normativa de la UPF per afegir les previsions que aquest organisme pauta per a la publicació de la informació. Així es configura el dret de les persones a ser informades sobre les seves dades i el temps que es mantindran publicades. La modificació també aclareix el sistema de recursos en relació al dret d’accés a la informació pública.

Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes

Comissió de reconeixement de crèdits acadèmics: s’incorporen els professors Eduard Cairol, Abel Escrivà, Clara Velasco i Lorena Gómez. En causen baixa els professors Ester Farnós i Jaume Garcia Villar.