Informe de la rectora

La rectora, Laia de Nadal, ha començat el seu informe al Consell de Govern explicant que des de la darrera sessió l’equip de govern ha estat treballant intensament en la definició del pla d’actuacions per als propers anys. Malgrat que en el seu moment va dir que aquestes actuacions es compartirien en una sessió del Consell de Govern, finalment s’ha decidit fer-ho de manera oberta en un acte per a tota la comunitat, el proper 15 de juny. D’altra banda, ha manifestat que es tracta d’un pla d’actuacions elaborat de manera coliderada, amb més treball en equip, i per aquest motiu s’ha tardat una mica més del previst en tenir-lo a punt. S’hi ha incorporat la veu del Consell Social amb l’objectiu de mantenir la connexió fluïda amb la societat, i també s’hi ha afegit l’equip de gerència per assegurar que les accions es poden desenvolupar de manera equilibrada.

Pel que fa a les relacions institucionals, la rectora va explicar la seva participació a l’Encuentro Universia que va tenir lloc a València a mitjans de maig i que va reunir 700 rectors i rectores de l’Estat i d’Amèrica Llatina. De la trobada, va destacar l’alt grau de reconeixement i interès que genera la UPF, un fet del qual cal estar-ne orgullosa. D’altra banda, també va exposar la proposta que Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I i presidenta electa de la CRUE, va fer-li per integrar-se com a vocal al Comitè Permanent de la CRUE. La participació de la rectora de la UPF en aquest estament ajudarà que la UPF pugui incidir i influir de manera intensa en la política universitària a nivell d’estat, defensant el model d’universitat que representa. Finalment, va recordar al Consell de Govern la seva propera participació a l’Assemblea General de The Guild i a l’EUTOPIA Week de Lisboa, que suposarà la seva primera oportunitat per trobar-se presencialment amb tots els membres d’aquestes aliances.

A continuació, la rectora va explicar que el 31 de maig va rebre la visita de la síndica de Greuges de Catalunya on, entre altres temes, es va tractar la problemàtica que hi ha a les universitats relativa als casos d’assetjament. En aquest punt va assegurar que no tindria cap condescendència amb el que pugui passar mentre ella sigui rectora i va recordar que s’està treballant per prendre mesures en casos d’aquestes característiques.

Laia de Nadal també va informar al Consell de Govern sobre l’elaboració d’un document breu que sintetitzi les obligacions i les oportunitats que introdueix la recentment aprovada LOSU, amb l’objectiu de posar en marxa la necessària reforma dels estatuts. Aquest procés d’elaboració de nous estatuts començarà a principis del curs vinent, liderat per la Secretaria General, i vol comptar amb la comunitat de la UPF per fer-lo el més participatiu possible. La previsió és tenir un primer esborrany d’estatuts la primavera de l’any vinent. La rectora va afirmar que aquest procés ens pot ajudar a reforçar tots els elements que singularitzen la UPF com a universitat, i eliminar aquells que són ineficients.

En relació a l’actualitat política, la rectora va assegurar que els possibles canvis que es puguin produir al govern de l’Ajuntament de Barcelona no haurien d’afectar als projectes que tenim en marxa per la bona sintonia institucional. D’altra banda, la convocatòria anticipada de les eleccions generals sí que pot tenir efectes en el marc normatiu, per exemple en temes derivats de l’entrada en vigor de la LOSU que estaven pendents d’aprovació i desenvolupament.

Per acabar el seu informe, la rectora va fer un repàs de l’actualitat universitària de la UPF, plena d’activitats les darreres setmanes, amb les representacions de finals de curs de l’Aula d’Escena, els bons resultats esportius de les darreres competicions universitàries, l’organització de la Festa Major dels estudiants al campus del Poblenou, o la final de la competició de doctorat Rin4min. I de les properes setmanes, va destacar una iniciativa innovadora i única de la UPF en l’àmbit de transferència de coneixement, com és el +RAIN Film Festival, el primer festival a Europa d’aquestes característiques, una activitat que dona molta visibilitat a la Universitat.

Principals acords

Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió d'ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2023

La Universitat Pompeu Fabra, amb l’objectiu de fomentar l’activitat de recerca de la seva comunitat investigadora i millorar-ne el desenvolupament, impulsa el Pla de Mesures de Suport a la Recerca corresponent a l’any 2023. El Programa COFRE, inclòs al Pla de Mesures, estableix ajuts per al finançament de les activitats de recerca dels departaments, els centres específics, les unitats i els grups de recerca. La dotació global del programa per l’any 2023 és de 1.750.000 d’euros.

Altres acords

Temes de l’àmbit acadèmic

Aprovació de la proposta de modificació de la programació per al curs 2023-2024.

S’aprova el canvi de denominació de l’actual Màster Universitari Avançat en Ciències Jurídiques, gestionat pel Departament de Dret, per la denominació Màster Universitari de Ciències Jurídiques Avançades

Aprovació de la proposta de modificació de les bases del Programa beques Santander Progrés - UPF de grau i màster.

Es modifica el nom de la convocatòria Programa beques Santander Progrés - UPF pel de Programa beques Santander - UPF Ajut Econòmic per fer-lo més transparent als possibles sol·licitants.

S’elimina la limitació temporal que, fins ara, indicava que la convocatòria dels ajuts no es podia fer abans de l’inici del curs acadèmic. D’aquesta manera, es podran convocar abans i els estudiants podran gaudir de l’ajut des de l’inici formal del curs acadèmic.

Finalment, s’acorda que els representants dels estudiants a la comissió d’adjudicació de les beques siguin, com a vocal titular i com a vocal suplent, l’estudiant de major edat i el més jove que hagin estat becaris generals el curs anterior al de la convocatòria de beques Progrés i que continuen sent estudiants de la UPF. El mecanisme de designació que hi ha hagut fins ara no ha funcionat adequadament perquè requereix l’encaix de processos amb calendaris difícilment compatibles; en canvi, l’opció que s’aplicarà ara ja s’aplica en altres programes de manera satisfactòria.

Aprovació de la proposta de les Bases del programa d'ajuts a les pràctiques acadèmiques externes no remunerades per als estudiants de la Universitat Pompeu Fabra.

En el marc del conveni de col·laboració entre la UPF i el Banco Santander per a millorar la qualitat de la docència i el nivell dels serveis que la UPF presta als membres de la seva comunitat, dins de l'eix d'ocupabilitat, s’aprova la creació d’uns ajuts econòmics per a aquells estudiants de la UPF que realitzen pràctiques acadèmiques externes no remunerades.

Aprovació de la proposta de modificació de la Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula en ensenyaments oficials.

Es modifica aquesta normativa per tal d’establir de manera clara per a l’estudiant el termini durant el qual és d'aplicació el percentatge de descompte en el preu del crèdits reconeguts. D’altra banda, per claredat i per dotar de seguretat jurídica determinats aspectes del tràmit de renúncia a la matrícula, s’incorpora a la normativa la relació de situacions excepcionals i sobrevingudes que donarien dret a la renúncia total o parcial de la matrícula amb el retornament dels preus públics corresponents.

Temes de l’àmbit de recerca

Aprovació de la proposta de creació i supressió de figures de recerca.

Es dona de Baixa la Unitat de Recerca en Periodisme i Documentació Digital, vinculada al Departament de Comunicació.

Es crea el Centre d’Estudis UPF en Intel·ligència Natural i Artificial (CeSANI), coordinat per Anders Jonsson i adscrit al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Temes de l’àmbit de econòmic

Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal.

S’autoritza la licitació per a la contractació dels Serveis de Telecomunicacions corporatives per a les Universitats i Centres de Recerca de Catalunya per part del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

Modificació de normatives

Aprovació de la proposta de modificació de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau.

S’acorda substituir les diverses referències a “vicerector o vicerectora competent en promoció lingüística” contingudes en aquesta normativa per “ vicerector o vicerectora competent en promoció lingüística o, si no existeix, el càrrec amb funcions d’àmbit general competent en la matèria”. El fet que motiva la modificació és que actualment aquestes competències depenen d’un comissionat, però s’opta per una fórmula més permanent que eviti haver de modificar la normativa tan sovint.

Designació i modificació de membres d’òrgans de govern, de comissions de la Universitat i de representants a altres organismes

Proposta de cessament i nomenament de vocals de la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics. 

Es designa els professors Pere Gifra Adroher, del Departament d’Humanitats, i Rosa Milà Rafel, del Departament de Dret, com a vocals de la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics, en substitució dels professors Eduard Cairol Carabí, del Departament d’Humanitats, i Clara Isabel Velasco Rico, del Departament de Dret.

Representant dels estudiants a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). 

Es designa Martina Roig Puigdevall com a representant dels estudiants en la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Ratificació de convenis

Ratificació de diversos convenis de col·laboració institucional com, per exemple, amb l’AQU Catalunya i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per a la realització i finançament de l’estudi de la inserció de les persones titulades en el món laboral 2023; o el conveni amb la Fundació Institut Barcelona d’Estudis Internacionals que regeix l’adscripció de l’IBEI a la UPF com a Institut Universitari de Recerca; o convenis de col·laboració amb entitats estrangeres, com amb el Reed Institute i la Universitat de Richmond, ambdues als Estats Units.