1. Informe del rector

En el seu informe, el rector fa una referència monogràfica al Claustre celebrat aquest darrer dilluns.

L’actual situació política ha posat sobre la taula el paper social de la Universitat, amb postures diverses, des de les que demanen més contundència en les declaracions del rector, a les que demanen més neutralitat. Entre els dos extrems hi ha força matisos. En aquest context, no es pot deixar emmudit el Claustre –que precisament és l’òrgan de govern més nombrós de la Universitat. Alhora, la celebració d’aquest Claustre manté el compromís del rector de convocar-ne més d’una sessió a l’any.

Per tot això, la convocatòria del Claustre ha estat molt positiva, amb dues excepcions. La primera fa referència a les formes usades en algunes intervencions, on algunes persones no han actuat correctament, amb maneres que afecten negativament a la vida col·lectiva de la Universitat i que no han passat desapercebudes. La segona excepció, molt més rellevant, fa referència a l’assistència al Claustre. En la sessió de dilluns, una setantena de persones van prendre decisions que afecten al conjunt de la Universitat, quan la composició real del Claustre és de 140 persones (i això després d’haver celebrat diversos claustres amb l’objectiu de reformar aquest òrgan i reduir-ne els membres per augmentar el compromís dels seus integrants). Per tant, que la presa de decisions del Claustre es faci amb una participació tan reduïda en relació amb la seva composició total no és positiu. En aquest sentit, el rector reitera el seu compromís de continuar treballant a favor de la qualitat del Claustre, perquè mantingui el paper rellevant i representatiu que li pertoca com a òrgan de govern de la Universitat.

El rector finalitza la seva intervenció assenyalant que la celebració d’aquest darrer Claustre, un espai de debat i d’orientació general de la Universitat, ha estat molt positiu i valuós per a la institució.

 

2. Principals acords

 • Creació del Programa de beques de Mobilitat en Aprenentatge Servei (MAPS).

El programa s’adreça a aquells estudiants de la UPF que vulguin fer estades en modalitat d’aprenentatge servei fora de l’Estat (a tall d’exemple, estades de voluntariat en APS durant l’estiu, treballs de final de grau que requereixin estudis de camp i encaixin dins la filosofia APS, iniciatives d’associacions que promouen oportunitats de pràctiques internacionals que encaixen amb el programa, etc.). La dotació de l’ajuda no superarà els 1.000 euros i l’oferta es determinarà properament a les bases de la convocatòria.

 

3. Altres acords

 • Aprovació dels següents temes de l’àmbit docent i d’ordenació acadèmica:
  • Modificació de la programació universitària. De cara al curs 2018-19, es sol·licita la desprogramació i extinció del MU en Comunicacions Mòbils coordinat per la UPF amb la participación de la UPC; i se solicita el canvi de nom del Grau en Tecnologies Industrials i Economia pel de Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica, ofert per la UPC (coord.) i la UPF. De cara al curs 2019-20, se sol·licita la programació del MU en Recerca en Estudis Internacionals, ofert per la UAB-UPF i gestionat per l’IBEI. Així mateix, es sol·licita la verificació d’aquest màster.
  • Aprovació de la normativa dels Estudis Propis de la UPF. La normativa estableix que es tracta d’ensenyaments que ofereixen una formació universitària adequada i complementària dels ensenyaments oficials, poden tenir caràcter universitari i donen lloc a un títol propi de la Universitat. En funció de la seva durada, requisits d’accés i títol propi a què donen lloc es classifiquen en Diplomes i títols propis de nivell de grau  (donen lloc a un títol); Màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau (donen lloc a un títol); Altres estudis (poden donar lloc a un certificat). La normativa vol assegurar la qualitat dels títols propis, entre d’altres, facilitant la seva gestió i aprovació.
  • Modificació de l'oferta de places dels següents estudis màster per al curs 2018-2019: Màster universitari en Gestió de la Comunicació (40, abans 80); Màster universitari en Advocacia (225, abans 250); i Màster universitari en Gestió Financera i Auditoria de l’Empresa (275, abans 300).
 • Modificació de la regulació de la Unitat d’Igualtat. La nova regulació s’adapta als canvis derivats de l’aprovació de dos nous protocols en la darrera sessió del Consell de Govern (el Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball i el Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia).
 • S’aprova la baixa de dos grups de recerca:
  • Grup d’Estudis del Discurs (GED)
  • Centre d’Estudis del Discurs i de la Traducció (CEDIT)
 • S’aprova el reconeixement dels grups de recerca següents:
  • Grup de Recerca Translational Synthetic Biology (coord. Marc Güell Cargol, DCEXS)
  • Grup de Recerca Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT) (coord. Gemma Boleda, Traducció i Ciències del Llenguatge). Aquest grup s’integrarà a la Unitat de Recerca en Lingüística
  • Grup de Recerca en Estudis del Discurs i de la Traducció (GEDIT) (coord. Montserrat González, Traducció i Ciències del Llenguatge). La creació d’aquest grup és la fusió dels dos grups de recerca que s’han donat de baixa (GED i CEDIT)
  • Grup de Recerca Neuronal Dynamics Group (coord. Ernest Montbrió, DTIC)
 • Elevar al Consell Social la ratificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). El CSUC està integrat per la Generalitat de Catalunya i per totes les universitats públiques presencials catalanes, a més de la Universitat de Vic amb l’objectiu de donar suport a la Universitat i la Recerca mitjançant la compartició o mancomunació de serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les entitats consorciades que aquestes li encomanin, per tal de, potenciant les sinergies i les economies d’escala, aconseguir millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència. El CSUC va iniciar la seva activitat el 2014, amb la  fusió del CESCA i del CBUC. L’actual canvi es fa per l’exigència de la Generalitat de Catalunya de reestructurar el Consell de Govern del CSUC per tal que els seus membres siguin del sector públic i alhora formalitzar la baixa de les universitats privades que podran ser entitats agregades.
 • Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal:
  • Acord marc per a la prestació de serveis IaaS (Infrastructure as a service) promoguda pel CSUC per a la UPF
  • Servei de comunicacions corporatives i serveis annexes de la UPF
  • Servei d'escriptoris virtuals i sessions virtuals al núvol (VDI) en modalitat pagament per l'ús promoguda pel CSUC per a la UPF
  • Subministrament de material fungible de laboratori per a les unitats de recerca del campus del Mar de la UPF
 • Modificació del Reglament del Consell de Govern i d'ampliació de les funcions de la Comissió d'Ordenació Acadèmica en l'aprovació dels plans d'estudi. Amb l’objectiu d’agilitzar les decisions en l’àmbit de la docència es deleguen en la citada comissió l’aprovació dels plans d’estudis i totes les modificacions dels mateixos, tant de grau com de postgrau, i s’eliminen les competències vinculades a ensenyaments oficials ja extingits  (llicenciatures, enginyeres, diplomatures). Aquests canvis fan necessari modificar l’article 7.3 del Reglament del Consell de Govern.
 • Designació de representants de la UPF en d’altres organismes:
  • Es designa el Sr. Jaume Badia, com a representant de la UPF en el Patronat de la Fundació BarcelonaBeta Brain Research Center en substitució del professor Francesc Posas.
  • Es designa el professor Enric Vallduví com a representant de la UPF en la Comissió de recerca i transferència de coneixement del Consell Interuniversitari de Catalunya i a la professora Cristina Pujades com a suplent, en substitució del professor Francesc Posas.
  • Es designa l’estudiant Roger Francesc com a representant dels estudiants a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya.
 • Designació de representants d’estudiants a òrgans i comissions de la Universitat.
  • Es designa l’estudiant Maria Margalida Payeras com a representant dels estudiants al Consell Social de la UPF.
  • Es designa els estudiants Roger Francesc i Antoni Company com a representants dels estudiants a la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la UPF.
 • Afers de tràmit
  • Modificació del Reglament de catedràtics emèrits amb l’objectiu d’incloure una coda relativa al foment de la paritat de gèneres en aquest reglament.
  • Ratificació de la proposta d’adhesió a la Magna Charta Universitatum aprovada pel Consell Social. Es tracta d’un document signat per 388 rectors i responsables d’universitats d’arreu d’Europa el 18 de setembre de 1988, coincidint amb el 900 aniversari de la Universitat de Bolonya, on s’hi acordaven els principis fonamentals que havien de sustentar la vocació de la universitat: la llibertat acadèmica i l’autonomia institucional. En l’actualitat, més de 800 universitats de 86 països d’arreu del món han signat aquest document.