Informe del rector i aprovació del document de retiment de comptes de les actuacions estratègiques de la Universitat desenvolupades durant el curs 2021-2022.

El Consell de Govern ha aprovat el document de retiment de comptes de les actuacions estratègiques de la Universitat desenvolupades durant el curs 2021-2022, presentat pel rector, amb un 93,1% dels vots i cap vot negatiu.

El rector recorda que aquest equip de govern sempre ha apostat pel retiment de comptes i durant aquest temps ha elaborat diversos documents de balanç (dels primers 100 dies, del primer any acadèmic 2020-2021...) que ha presentat davant dels òrgans de govern de la Universitat (Consell de Govern, Consell Social, Claustre). Entre les particularitats del curs, recorda que va començar amb els actes presencials de graduació al setembre, una aposta arriscada que les famílies van agrair; i que la COVID s’ha passat de la millor manera possible, sense oblidar la pèrdua de persones estimades o l’impacte que ha tingut en la salut mental de moltes persones.

Tot seguit el rector esmenta el document amb les principals actuacions estratègiques que la UPF ha fet durant el curs 2021-2022 i que s’articula a l’entorn de les set línies estratègiques recollides en el programa electoral del rector (recerca, transferència, aprenentatge, compromís social i sostenibilitat, interacció amb la societat, projecte integrador, innovació oberta en organització i gestió) i d’altres accions recollides en l’esmentat programa en d’altres àmbits com la internacionalització, infraestructures, cultura, organització, persones, finançament, relacions institucionals i percepció internacional.

Les fites assolides s’han aconseguit gràcies a la feina i col·laboració de tota la comunitat, entre les quals el rector destaca les següents:

 • Recerca: èxit en el programa Horizon Europe conseqüència del lideratge en política científica d’aquest anys; impuls de projectes estratègics com el Mercat del Peix, del qual es preveu que la primera pedra es posarà properament; participació en la xarxa de recerca The Guild o creació del Centre Humanitats Digitals.
 • Transferència: creació d’un vicerectorat específic; i accions i projectes concrets com UPFlama, les assignatures d’emprenedoria, la setmana de la transferència, l’impuls de les càtedres o el projecte UPF Knowledge.
 • Aprenentatge: situar l’estudiant al centre de l’estratègia; impuls del pilot d’EDvolució (amb 88 assignatures); Passaport UPF; creació del Laboratori d’Aprenentatge o creació del Comissionat en Política Lingüística.
 • Compromís social i sostenibilitat: aposta pel Benestar Planetari i pel Mercat del Peix; continuar amb l’agenda 2030 i els 17 ODS; accions en favor d’Ucraïna amb la implicació de tota la comunitat; creació del centre d’estudis en Benestar Planetari.
 • Interacció amb la societat: reforç del rol del Consell Social
 • Projecte integrador: s’ha apostat per una política de distància 0 amb tota la comunitat; creació de la Comissió d’integritat; creació de la Línia ètica
 • Innovació oberta en organització i gestió, amb especial èmfasi a la tasca realitzada pels Equips de Resposta Ràpida.
 • Internacionalització: coordinació del nou projecte d’Eutopia (Eutopia More), creació del Consell Assessor Internacional (que ja ha fet dues trobades) o organització de la cimera THE European Universities Summit
 • Cultura: segueix la línia iniciada en anys anteriors
 • Organització: destaca la renovació de l’equip de gerència i la utilització de la metodologia d’innovació oberta amb els Equips de Resposta Ràpida (ERR). En els ERR hi han participat més de 102 persones (professorat, personal d’administració i serveis i estudiants), que han identificat més de 186 propostes de millora, de les quals més del 61% ja s’han aplicat o estan en un grau avançat d’assoliment.
 • Persones: en el cas del PDI, s’ha dut a terme el major nombre d’estabilitzacions, promocions i incorporacions dels darrers deu anys (49 places), una fita assolida gràcies a les negociacions amb la Generalitat i a l’increment pressupostari aconseguit. Si es compleixen el compromisos adquirits amb els anteriors responsables de Recerca i Universitats; i d’Economia i Hisenda, l’any vinent serà millor. El rector destaca que, per indicació de la resta de rectors catalans, ell mateix va portar les negociacions amb els responsables d’Economia per al conjunt d’universitats públiques. Destaca també la posada en marxa del programa Talent Sènior. En el cas del PAS, les mesures adoptades durant aquest any, conjuntament amb la dels tres darrers anys, han permès reduir l’índex de temporalitat del 35% al 14% en el cas del PAS funcionari; i del 49% al 20% en el cas del PAS laboral. Pel que fa als estudiants, s’ha modificat el calendari acadèmic i s’han posat les bases per millorar els horaris
 • Finançament: l’any passat va ser el primer en 15 anys que la Universitat no ha anat enrere en termes de finançament si bé encara s’està rebent un 30% del que es rebia el 2009. Com s’ha explicat anteriorment, s’ha avançat una mica però no tant com es voldria si bé cal agrair l’actuació del Departament d’Economia i el de Recerca i Universitats de la Generalitat.
 • Relacions institucionals: durant aquest any acadèmic s'han fet accions amb diversos departaments del govern de la Generalitat, diversos ministres del govern espanyol i d’altres administracions i institucions nacionals i internacionals
 • Percepció internacional: Les actuacions exposades poden haver contribuït a millorar la percepció internacional de la Universitat. Si prenem com a indicador els rànquings internacionals, la UPF, aquest 2022, ha guanyat 100 posicions en el rànquing de Shanghai, n’ha guanyant 15 en el rànquing QS, i n’ha perdut 30 en el THE. Per tant, en conjunt, s’ha millorat la posició.

Principals acords

Convocatòria d'eleccions al càrrec de rector/a amb inici del procés electoral el 17 de gener de 2023.

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de convocatòria d'eleccions al càrrec de rector/a. Les principals dates del procés són:

 • Inici del procés amb la publicació del cens electoral: 17 de gener del 2023
 • Termini de presentació de candidatures: fins el 31 de gener del 2023
 • Proclamació definitiva de candidats: 7 de febrer del 2023
 • Campanya electoral: del 7 al 16 de febrer del 2023
 • Període de votacions: del 17 al 20 de febrer del 2023
 • Escrutini: 20 de febrer del 2023
 • Proclamació definitiva del candidat electe, o si escau, dels candidats que passen a segona volta: 27 de febrer del 2023

El procediment de votació serà totalment electrònic, igual que en les anteriors eleccions. Els percentatges de ponderació de vot dels diferents col·legis electorals són els que estan establerts en els Estatuts de la UPF, en el seu article 51.2.

Altres acords

Aprovació de temes de recerca:

Creació i participació de la UPF en l’spin off Nocturna Therapeutics S.L.

S’aprova la participació de la UPF en la societat Nocturna Therapeutics, S.L. (que es dedica al desenvolupament, producció i comercialització d’una nova plataforma innovadora de fàrmacs basat en ARNs circulars que permetrà la generació de noves molècules candidates antivirals amb activitat profilàctica addicional i d’ampli espectre) amb l’adquisició de 30.000 participacions a valor nominal (300€), que representen el 10% del seu capital social.

Aprovació de les bases de la convocatòria d'ajuts a la recerca en benestar planetari de 2022.

Es tracta de la quarta convocatòria d'ajuts a la recerca en benestar planetari de 2022 que, en aquesta ocasió, acota a dues les categories susceptibles de ser finançades: ajuts per a la formació d’estudiants de doctorat i ajuts per a projectes de recerca pilot i establiment de col·laboracions de recerca en Benestar Planetari. La categoria per al suport en l’organització de congressos s’articularà a través del Centre d’Estudis en Benestar Planetari. La dotació total de la convocatòria, provinent del pressupost general de la universitat, es rebaixa de 146.000 a 95.000 euros i el termini per presentar sol·licituds s’estableix entre el 27 d’octubre i el 15 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

Reconeixement de diverses figures de recerca.

 • Reconeixement del grup de recerca en Neurodevelopmental Dynamics (NeuroDyn), coordinat per la prof. Cristina Pujadas i adscrit al Departament de Medicina i Ciències de la Vida.
 • Reconeixement de la unitat de recerca en Technology, Society, and Interactions (TESI), coordinat per la prof. Davinia Hernández i adscrit al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. La Unitat es composa dels diferents grups de recerca: Interactive & Distributed Technologies for Education (TIDE), coordinat per la prof. Davinia Hernández; Web Science and Social Computing (WSSC), coordinat pel prof. Carlos Castillo; i també s’hi vincula l’investigador Narcís Parés (Full-Body Interaction Lab)

 

Aprovació de temes de l'àmbit acadèmic:

Modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2023-2024:

 • S’aprova la desprogramació del Grau en Bioinformàtica, impartit per les universitats UPF, UB, UPC i UAB, i gestionat per ESCI per al curs 2023-24.
 • S’aprova la desprogramació del Màster Universitari Erasmus Mundus en Slave Trade, Forced Migrations and Reparative Justice, impartit per les universitat de Glasgow i la UPF, i gestionat per la primera, per al curs 2023-2024.

Aprovació de l'oferta de places de grau, màster universitari i doctorat de la UPF per al curs 2023-2024

S’aproven les places que ofertarà la UPF per al curs 2023-2024.

Aprovació de la Normativa de la guia docent i del pla d'aprenentatge de l'assignatura

La guia docent, única per a cada assignatura, és l'instrument del pla d’estudis que defineix el model d'organització docent de l'assignatura. Té abast públic i es pot consultar des dels espais de difusió acadèmica previstos per la Universitat. La guia docent ha de ser coherent i mantenir correspondència amb el que s'estableix a la memòria de la titulació oficial acreditada. La seva elaboració és responsabilitat dels càrrecs acadèmics del centre, ha de ser publicada abans del període de matrícula i  ha d'estar escrita en català, castellà i anglès.

Per la seva banda, el pla d’aprenentatge d’assignatura és l’instrument que detalla la planificació de les activitats i la seva alineació amb el pla d’avaluació de l’assignatura, desenvolupant de forma coherent la guia docent corresponent. En cap cas el contingut del pla d’aprenentatge pot modificar o entrar en contradicció amb la guia docent de l’assignatura. La seva elaboració correspon al professorat responsable de l’assignatura, que l’haurà d’actualitzar anualment, i ha d'estar escrit en la llengua o les llengües d’impartició de l’assignatura. Ambdues eines són d’aplicació a tots els estudis oficials de Grau i de Màster universitari de la UPF.

Aprovació del programa d’Estudis Propis Ecotòpia, en el marc del projecte Eutopia, de l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI)

El Programa Ecotopia, de nivell MECES 2, és un programa formatiu propi de la UPF i adreçat a exclusivament als estudiants del Grau en Negocis i Màrqueng Internacionals (GNMI) d’ESCI-UPF. Està organitzat per l’ESCI i s’articula com un programa interuniversitari dins de l'aliança EUTOPIA. A setembre de 2022, compta amb les següents institucions participants:

 • Babeș-Bolyai University, Romania
 • Ca' Foscari University of Venice, Italy
 • CY Cergy Paris University, Institute of Economics and Management, France
 • ESSEC Business School, CY Initiative of Excellence, France
 • University of Ljubljana, School of Economics and Business, Slovenia
 • ESCI - Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain
 • Stellenbosch University, Stellenbosch, South Africa (membre participant però amb una incorporació posterior al programa)

L'admissió al programa es produeix al final del primer curs del GNMI i s’adreça a aquells estudiants que tinguin especial interès i motivació en realitzar un procés intens i sostingut d’internacionalització dins l’espai EUTOPIA i d’aprofundiment en qüestions relacionades amb el benestar planetari i els reptes de la Unió Europea.

Modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau i de la normativa acadèmica de màster universitari

Ambdues normatives estableixen que el nombre d'estudiants per assignatura no pot ser inferior a 20, amb caràcter general i en el cas dels graus; i de 10, amb caràcter

general i en el cas dels màsters universitaris. La modificació preveu que les assignatures

amb un nombre d’estudiants inferior a aquest puguin iniciar-se i, en tot cas, analitzar-se’n la continuïtat posteriorment de cara a l’autorització de la seva impartició en els cursos successius. Els criteris per autoritzar-ne la continuïtat els establirà el vicerector o vicerectora competent en matèria d’Ordenació Acadèmica.

 

Aprovació de temes de l’àmbit de comunitat universitària:

Pròrroga del Pla d'Igualtat Isabel de Villena.

La pròrroga s’aprova pel termini necessari per a dur a terme l’avaluació

del II Pla d’Igualtat i l’elaboració del III Pla d’Igualtat que en cap cas

hauria de superar el termini d’un any.

Aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts per a joves investigadores amb responsabilitats de cura d'infants menors de vuit anys per al curs 2022-2023.

La tercera edició d’aquests ajuts, promoguda pel Consell Social, té per objecte facilitar la dedicació a la recerca de les joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants. La convocatòria presenta dues millores: amplia l’edat dels infants als vuit anys i amplia el temps en el que la mare ha d’haver defensat als 5 anys.

Els ajuts, que oscil·len entre els 200 i 500 euros mensuals en funció de les particularitats de cada família, estan pensats per proporcionar un recolzament financer per a l’ajuda de la cura dels fills. Per aplicar a les ajudes, cal gaudir d’un contracte a temps a temps complet com a investigadora predoctoral o postdoctoral a la UPF i, en el cas de les investigadores amb contracte postdoctoral, a més, cal que no faci més de 5 anys que han defensat la tesis doctoral (excloent permisos i baixes relacionades amb la maternitat). L’inici de les ajudes és prevista per al gener del 2023 i la sol·licitud pot presentar-se fins al 21 de novembre.

 

Aprovació de temes d’estructura i organització:

Modificació de l'acord de 10 de desembre del 2014 de creació de les unitats de coordinació acadèmica (UCA).

S’aproven tres modificacions, elaborades a partir de les conclusions sorgides en el grup de treball (equip de resposta ràpida) que va avaluar-ne l’estat:

 • La direcció de les UCA correspondrà als directors de departament i s’equipararan a una direcció de centre.
 • Les UCA tindran un equip de direcció integrat, com a mínim, pel director o directora de departament, com a responsable d'UCA; el degà o degana/director o directora del centre, i els càrrecs del centre i el departament necessaris per coordinar.
 • Es deixarà d’utilitzar l’expressió “unitat de coordinació acadèmica” i el corresponent acrònim “UCA” a la comunicació institucional. En el seu lloc, si és necessari, es farà servir concepte “àmbit acadèmic”

Modificació del Reglament del Departament d'Humanitats.

La modificació es produeix per poder ampliar la composició de les comissions reglamentàries del Departament d'Humanitats i fer-les més representatives del PDI permanent del Departament. Les comissions queden constituïdes de la següent manera:

 • Comissió de Professorat: El director/a del Departament, que la presideix, un dels sotsdirectors/es, un segon/a sotsdirector/a (amb veu però sense vot) i el secretari/a (amb veu però sense vot). Es composarà d’un mínim de vuit vocals (almenys el 50% seran catedràtics d'universitat i/o catedràtics contractats, i hi haurà, almenys, el 33% de representants dels altres col·lectius de professorat permanent del Departament)
 • Comissió de Recerca: El director/a del Departament, que la presideix, un dels sotsdirectors/es, un segon/a sotsdirector/a (amb veu però sense vot) i el secretari/a (amb veu però sense vot). Es composarà d’un mínim de vuit vocals amb una provada trajectòria investigadora, entre els quals els directors/es del CER Institut de Cultura i del CER Institut d'Història Jaume Vicens Vives i un/a representant que ho serà dels investigadors en formació (predoctorals) i del personal investigador amb contracte d'accés (postdoctoral).
 • Comissió d'Ordenació Acadèmica: El director/a del Departament, que la presideix, un dels sotsdirectors/es, un segon/a sotsdirector/a (amb veu però sense vot) i el secretari/a (amb veu però sense vot). També en formaran part els coordinadors/es dels programes de doctorat dels àmbits de coneixement del Departament; els coordinadors/es dels programes de màster universitari responsabilitat del Departament; els coordinadors/es de la docència de les àrees de coneixement d'Art, Història, Literatura i Pensament al Departament. També en formaran part el degà/na de la Facultat d'Humanitats, un dels vicedegans/es de la mateixa facultat (a proposta del degà/na), i els coordinadors/es dels graus vinculats a la Facultat d'Humanitats.

La composició de totes ha de ser aprovada pel Consell de Departament i es reuniran, com a mínim, una vegada a l'any.

 

Aprovació de temes de l'àmbit del PAS

Modificació del Reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball, promoció professional i promoció interna (RIPP) del PAS F al servei de la UPF.

La modificació es realitza per tal de promoure la promoció interna dels funcionaris de l’actual grup E (auxiliar de serveis) al nou subgrup C2 (auxiliar administratiu de suport) atesa la previsió continguda en el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l'Empleat Públic de 30 d’octubre  (TREBEP), de declarar a extingir l’escala d’auxiliar de serveis (E). Per tal de dur a terme aquesta promoció interna, prevista per abans de finalitzar l’any 2022, es publicaran unes convocatòries extraordinàries de promoció interna per a aquest col·lectiu. En aquesta línia, s’ha dut a terme la corresponent negociació col·lectiva i, en data 14 d’octubre, la Gerència de la Universitat Pompeu Fabra, la Junta de PAS i les Seccions Sindicals de la Intersindical-CSC i de la UGT han signat un Pacte de modificació parcial del Reglament d’ingrés, provisió de llocs de treball, promoció professional i promoció interna (RIPP) del PAS funcionari al servei de la UPF.

Ratificació de l'Acord de la Sub-mesa PAS-F i de la Comissió negociadora PAS-L per a l'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada del PAS de les universitats públiques de Catalunya.

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, contempla la realització de convocatòries d’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada. En el cas de la UPF, el ministeri va fixar la taxa d’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada en 35 places de PAS (29 de PAS Funcionari i 6 de PAS Laboral). La negociació per establir-ne els criteris d’aplicació s’ha fet a nivell de sistema català i s’ha establert la mateixa valoració de mèrits per als dos col·lectius. L’acord és d’aplicació a aquestes  convocatòries de caràcter excepcional i per una sola vegada. El barem es pot consultar en el mateix acord.

 

Aprovació de temes econòmics

Presentació del compte general i dels comptes anuals auditats de l'exercici 2021

El gerent presenta les dades dels comptes anuals auditats de l’exercici 2021, que s’han tancat en equilibri pressupostari, amb un petit superàvit de prop de 23.000 euros.

En relació amb l'execució del pressupost del 2021, destaca que s’ha executat pràcticament el total del pressupostat, amb un nivell de desviacions molt baix, el que confirma la bona feina feta pels serveis pressupostaris de la Universitat.

El gerent conclou que la UPF presenta uns comptes ajustats però en positiu, com és la seva obligació.

Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal:

 • Renovació mitjançant arrendament sense opció de compra d'un equipament i de les llicències de seguretat per a la xarxa informàtica de la UPF
 • Subscripció a les revistes electròniques que publica Elsevier de Medicina, Handbooks d'Economia i Cell Press per al període 2023-2025
 • Subministrament d'energia (electricitat i gas) per al període 2023-2026

Designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes.

 • Modificació de la composició de la Comissió de Cultura. Atesa la reorganització de les vicegerències de la Universitat, s’aprova que el/la vicegerent que hi assisteixi sigui el competent en l'àmbit de cultura.
 • Junta electoral. Es nomena el professor Rafael Pous Andrés, com a vocal en representació del professorat, en substitució del prof. Angel Jose Rodrigo
 • Comissió de Reconeixement de crèdits acadèmics. Es designa els professors John Palmer, del Departament de Ciències Polítiques i Socials i Maria Luisa Sorli, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, vocals de la Comissió en substitució dels professors Abel Escribà i Antoni Ferrer.
 • Junta Directiva de l’Associació 22@Network. Es designa com a vocal el professor Carles Singla, en substitució del professor Enric Peig.

Ratificació de convenis.

Ratificació de convenis de col·laboració institucional (com el signat amb la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de col·laboració per treballar conjuntament en la integració social de les persones immigrants refugiades); de col·laboració en estudis de postgrau (com el signat amb l’ICS, el MNAC i la Fundació AiHIF per col·laborar en el desenvolupament del Postgrau en Humanitats i Salut) i de col·laboració amb entitats estrangeres (com el signat amb la Universitat d’Oxford per a l’intercanvi d’estudiants  o entre la International Studies Abroad i la UPF per a la captació d’estudiants per al Programa d’Estudis per a Estrangers).