Informe del rector

El rector presenta vuit temes en el seu informe, tots ells rellevants i sense un ordre particular de preferència:

 1. La UPF està organitzant una cimera d’universitats europees amb Times Higher Education (THE) els propers 16 i 17 de maig. El rector agraeix la col·laboració de totes les persones implicades, entre les quals hi ha el vicerector d’Internacionalització, el prof. Toni Luna, i de l’àrea internacional, la sra. Maite Viudes.
 2. Tal i com s’ha informat recentment, la Universitat està treballant en el procés de renovació de la gerència. El rector informa que aquest procés segueix el seu curs amb normalitat. La comissió que ha d’assessorar sobre aquest tema ja s’ha reunit i s’espera que en els propers dies pugui concretar una proposta que pugui presentar-se a la propera sessió del Consell Social, que se celebrarà el 10 de març.
 3. Informa que avui ha tingut lloc, al campus del Poblenou, la primera edició d’UPFlama, un esdeveniment relacionat amb la transferència que ha comptat, entre d’altres, amb la participació de les direccions generals d’importants empreses. El rector felicita per aquesta iniciativa la prof. Eulàlia de Nadal, vicerectora de Transferència de Coneixement; el sr. Josep Jofre, vicegerent de Recerca i Innovació; i el sr. Albert Domingo, cap d’emprenedoria de la Unitat d’Innovació Business Shuttle. També agraeix la col·laboració dels centres adscrits en la posada en marxa d’aquesta iniciativa.
 4. Informa que ahir va mantenir una reunió amb una quarantena de delegats dels diferents estudis de la Universitat, a més de la delegada d’estudiants, la prof. Clara Velasco i la cap del SACU, la Gemma Garcia. L’objectiu d’aquestes reunions és abordar temes que preocupin els estudiants, entre els quals hi ha temes recurrents com guanyar eficiència en els horaris. Alguns dels temes presentats són complexos i amb moltes derivades. Es preveu que aquestes reunions amb estudiants tinguin una naturalesa periòdica de manera que es pugui anar veient com avancen els temes plantejats.
 5. La setmana passada hi va haver la primera trobada de la reunió del Consell Assessor de la Iniciativa UPF Coneixement / UPF Knowledge, que vol millorar la divulgació i la transferència del coneixement que es genera a la Universitat i com aquest acaba impactant a la docència i a la societat. Les properes setmanes s’anirà informant dels avenços d’aquest projecte.
 6. Entre el darrer Consell de Govern i s’ha celebrat un Claustre extraordinari en què s’ha aprovat una declaració sobre el respecte, la defensa i la promoció de la llibertat d’expressió a la UPF. La declaració aprovada serveix a la Universitat per potenciar un ferm compromís de garantir un entorn on es puguin expressar i escoltar opinions i idees diverses, fins i tot aquelles que puguin resultar controvertides, i s’incorporarà com a document de referència sobre aquesta qüestió al Codi Ètic de la Universitat.
 7. Informa de la reunió amb la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, durant la qual van abordar, entre d’altres, millores en el finançament de la Universitat i del capítol I. En aquest sentit el rector destaca el fet que, en alguns entorns, hi ha la creença que la UPF està més ben finançada que la resta del sistema quan, en realitat, de les 48 universitats públiques, la UPF ocupa el lloc 46 en termes de finançament per estudiant.
 8. Finalment, informa que s’ha posat a l’abast del Consell de Govern un document de retiment de comptes dels primers 100 dies de mandat (a comptar a partir de l’1 de setembre) en el qual s’aprecia que el 97% de les accions inicialment previstes han finalitzat o estan en procés de finalitzar.

El rector esmenta algunes de les accions més destacades d’aquests primers 100 dies com ara:

 • la reducció de càrrecs de l’equip de govern;
 • una major participació del rol del Consell a la Universitat;
 • l’inici del procés d’innovació oberta amb els Equips de Resposta Ràpida (un dels temes dels ERR ha estat el català, una qüestió encapçalada per la Comissionada de Política Lingüística, la prof. Mireia Trenchs);
 • la definició del Pla de sostenibilitat ambiental;
 • l’organització de l’Eutopia week;
 • l’increment de sinergies amb els centres adscrits;
 • el procés de negociació del teletreball;
 • la posada en marxa de la xarxa exterior d’alumni (que ha de permetre disposar de xarxes d’antics alumnes a les principals ciutats dels món);
 • la dotació de 50 aules d’streaming;
 • el desplegament del nou curs de Medicina;
 • l’impuls de diverses mesures per l’aprofitament talent extraordinari;
 • l’inici de la implantació d’EDvolució;
 • el desenvolupament del Passaport i del programa d’acompanyament a l’estudiant;
 • el desplegament de la Línia ètica i de la Comissió d’Integritat;
 • el disseny del dies de Benvinguda (Welcome Days).

Finalment informa que s’han dut a terme altres activitats inicialment no previstes i recollides en el document com a temes addicionals.

Principals acords

Incorporació al Codi Ètic de la Declaració del Claustre universitari sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d’expressió a la UPF

El Claustre de la Universitat, reunit en sessió extraordinària el passat 26 de gener, va aprovar una declaració sobre el respecte, defensa i promoció de la llibertat d’expressió a la UPF que s’ha incorporat al Codi Ètic de la UPF. El text presentat, a proposta de l’Equip de Govern i amb aportacions de la comunitat universitària, va ser referendat amb 73 vots a favor, cap en contra i 6 abstencions. La declaració s’articula a l’entorn de cinc qüestions i inclou un sisè ítem que preveu la seva incorporació al Codi Ètic de la Universitat. El resum de les cinc qüestions que presenta són:

 1. La llibertat d'expressió és un dels fonaments de qualsevol societat democràtica i una condició primordial per al seu progrés i per al desenvolupament de les persones.
 2. En aquest marc, la Universitat Pompeu Fabra manté el compromís ferm de garantir un entorn on es puguin expressar i escoltar opinions i idees diverses, fins i tot aquelles que puguin resultar controvertides.
 3. La Universitat protegirà de la manera més àmplia l'exercici del dret de la llibertat d'expressió i la llibertat acadèmica,
 4. L’exercici de la llibertat d’expressió implica tota la comunitat.
 5. La Universitat reprova que membres de la seva comunitat emprin les denúncies internes com a instrument per a blasmar les persones amb opinions diferents, per a destorbar-les en la seva feina o per a forçar-les a l'autocensura

Aprovació de la creació de la Càtedra Josep Fontana

Es tracta d’una càtedra institucional que té per finalitat fer explícit l’interès i el compromís de la UPF amb la figura i els valors que simbolitzava el professor Josep Fontana. Entre els principals objectius de la Càtedra hi ha l’impuls de la recerca dels joves investigadors en l’àmbit històric; l’organització d’activitats de reflexió i de debat historiogràfic i sobre problemàtiques del món actual; i la difusió de l’obra de Josep Fontana. Entre les possibles activitats previstes destaca la convocatòria d’un ajut a la recerca històrica concedit a la millor tesi d ́Història llegida a la UPF (Premi Extraordinari d'Història) cada curs.

Aprovació de l’inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF 

S’han proposat tres candidatures: la il·lustradora Pilarín Bayés, el tenor Josep Carreras i la xef Carme Ruscalleda, i s’obre un termini d’un mes perquè se’n presentin més.

La candidatura de Pilarín Bayés vol reconèixer una dilatada trajectòria en el món de la il·lustració, l’ús d’aquesta com a eina didàctica i pedagògica adreçada al públic infantil i el seu compromís social i la seva tasca activa en la normalització del català i la promoció de la cultura catalanes. En segon lloc, la candidatura de Josep Carreras, a proposta d’un terç dels claustrals, vol reconèixer la trajectòria del tenor, el seu talent cultural, humanisme, projecció exterior de Catalunya i compromís amb el País. Finalment, Carme Ruscalleda és la cuinera catalana amb més projecció internacional i la xef femenina amb més estrelles Michelin del món. La seva candidatura vol reconèixer la seva trajectòria i lideratge en un sector tradicionalment capitalitzat per homes, i en el qual ha esdevingut un referent, encarnant valors com la cultura de l’esforç, l’esperit emprenedor i la cerca de l’excel·lència per mitjà de la feina ben feta.

La comissió que avaluarà les propostes està composada per Elena Larrauri (Dret) que en serà la presidenta, a més de Guillem López Casasnovas (Economia i Empresa), Vanesa Daza (DTIC), Carme Bach (Traducció i Ciències del Llenguatge) i Elena Bosch (Medicina i Ciències de la Vida).

Altres acords

Temes de l’àmbit acadèmic

Modificació de la programació de titulacions oficials

 • S’aprova la desprogramació i l’extinció definitiva del Màster Universitari en Medicina Tradicional Xinesa (coord. UB) per al curs 2021-2022
 • S’aprova la programació del Grau en Nutrició i Dietètica (coord. UOC) per al curs 2022-23

Modificació de la Normativa de Reconeixement Acadèmic en Crèdits per Aprenentatge de Llengües en els Estudis de Grau

La modificació recull els canvis derivats del Decret Llei 22/2021, de 5 d’octubre, pel qual deixa de ser requisit per a l’obtenció del títol de grau l’acreditació d’una tercera llengua. El que preveu la modificació és que l’acreditació d’un nivell B2 d’una llengua estrangera (anglès, francès, alemany i italià) permeti el reconeixement de crèdits per part dels estudiants.

Modificació de la Normativa de Reconeixement Acadèmic en Crèdits per Aprenentatge de Llengües en els Estudis de Grau

La modificació es produeix atès que el grau en Medicina de la UPF és una titulació que habilita per a l’exercici d’activitats professionals regulades i es considera oportú no incloure’l en el programa d’estudis de Grau Obert.

Aprovació de les Bases del Programa d’Ajuts a l’Estudi de la Comunitat UPF

Els ajuts a l’estudi de la Comunitat UPF compten amb una llarga trajectòria a la Universitat i, atès que les convocatòries aprovades fins a l’actualitat tenen unes característiques comunes, s’aproven aquestes bases per donar garanties d’equitat, solidaritat i eficiència. Els ajuts s’adrecen als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màster que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula. El programa es finança amb les aportacions d’aquelles persones físiques o jurídiques la finalitat de les quals sigui dotar aquests ajuts i, en tot cas, la Universitat hi assegura la dotació d’un mínim de 75.000€ per al funcionament  d’aquests ajuts. 

Aprovació de la Normativa del programa Campus Júnior

Des del 2012, el programa Campus Júnior dóna accés a les aules universitàries als estudiants de secundària i batxillerat, establint el pont necessari entre l’educació secundària i la universitat. Després d’una dècada de reeixida experiència, s’aprova una normativa específica d’aquest programa, que en recull els aspectes fonamentals, i aprofita per redefinir els procediments amb què es programa l’oferta anual, incorporant un coordinador o coordinadora acadèmica que vetllarà per la qualitat i coherència del programa, sempre d’acord amb els responsables acadèmics dels estudis de grau de la universitat.

Temes d’estructura acadèmica

Aprovació dels convenis de col·laboració acadèmica entre la UPF i les següents entitats per regular l’adscripció de centres docent d’ensenyament superior

 • Fundació Institut d’Educació Contínua (Barcelona School of Management).
 • Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Escola Superior Politècnica Tecnocampus, Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa Tecnocampus i Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus).
 • Fundació Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona School of Economics).

Temes de l’àmbit de recerca i transferència de coneixement

Aprovació de les Bases reguladores de les beques de recerca artística per a creadors artístics interessats en l’àmbit de les ciències biomèdiques

Les beques s’aproven en el marc de l’acord de col·laboració signat el febrer del 2020 entre la UPF i la Fundació Vila Casas per impulsar l’art contemporani i la creació artística a la Universitat. La selecció es farà mitjançant concurrència competitiva i compta amb una dotació de 5.000 euros. El detall dels ajuts (nombre i dotació) s’aprovarà a cada convocatòria però es preveu que l’artista becat/da pugui fer una estada a les instal·lacions del Departament de Medicina i Ciències de la Vida al PRBB per tal d’intercanviar experiències amb els investigadors i buscar sinergies i punts d’encontre entre l’art i la ciència. Els participants han de ser artistes majors d’edat que treballin en la interfície art-biologia-medicina, especialment en ciències biomèdiques, en qualsevol llenguatge artístic (des del més tradicionals com la fotografia, la pintura o l’escultura fins a disciplines més experimentals).

Modificació de les bases del projecte “En residència a l’àrea Tallers” del campus del Poblenou

La transformació de l'àrea Tallers es va fer amb l'objectiu de convertir-la en un espai neuràlgic i transversal dedicat a la gestió del coneixement i la producció cultural que donés resposta als objectius del model UPF EDvolució. La modificació de les bases del projecte “En residència a l’àrea Tallers” vol posar en el centre les iniciatives properes a les indústries culturals, artístiques i socials per donar-li coherència i per reforçar la transferència de coneixement en aquests àmbits.

Temes d’integritat, transparència i bon govern

Modificació de la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d’accés a la informació pública a la UPF

La modificació adapta la normativa de la Universitat al marc legal vigent, posant especial atenció al foment de la transparència en l’activitat pública, al dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques, i als principis de bon govern. També defineix que els “alts càrrecs”, a efectes de transparència i d’acord amb la majoria del sistemes universitaris, són el rector i el gerent

Modificació de la Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la UPF

Un dels objectius de l’actual equip de govern és l’aposta per la simplificació de tràmits i procediments. En aquest sentit, s’aprova una disposició addicional que específica que els càrrecs unipersonals que als Estatuts o a la norma de la seva creació tinguin un mandat determinat cessen quan fineix el període del mandat corresponent, sens perjudici de la seva continuïtat en funcions fins que hi hagi un nou nomenament, amb la qual cosa deixa de ser necessari formalitzar i documentar els cessaments en aquests supòsits.

Temes de l’àmbit econòmic i organització

Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal

 • Arrendament sense opció de compra d’una infraestructura hiperconvergent per virtualitzar servidors, en modalitat de pagament per ús, amb instal·lació, configuració i manteniment, per a la UPF.
 • Contractació d’accés a la base de dades especialitzada de préstec interbibliotecari RapidLL.
 • Encàrrec a SIGMA Gestión Universitaria, AIE, per a l’execució del projecte NDSIGMA.
 • Conveni de col·laboració entre la UPF i l’Editorial Galaxia Gutenberg SL per a la coorganització del premi d’assaig Eugenio Trias.

Designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes

Comissions UPF

 • Designació del professor Antonio Pablo Ladron de Guevara, del Departament d’Economia i Empresa, com a vocal de la Junta Electoral, en representació el professorat.
 • Designació de la professora Maria Teresa Segura, del Departament d’Humanitats, com a vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere.

Patronat de l’IPEG

 • Designació dels professors Xavier Freixas, del Departament d’Economia i Empresa, i Javier Arregui, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, com a vocals del Patronat de la Fundació Institute of Political Economy and Governance (IPEG) en representació de la UPF

Ratificació de diversos convenis de col·laboració institucional, col·laboració en estudis de postgrau i col·laboració amb entitats estrangeres

Afers de tràmit

Modificació de l’acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 de creació de les Unitats de Coordinació Acadèmica per canviar el nom de la UCA de Ciències de la Salut i de la Vida pel de la UCA de Medicina i Ciències de la Vida.

Presentació de documents d’interès

Presentació de la Memòria anual del Consell Assessor de la Transparència en matèria de transparència, informació pública  i bon govern 2021

Entre les principals activitats dutes a terme, destaca que s’han atès un total de 32 sol·licituds d’accés a la informació pública; s’han dut a termes millores en el Portal de la Transparència; la Universitat s’ha adherit al Protocol marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Xnet que ha permès posar en marxa la Línia Ètica (un canal bidireccional que permet a qualsevol persona comunicar totes aquelles conductes contràries als principis o regles ètiques i de bon govern, amb plena garantia de la confidencialitat); s’ha constituït la Comissió d’Integritat; s’ha aprovat un nou Reglament de suggeriments, queixes i felicitacions; i s’ha aprovat el Pla de Mesures d’Integritat en la Gestió amb l’objectiu de prevenir i de combatre el frau i la corrupció en el marc de la seva política d’integritat.