Informe del vicerector adjunt

El vicerector adjunt, Pelegrí Viader, excusa l’absència del rector per qüestions personals. Centra el seu discurs en l’èxit de la campanya de comunicació que s’ha realitzat a l’entorn del projecte EUTOPIA amb l’objectiu de convidar els estudiants de la UPF a participar en el projecte (contribuint a dissenyar el model de governança de la iniciativa, definir-ne els objectius, etc.). El vicerector informa que, en aquests moments, hi ha una cinquantena d’estudiants interessats a col·laborar en el projecte i convida als assistents a animar als estudiants dels seus respectius àmbits a participar-hi.

Principals acords

Concessió del doctorat honoris causa per la UPF a la professora Christiane Nüsslein-Volhard

La Universitat vol reconèixer la trajectòria d’una investigadora excepcional que ha contribuït al descobriment de principis generals del desenvolupament embrionari. El seu treball ha permès identificar els gens que regulen el desenvolupament dels organismes vius, il·luminant extenses àrees de la biologia i la medicina i, entre d’altres, la seva aportació al coneixement ha estat reconeguda amb el Premi Nobel en Fisiologia o Medicina l’any 1995. Cal destacar també altres aspectes, com la creació l’any 2004 d’una fundació que porta el seu nom, amb l'objectiu d'estimular a dones joves científiques alemanyes a dedicar-se a la investigació, oferint-los ajuda financera i per la cura dels seus fills.

La comissió encarregada d’avaluar els mèrits de la candidata ha estat composada pels professors Cristina Pujades, Núria Sebastián Galles, Jaume Bertranpetit, Eulàlia de Nadal i Fernando Giráldez, que ha actuat com a president.

Aprovació de les bases de la convocatòria d'ajuts a l'estudi de la comunitat UPF. Curs 2019-2020

En la seva setena edició, el programa manté la dotació de 75.000 euros d’anys anteriors i continua adreçant-se a estudiants de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màster que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost de la matrícula en tres supòsits: com a resultat d’una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l’any 2018 i durant l’any 2019 que afecti de manera greu a l’economia familiar; la  denegació de la beca de la convocatòria general, per motius acadèmics, i la necessitat de complementar la beca equitat obtinguda; o la concessió de la beca general, amb uns ingressos familiars compresos entre el llindar 1 i 2 que estableix la convocatòria d’aquestes beques i que han d’abonar assignatures amb recàrrec.

Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2020

La dotació global del Programa COFRE 2019 serà de 1.750.000 €, dels quals 1.275.000 € es destinen als departaments (en dues modalitats: finançament i indicadors) i la resta, 475.000 €, a CER, Unitats i Grups de Recerca.

El pressupost del 2020 redueix en 100.000 euros el de l’any anterior (que afecta als departaments – modalitat finançament), si bé manté la mateixa estructura. Pel que fa als departaments, els 475.000 euros de la modalitat "indicador" es distribuiran segons quatre criteris que tenen en compte: l'avaluació de recerca del departament en el darrer període avaluat (25%); el nombre de PDI amb una qualificació d'excel·lent o molt bona en el darrer període avaluat (25%); un repartiment proporcional al nombre d'ajuts de recerca i convenis a l'empara de l'article 83 de la LOU, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI (25%); i un repartiment proporcional al nombre d'ajuts de recerca competitius d'especial rellevància (projectes FP7, H2020, ESF, NSF, NIH...) dels 3 exercicis anteriors (25%). D'altra banda, la dotació de 800.000 € que correspon a la modalitat "finançament" es distribuirà proporcionalment segons el cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l'empara de l'article 83 de la LOU, de cada departament, en els darrers tres anys. Pel que fa als CER, Unitats i Grups de Recerca, la dotació de 475.000 € es distribuirà proporcionalment segons el cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l'empara de l'article 83 de la LOU en els 3 darrers anys obtingut pel PDI de cada CER, unitat o grup i ponderat amb el resultat de l'avaluació de l'activitat de recerca de cada PDI en el darrer període avaluat.

Les bases del 2020 inclouen dues novetats en relació amb l’any anterior:

 • La dotació destinada a departaments (modalitat – indicadors) es distribueix a partir de quatre criteris. D’aquests criteris, el quart fa referència a un “repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca competitius d’especial rellevància, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments (25% dotació)”. Dins d’aquests projectes, s’hi inclouen cinc tipus diferents d’ajuts de recerca entre els quals hi ha els “Projectes d’import superior a 500.000 euros” que, a les bases anteriors, situaven el seu llindar en 700.000 euros.
 • El pressupost total d’enguany és inferior en 100.000 euros al de l’any anterior. El motiu és que, arran la necessitat de compensar la depesa que va suposar per a la Universitat assumir el cost de les beques del Personal Investigador en Formació (EPIF), l’any passat, la Universitat va haver de destinar fons del Pla de Mesures de Suport a la Recerca del 2019 a cobrir aquesta dotació, fet que va influir en què, si bé s’havia aprovat un pla amb un pressupost total de 1.375.000 euros, només es van poder repartir 1.200.000 euros. La dotació actual preveu d’avançada que caldrà compensar de nou el cost d’aquestes beques, a més d’emmarcar-se en una política de contenció de la despesa davant d’un any que es preveu complicat pressupostàriament.

Altres acords

Modificació i programació universitària del curs 2020-2021:

 • Màster Universitari en Recerca Multidisciplinar en Ciències Experimentals: s’aprova el canvi de centre responsable per al curs 2020/2021, que passa del CEXS al centre adscrit BIST Dolors Aleu Graduate Center
 • Es programen tres noves titulacions oficials per al curs 2021-2022: el Màster Universitari en Comunicació i Mitjans (departament de Comunicació) i el Màster Universitari en Ciència de Dades (Barcelona GSE) (en ambdós casos es tracta d’una reverificació) i el Màster Universitari en Finances i Banca (una titulació emergent gestionada per la BSM)

Modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de doctorat

Els canvis busquen, entre d’altres, adaptar aquesta normativa (aprovada el 2012) a les modificacions del Reial Decret 99/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, en què es basa i de l’anàlisi de l’experiència acumulada en aquests vuit anys. Els canvis inclosos mantenen, i fins i tot amplien en alguns casos, el grau de flexibilitat de cada un dels programes de doctorat de la Universitat.

Entre d’altres, els canvis aborden qüestions com l’establiment del període de temps en què els estudiants poden sol·licitar el canvi de dedicació de temps complet a temps parcial, el termini per al dipòsit de la tesi doctoral o circumstàncies derivades de situacions de baixes per motius de salut o relacionats amb la maternitat o paternitat o d’interrupció temporal voluntària.

Modificació de la Regulació de l'Escola de Doctorat

La modificació amplia les funcions de l’Escola perquè pugui exercir les competències sobre el procediment de declaració d'equivalència de títols estrangers al nivell acadèmic de Doctor, funcions que fins ara corresponien a la Comissió de Postgrau i Doctorat.

Aprovació de les Bases del Programa Beques Santander Progrés-UPF. Curs 2019-2020

El Programa neix amb l’objectiu d’ajudar econòmicament aquells estudiants de grau i de màster de la UPF amb els millors expedients acadèmics i recursos econòmics limitats. En total, s’atorgaran un total de 15 beques (13 per a estudiants de grau i 2 per a estudiants de màster) consistents en un abonament únic de 1.000 euros per a cada estudiant beneficiari.

Nova denominació de la Barcelona Graduate School of Economics

Aprovació del canvi de denominació  l’institut universitari de recerca adscrit a la UPF, “Barcelona Graduate School of Economics”, per “Barcelona School of Economics”, d’acord amb la proposta del titular de l’institut.

Autorització del reglament de règim intern de BIST Dolors Aleu Graduate Center, centre adscrit a la UPF

La Universitat ha d’autoritzar aquest reglament que regeix els ensenyaments que s’imparteixen en règim d’adscripció a la UPF pel centre docents d’ensenyament superior adscrit a la UPF.

Acord sobre les despeses de primera instal·lació als professors tenure-track

El 2016 la Universitat va aprovar un nou sistema per a la captació i retenció de talent (tenure-track) amb què establia el model de carrera acadèmica necessari per optar a una plaça permanent a la UPF. Atenent al fet que poden haver-hi candidats seleccionats que requereixin canviar de residència i que, per tant, la seva incorporació a la UPF els pot representar una despesa addicional, s’acorda que es podrà autoritzar una indemnització per cobrir aquestes despeses, en la quantia màxima que estableixi el Consell Social. En funció del nombre d’incorporacions, la Gerència podrà resoldre que la indemnització sigui cofinançada amb càrrec al pressupost general i al pressupost orgànic del departament d’adscripció, o per qualsevol altre segment pressupostari acordat amb la direcció del departament.

Atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de recerca al professorat funcionari i contractat de la convocatòria ordinària del 2019. 

Creació de la spin off Uni-Large, S.L.

Impulsada pels investigadors Avencia Sánchez-Mejías i Marc Güell Cargol, del departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF, aquesta spin off vol desenvolupar, produir i comercialitzar eines gèniques amb aplicació a la pràctica clínica vinculada a la recerca realitzada pels esmentats investigadors. La UPF hi participa amb un 10% del capital social. La proposta s'eleva al Consell Social per a la seva aprovació.

Rectificació respecte a la constitució de la spin off LUCID TECHNOLOGIES, S.L.

La modificació es realitza per incloure l’entrada d’un nou soci, que ha de cobrir una nova necessitat comercial, i que implica una redistribució del percentatge de participacions entre els socis inicials, que no afecta la UPF, ja que manté la seva participació en un 10%.

Aprovació de la participació de la UPF com a soci fundador en l’Associació Barcelona LegalTech Hub

L’associació neix amb l’objectiu d’esdevenir un punt de referència en l’àmbit del legaltech (en la intersecció entre el dret i la tecnologia), fomentant la trobada entre professionals del dret, empreses, institucions, startups i el món acadèmic. Entre les activitats que s’hi promouran destaquen accions de foment de coneixement i de la innovació (debats, tallers, esdeveniments, trobades entre proveïdors de coneixement i tecnologia, empreses de serveis legaltech i empreses de serveis legals) i de transferència (desenvolupament de projectes, atracció d’emprenedors i inversors). La proposta, impulsada pel bufet Cuatrecasas, també compta com a socis amb les universitats de Barcelona (UB) i Autònoma de Barcelona (UAB), la PIMEC i el Banc de Sabadell, entre d’altres, i implica una quota anual de soci de 600 euros. La proposta de participació s’eleva al Consell Social per a la seva aprovació.

Reconeixement i baixes de les següents unitats i grups de recerca:

 • Reconeixement de la Unitat de Recerca en Arqueologia Social (RAS), coordinada per Sandra Montón, adscrita al Departament d’Humanitats, i constituïda pel Grup de Recerca en Arqueologia Mediterrània: Connexions, Materialitats i Escriptura (GRACME) i pel Grup de Recerca en Colonialisme, Gènere i Materialitats (CGyM)
 • Baixa del Grup de Recerca en Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS), adscrit al DTIC
 • Baixa del Centre for Autonomous Systems and Neuro-Robotics, adscrit al DTIC
 • Baixa del grup de recerca Wireless & Secure Communications (WiSeCom) dins de la Unitat de Recerca Wireless Networks (WiNets), adscrits al DTIC

Aprovació de les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a activitats d’impacte social de la recerca

Aquests ajuts neixen amb l’objectiu de promoure la realització d’activitats per donar a conèixer la recerca que es fa a la Universitat a la ciutadania (tals com exposicions, tallers, conferències, publicació de materials divulgatius…) i/o a la promoció de la participació dels ciutadans en els processos de codisseny i cocreació, quedant excloses aquelles activitats dirigides exclusivament a la comunitat científica.

La sol·licitud l’ha de realitzar un membre actiu de la comunitat UPF i les activitats a finançar (fins al 100% del cost) s’han de realitzar dins l’any de la convocatòria i finalitzar abans del 31 de desembre del mateix any. La dotació econòmica dels ajuts s’establirà anualment a cada convocatòria.

Aprovació de les Bases per a la concessió d’ajuts amb càrrec al fons d’igualtat de la UPF

La creació d’aquests ajuts vol donar suport a membres de la comunitat universitària víctimes de violència masclista, així com els seus fills i filles dependents i a membres de la comunitat universitària del col·lectiu LGBTI, víctimes de violència i/o discriminació, per tal d’evitar que abandonin els seus estudis universitaris o que vegin afectada la seva situació econòmica. Aquest fons excepcional es concep com una mesura de reparació.

Desplegament de la Xarxa d’Innovació Educativa

L’acord preveu el desplegament d’aquesta xarxa, ja prevista en normativa anterior, amb l’objectiu que sigui la unitat de coordinació de tots els responsables d’innovació de la Universitat conjuntament amb el CLIK. Així, estarà constituïda pels responsables d’innovació de cada UCA a més d’altres càrrecs acadèmics de la UPF i, si escau, podrà ser assessorada tant per personal expert extern com per personal tècnic del CLIK, amb la coordinació i dinamització del CLIK.

Específicament, les funcions de la xarxa seran: generar un espai per a la discussió de les tendències i les necessitats de l’educació superior, contribuir a marcar i aplicar els estàndards i indicadors de qualitat i innovació docent a la UPF, ser un referent en coneixement i en tendències educatives per a l’aplicació pràctica a les aules (on line i off line) de la UPF, esdevenir un motor constant de transformació i renovació educativa a la Universitat, fomentar la interacció entre experts del camp de l’educació dins i fora de la universitat, promoure la cooperació i/o col·laboració de bones pràctiques inspirades en models com el de l’scholarship, facilitar la millora de la qualitat docent a través de pràctiques d’observació mútua i peer review, i desenvolupar anàlisis, diagnosis i recerques en l’àrea de l’educació i en els àmbits específics des d’on s’imparteix docència a la UPF.

Regularització de l’autorització de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei al núvol de la plataforma de gestió dels processos de contractació del personal amb càrrecs a fons d’ajuts de recerca i de Tenure Track (2019-2022)

L’adjudicació d’aquest contracte es va efectuar per un 9.2% menys de l’import inicialment adjudicat i, atès que es tracta d’una despesa pluriennal aprovada per Consell de Govern, aquest mateix òrgan n’ha d’aprovar la regularització. La proposta s’eleva al Consell Social per a la seva autorització.

Modificació del Reglament Electoral de la UPF

La modificació afecta a quatre qüestions formals:

 • Pel que fa als processos electorals, s’adapta a les possibilitats derivades de la implantació dels processos electrònics a la UPF, permetent presentar les candidatures telemàticament, amb les actuals eines de gestió de la UPF, i duent a terme el vot electrònic
 • Pel que fa a la campanya electoral, amplia la normativa que fins ara només preveia les eleccions a rector, per incloure també la resta de processos electorals de la Universitat
 • Corregeix la representació gràfica d’una fórmula matemàtica que, tot i estar descrita correctament a la normativa i haver-se aplicat correctament en tots els processos electorals, no es va transcriure adequadament com a fórmula matemàtica; suposant una incoherència entre el text literal i la representació gràfica que cal resoldre
 • Modifica la denominació d’unitat o unitats acadèmiques que consten en diferents articles per la de centres, d’acord amb l’estructura i nomenclatura actual de la Universitat

Tramitació i documentació de determinades propostes davant del Consell de Govern

L’acord vol garantir que tots els documents que s’hagin de presentar al Consell de Govern i que tinguin caràcter normatiu (com ara normes, reglaments o establiment del règim jurídic d’una matèria; bases de convocatòria d’ajuts o beques; acords de constitució o participació de la UPF en una persona jurídica i aquells que comportin drets i obligacions per a la UPF) siguin revisats per l’Assessoria Jurídica abans de ser transmesos a la Secretaria General. La responsabilitat d’aquest tràmit recau en la unitat o servei que tramiti la proposta que, juntament amb el document de la proposta d’acord, haurà de fer arribar a la Secretaria General, si escau, el document que contingui les observacions de l’Assessoria Jurídica o altres documents preparatoris de la proposta d’acord que formen part de l'expedient corresponent.

Designació de membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes

 • Designació del Sr. Jordi Morell com a representant del PAS a la Junta Electoral de la UPF.

Afers de tràmit

 • Modificar el calendari acadèmic per al curs 2020-2021 eliminant els dies 1 de novembre i 6 de desembre com a dies festius (atès que cauen en diumenge) i incorporant com a dia festiu el 8 de desembre (que cau en dimarts).