Informe del rector

El rector ha començat el seu informe fent esment a l’aprovació, avui, de la nova Llei de la Ciència per part del Parlament de Catalunya. Ha especificat que s’ha aprovat per una gran majoria, fet que genera una gran satisfacció per a tothom. Ha demanat que ara el més important és que s’apliqui, especialment aquella part on es preveu el compromís de destinar l’1% del pressupost de la Generalitat a la ciència.

També ha remarcat que la LOSU, la nova llei orgànica d’universitats, d’àmbit estatal, està molt encaminada i sembla que en pocs mesos ja podria estar vigent. Malgrat algunes crítiques, ha explicat que els rectors catalans hi donen suport, assegurant que probablement no sigui la millor llei, però és la que ara mateix es pot aprovar.

Ha continuat la seva intervenció informant sobre canvis en dues institucions vinculades al sistema universitari. D’una banda, Francesc Xavier Grau ha estat nomenat nou president de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), en substitució de Josep Joan Moreso. De l’altra, en poques setmanes hi haurà canvi de presidència de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que assumirà Daniel Crespo, rector de la UPC.

El rector ha continuat l’informe explicant que hi ha hagut dues bones notícies recents al voltant del projecte del Mercat del Peix. En primer lloc, ha explicat que avui al matí, la UAB en sessió de Consell de Govern, ha informat que s’afegeix al projecte, en el qual fa alguns mesos que també hi és la UB. Ha recalcat que és un tema important perquè implica que el projecte agafi rellevància de país i tingui una vocació inequívoca per tenir gran impacte al sud d’Europa. En segon lloc, i en la mateixa línia, el rector ha anunciat que la Fundació Pasqual Maragall, amb seu al campus de la Ciutadella, també s’hi sumarà i ajudarà a que tingui unes bases més sòlides. Finalment, sobre el mateix tema, ha recordat que l’acte de la primera pedra del Mercat del Peix serà el 12 de gener i aglutinarà moltes personalitats rellevants.

El rector ha tancat el seu informe recordant que demà se celebra l’acte de Nadal de la UPF. Enguany, com en els darrers sis anys, també hi haurà un obsequi en forma de llibre, el primer escrit per una dona, Virginia Wolf. Ha aprofitat per agrair específicament a Manel Jiménez, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, la seva dedicació i el seu mestratge en tot el procés de selecció de l’obra i també per la qualitat de l’acte que tindrem l’endemà.

Principals acords

Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2023 i Bases d'execució

El Consell de Govern aprova l’avantprojecte de pressupost de la UPF per a l’exercici 2023, així com les bases d’execució, presentats pel gerent. L’aprovació del projecte de pressupost correspon al Consell Social. Abans d’entrar en el detall del pressupost per al 2023, el gerent Oriol Escardíbul ha informat que la Universitat preveu tancar l’exercici del 2022 en equilibri pressupostari, com ha fet els darrers anys.

El pressupost per al 2023 és de 165.9M€, un 5% més que el del 2022 (157.8M€). En part, aquest increment es deu a la previsió d’augment dels costos energètics que haurà d’assumir la Universitat l’any vinent, que es calcula en un sobrecost de 4M€.

Altres acords

Temes de l'àmbit econòmic

Autorització de dos expedients de despesa de caràcter pluriennal

La contractació d’un sistema d’accés federat a la consulta dels recursos electrònics de la Biblioteca en modalitat SaaS i el Conveni de compra conjunta (UPF-IBE-CSIC) de la Certificació leed MdP.

Temes de l'àmbit acadèmic

Proposta de concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF

S’acorda proposar com a doctora honoris causa per la UPF la Dra. Vandana Shiva després de la valoració positiva per part de la comissió de professors doctors que havia d’estudiar i avaluar totes les propostes presentades.

Aprovació del Pla de Foment per als màsters universitaris 2023

El Pla de Foment per als màsters universitaris es va crear l’any 2011 amb l’objectiu de facilitar recursos addicionals als departaments de la UPF per a la millora de la formació de postgrau i l’impuls a la seva excel·lència i internacionalització. Amb una dotació de 87.800 euros, el Pla del 2023 manté l’estructura de l’anterior i considera dos tipus de variables: dotació en funció del nombre d’estudiants matriculats i dotació segons el grau d’internacionalització del programa (per als estudiants de fora de la Unió Europea que no tenen la consideració de residents espanyols de llarga durada).

Aprovació de les Bases del Premi Càtedra Ideograma-UPF al millor treball de fi de màster

La creació d’aquest premi al millor treball de final de màster (TFM) s’emmarca dins les accions promogudes per la Càtedra Ideograma - UPF de comunicació política i democràcia. El TFM s’haurà d’haver presentat en el curs anterior al de la convocatòria i haurà d’haver versat sobre un dels dos ítems següents: comunicació política i institucional o estudis democràtics i comunicació. La dotació del premi es fixarà en cada convocatòria.

Temes de l’àmbit de comunitat universitària

Aprovació de les Normes de Convivència de la UPF

La normativa té per objecte establir les bases de la convivència de la comunitat universitària de la UPF eliminant tota forma de violència, discriminació o assetjament sexual, i promovent el respecte a la diversitat i la tolerància, la igualtat, la inclusió, la llibertat d’expressió o de càtedra, entre d’altres valors. La norma desenvolupa les modalitats alternatives de resolució de conflictes en supòsits que puguin alterar la convivència i el normal desenvolupament de les funcions essencials de docència, la recerca i la transferència del coneixement. Per últim es crea la Comissió de Convivència de la UPF, que es configura amb una estreta vinculació amb el Claustre universitari com a màxim òrgan de representació de la comunitat.

Actualització de processos del Pla de Prevenció de Riscos Laborals

El Pla de Prevenció de Riscos Laborals formalitza la política de seguretat i salut en el treball de la UPF, alhora que recull la normativa, la reglamentació i els procediments de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, el pla consta d’un volum II (“Processos del sistema”) amb els procediments que estableixen la manera correcta de fer determinades activitats o tasques, subjectes a una actualització quadriennal, les quals s’aproven amb aquest acord.

Aprovació de les Bases reguladores dels Premis Sant Jordi de la UPF

La UPF organitza des de l’any 1992 els Premis Sant Jordi, com a part de les iniciatives culturals de la Universitat però també per reforçar el sentiment de pertinença a la comunitat. Les bases aprovades regulen el funcionament d’aquests premis.

Temes de PDI i PAS

Atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de gestió al personal docent i investigador

Creació i extinció d'algunes escales del PAS funcionari de la UPF

S’aprova la creació de l’escala Auxiliar Administrativa de Suport, Grup C, subgrup C2 de classificació professional i l’extinció de les escales  Auxiliar Administrativa i Auxiliar de Serveis.

Suspensió de l'Acord del Consell de Govern de 15 de juny del 2022 en relació a la regulació del programa tenure-track per a la captació i retenció de talent

L’acord del Consell de Govern aprovat al juny recollia una petita (i temporal) modificació de de la regulació del sistema Tenure-track a causa d’un canvi  normatiu de la Llei de la Ciència. L’acord també recollia la voluntat i compromís institucional de retornar a la formulació original del sistema tenure-track, un cop analitzades les qüestions que plantejava l’aplicació de la normativa. És en aquest sentit que el Consell de Govern deroga l’acord del 5 de juny del 2022.

Temes d'innovació i recerca

Aprovació de les Bases de la convocatòria del programa "UPF INNOValora"

El programa UPF INNOValora va néixer el 2018 amb l’objectiu de donar suport als projectes de PdC (proves de concepte) vinculats a l’activitat de recerca de la Universitat. A desembre del 2022, el programa ha finançat l’execució de setze projectes de PdC en les seves tres edicions anteriors. La convocatòria 2022 preveu donar suport a cinc projectes PdC amb un import de fins a 50.000 euros per un període de deu mesos.

Designació i modificació de membres de comissions de la Universitat i a d’altres organismes

  • Comissió de Postgrau i Doctorat

Es designa el professor Domingo Ródenas, del Departament d’Humanitats, com a vocal i  en substitució del professor Stephen Jacobson; i es designa la professora Núria Boada, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, també com a vocal i en substitució de la professora Cristina López.

  • Comissió d’Ordenació Acadèmica

Es designa el professor Jordi Balló, director del Departament de Comunicació, com a vocal en substitució del professor Jordi Garcia-Ojalvo.

  • Junta Electoral

Es designa el senyor Marcel Arbós, de la Facultat d’Economia i Empresa, com a membre de la Junta Electoral de la UPF en representació dels estudiants.

Ratificació de convenis

Ratificació de diversos convenis de col·laboració institucional (per exemple, amb la Fundació Privada Catalana Síndrome de Down per a la realització de diversos tallers formatius), de col·laboració acadèmica (per exemple, amb l’Associació de Sordcecs de Catalunya per colꞏlaborar en la formació dels estudiants de llengua de signes catalana) i de col·laboració amb entitats estrangeres (per exemple, amb la HEC Montréal d’intercanvi d’estudiants o amb Northwestern per organitzar un curs dins el Programa d’Ensenyament a l’Estranger).

Afers de tràmit

Rectificació d’un error material en l’acord del Consell de Govern de 26 d’octubre del 2022 atès que la implantació del Programa d’estudis propis Ecotopia, en el marc del projecte EUTOPIA, a l’Escola Superior de Comerç Internacional de la UPF es duu a terme el curs 2022-2023 i no pas el curs 2023-2024, com constava en l’acord.