1. Informe del rector

El rector lamenta el recent i sobtat decés d’Àlex Casta, director d’UPF Ventures, i d’Albert Costa, professor del DTIC. La Universitat ha de lamentar la pèrdua d’aquests dos professionals, ambdós amb una trajectòria reconeguda i molt ben considerada en el seu camp, a més de ser persones molt valuoses i estimades per la institució.

 

2. Principals acords

Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2019 i Bases d'execució

El Consell de Govern ha aprovat l'avantprojecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2019, així com les bases d'execució, presentats pel gerent. L'aprovació del pressupost correspon al Consell Social.

Abans d'entrar en el detall del pressupost per al 2019, el gerent Jaume Badia ha informat que la Universitat preveu tancar l'exercici del 2018 en equilibri pressupostari, com ha fet els darrers anys.

El pressupost aprovat pel 2019 és de 150.5 milions d'euros. La principal novetat d’aquest és que la Universitat ha modificat la manera de comptabilitzar la previsió de despesa del capítol I pel que fa al personal d’administració i serveis. Fins ara, a la UPF, aquest es calculava sobre la base de la despesa de l’exercici anterior més els increments autoritzats per la Generalitat (que els darrers anys i arran la crisi eren pràcticament nuls). Ara, la Universitat passarà a calcular el capítol I a partir de la previsió de despesa de la seva RLT, com fan la resta d’universitats del sistema. D’aquesta manera, es pretén que l’aportació de la Generalitat (amb qui encara s’està negociant el capítol I del 2018) cobreixi, com a mínim, els costos de personal. En cas contrari, el marge d’actuació de la UPF per mantenir el seu model i endegar nous projectes serà cada cop més estret.

Pel que fa als ingressos, es preveu un major increment del finançament destinat a projectes de recerca (amb recursos provinents, sobretot, de la UE); un increment de les subvencions corrents (sobretot per compensar l’increment en les retribucions del PDI i del PAS, com per exemple, la consolidació de l’1,95% de l’Exercici 2018 i la previsió d’increment d’un 2,25% pel 2019); i un increment dels ingressos per activitat docent (on, per exemple, s’ha demanat un major esforç als centres adscrits).

Pel que fa a la despesa, es preveu un fort increment de les partides de personal; un augment de la inversió immaterial (es tracta de recursos afectats vinculats a projectes de recerca); un esforç de contenció en els costos d’estructura i funcionament; i el retorn de les bestretes reintegrables (els crèdits demanats en anys anteriors per finançar els parcs científics i dels quals es preveu poder retornar prop de 2.3 milions d’euros més el 2019). De fet, el gerent destaca que aquests darrers cinc anys s’han pogut retornar uns 15 milions d’euros, una acció molt meritòria ja que la progressiva reducció d'aquests crèdits es fa amb recursos propis i gràcies a un gran esforç per part de tota la Universitat. El gerent clou el seu informe remarcant que el fort increment del capítol I és per a) disposar dels recursos derivats els increments salarials del 2018 i el 2019; b) increment de costos de  trams, triennis i bases de cotització a la SS; c) i com a conseqüència de canvis tècnics  i criteris per a la confecció del capítol I, acordats per totes les universitats i la Generalitat.

Concessió de les medalles de la UPF

La medalla s'atorga en agraïment a la tasca i especial dedicació a la Universitat des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic als professors Xavier Freixas Dargallo, director del Departament d’Economia i Empresa (2017-2018) i Vanesa Daza Fernández, directora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2018).

Concessió dels doctorats honoris causa per la UPF a la pianista Maria João Pires i a l’escriptor i editor Gonzalo Pontón

La Universitat vol reconèixer l’excel·lència artística i contribució en el món de la música de Maria João Pires, una de les pianistes i intèrprets de música clàssica més destacades de les darreres dècades . Així mateix, es vol distingir el seu perfil docent i de mentoria de joves talents en aquest terreny.

La Universitat reconeix també la figura de Gonzalo Pontón, un dels grans editors del país i fundador i director de l’Editorial Crítica, referent en la difusió del pensament històric, polític, humanístic, literari i científic de màxima categoria intel·lectual.

 

3. Altres acords

Aprovació del calendari acadèmic per al curs 2019-2020

Modificació de la programació universitària, tal i com segueix:

Desprogramació per al curs 2018- 19 dels següents programes de grau i màster impartits per centres adscrits:

 • Grau en Estudis de l’Esport / Sport Studies (ESCI) (en aquest cas, també es desprograma per al curs 2019- 20 amb la intenció de tornar a programar-lo per al curs 2020- 2021)
 • MU en Infermeria i Salut Escolar (ESIM)
 • MU en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment (Tecnocampus)

Desprogramació i extinció per al curs 2018- 19 dels següents programes de  màster impartits per centres adscrits:

 • MU en Recerca i Innovació en les cures infermeres (ESIM, coord. per UAB)
 • MU en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació (Elisava)
 • MU en Animació (BSM)

Programació per al curs 2019-2020 del Grau en Bioinformàtica

Aquest grau, en l'actualitat coordinat per ESCI i impartit per la UAB, la UPC i la UPF, passarà a incorporar també la UAB.

Finalment, s’aprova el canvi de nom de dos programes de màster, amb les següents denominacions:

 • MU Erasmus Mundus en Anàlisi Econòmica del Dret / European Master in Law and Economics (modificació per al curs 2018-2019), i
 • MU en Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol / Translation among Global Languages: Chinese-Spanish (modificació per al curs 2019-2020).

Aprovació del Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2019

Amb una dotació de 104.600 euros, xifra que suposa un increment del 3,46 % respecte el curs anterior. El pla manté l’estructura de l’any anterior i s’estructura en quatre tipus de dotacions econòmiques (tres assignades segons el nombre d’estudiants matriculats a cada màster i la quarta per a aquells màsters que donen accés a una professió regulada).

Aprovació de la convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris del curs acadèmic 2019-2020

Es convoca un ajut de matrícula per cada màster universitari ofert per la UPF més un ajut addicional per aquells màsters amb més de 30 estudiants matriculats a primer curs el curs acadèmic anterior. La dotació econòmica total de cada ajut serà de fins a 2.000 euros per contribuir a cobrir l’import de la matrícula. En cas que el màster tingui una durada de dos cursos acadèmics, l’ajut de matrícula es renovarà automàticament per al segon curs acadèmic. Els beneficiaris han de cursar el màster a temps complet i el criteri de priorització per a la selecció dels candidats l’expedient acadèmic de la titulació d’accés dels sol·licitants.

Creació de la spin-off Bioinspired Materials i la participació de la UPF en aquesta

Vinculada al professor Javier Macía Santamaría del CEXS, aquesta spin-off vol vehicular l’explotació de  la  tecnologia  BIOM. Aquesta tecnologia permet oferir  una  solució  sostenible econòmicament  i mediambientalment  al  problema  que  generen els purins al sector ramader (gestió de residus) i oferir una alternativa al formaldehid, molècula adhesiva considerada carcinògena des  de l’any 2013 (sector adhesius). La UPF hi participa amb un 5% del capital social. (equivalent a  150 participacions de valor nominal d’un euro). La proposta serà elevada al Consell Social per a la seva aprovació.

Aprovació de la Normativa de creació i funcionament de les càtedres d’empresa a la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

La normativa té l’objectiu de fomentar les càtedres com a instrument de col·laboració amb les empreses i les institucions de l’entorni. La particularitat de les càtedres és que formalitzen una relació estable entre una empresa (o fundació, associació, administració pública o qualsevol altra entitat pública o privada) i la Universitat, que permet posar en marxa activitats  que requereixen certa continuïtat en el temps i que poden estar relacionades amb la docència, la recerca, la difusió del coneixement o la promoció de la cultura en una àrea d’interès comú. La normativa fixa una durada mínima de 3 anys per aquest tipus de convenis, prorrogables per mutu acord de les parts. La iniciativa de creació correspon al personal docent i investigador de la UPF, però també pot provenir de qualsevol dels òrgans de govern de la Universitat així com del desenvolupament d’un conveni de col·laboració amb la pròpia Universitat.

Modificació de la Normativa per la que es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats per incloure el percentatge aplicable al pressupost de les càtedres d’empresa

En concret, al pressupost d’ingressos de les Càtedres d’Empresa s’aplicarà un cànon general del 20% en concepte de despeses indirectes que es destinarà al pressupost general de la UPF (50%) i com a incentiu per al servei, unitat o projecte del “promotor” de la càtedra (50% restant). En cas que el director de la Càtedra i el promotor coincideixin, aquest 50% del cànon s’incorporarà també al segment econòmic de la càtedra.

Modificació Pla de Prevenció de Riscos Laborals

El document aprovat recull la modificació del Manual de Gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, aprovat pel Consell de Govern en data 5 de març del 2008 i modificat per Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2012, que inclou específicament la Política de Seguretat i Salut en el Treball i l’assignació de responsabilitats i funcions preventives als diferents nivells jeràrquics en que s’organitza l’estructura acadèmica i administrativa de la Universitat.

Aprovació de la política de seguretat en la informació de la UPF

La política s'aprova d’acord amb el marc legal vigent (Reial Decret 951/2015) que determina que tots els òrgans superiors de les administracions publiques (com la UPF) hauran de disposar formalment d’una política pròpia de seguretat en la informació que articuli la gestió continuada de la seguretat, amb uns principis bàsics i uns requisits mínims especificats al mencionat RD. Aquesta política, que complementa normatives de la UPF en altres matèries com la protecció de dades de caràcter personal o l’administració electrònica, es desenvoluparà mitjançant normatives TIC de seguretat específiques, que hauran de ser aprovades pel Consell de Govern i que seran de compliment obligatori.

Creació del Consell Assessor de la Transparència (CAT)

El CAT serà el màxim òrgan de participació i consulta en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El CAT assessorarà els òrgans de govern de la Universitat i avaluarà les acciones empreses per la mateixa en aquesta materia. Així mateix, s’encarregarà de promoure l’elaboració de recomanacions i directrius, l’adopció de bones pràctiques i la modificació de normatives en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal:

 • Contractació del subministrament mitjançant arrendament de la renovació de la llicència campus de Microsoft
 • Contractació del servei d'impressió de títols acadèmics oficials i propis per a la UPF

Designacions de membres a òrgans i comissions de la Universitat

 • Comissió de Relacions Internacionals. Designació dels professors següents com a vocals: prof. Francesc Calafell Majó (CEXS), prof. Ruth Rodríguez Martínez (Comunicació), prof. Sergi Jordà Puig (DTIC), prof. Josep Capdeferro Pla (Dret), prof. Daniel Serra de la Figuera (Economia i Empresa), prof. Núria Bel Rafecas (Traducció i Ciències del Llenguatge) i prof. Javier Arregui Moreno (Ciències Polítiques i Socials).
 • Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics. Designació dels professors següents com a vocals: prof. Ester Farnós Amorós (Dret) i prof. Alfonso Martínez Vicente (DTIC)

Afers de tràmit

 • S’informa que el Patronat d’ESCI ha aprovat no procedir al canvi de nom que havia instat davant del Consell de Govern (aprovat per acord de data de 13 de desembre del 2017), de manera que se n'atura la tramitació, cosa que es comunicarà al Consell Social i a la DGU.