Informe del rector

El rector destaca cinc punts en el seu informe:

 • En primer lloc, fa una breu referència als Actes acadèmics de graduació de grau celebrats el cap de setmana passat i transmet el seu agraïment i felicitació a tots els qui hi han intervingut i col·laborat. Hem rebut molts missatges sobre la qualitat dels actes i és un acte que tenim molt per la mà. Amb tot, convé destacar que excepte en un estudi, en general, hi ha poca presència de PDI en aquesta celebració (no només de càrrecs acadèmics, també de professorat), per tant, és un repte que tenim entre mans. És important recordar que els estudiants agraeixen molt la presència del professorat que els ha acompanyat durant la carrera en un acte significatiu per a ells.
 • En segon lloc, destaca que avui s’ha publicat les notes de tall i que, en general, la Universitat manté unes notes de tall elevades en la majoria dels seus estudis. Sí que s’ha detectat, però, un breu descens en el nombre de persones que demana estudiar a la UPF en primera opció (malgrat mantenir una bona ràtio d’oferta/demanda de 1.7). S’apunta a diverses hipòtesis, entre les quals, que les notes de tall de la UPF són altes i que hi ha persones que directament renuncien a aplicar-hi però, malgrat tot, el rector comenta que és un tema que s’investigarà.
 • En tercer lloc, informa que, tal i com s’havia anunciat en una sessió anterior del Consell de Govern, s’ha compartit entre els seus membres un document de retiment de comptes del primer any. La idea és fer el mateix per al proper any acadèmic.
 • En quart lloc, recorda que recentment la UPF s’ha afegit al Pla d’enfortiment de la llengua catalana, impulsat per la Generalitat de Catalunya; un document extens que es proposa tenir impacte en la docència, la recerca i que, entre d’altres, preveu la creació d’una comissió de seguiment. Un dels objectius del pla és arribar al 80% de la docència en català, excloent els graus que preveuen impartir-se en una llengua diferent al seu pla docent. En aquests moments la docència en català a la UPF se situa a l’entorn del 50%. Aquesta qüestió s’ha treballat, entre d’altres, a l’Equip de Resposta Ràpida centrat en el català i s’ha estudiat amb intensitat per la Comissionada de Política Lingüística. El rector alerta que caldrà la implicació de tota la comunitat, especialment el PDI, per donar-hi compliment. Així mateix, continuant amb el català i tal i com es va acordar en el darrer claustre, s’està revisant la normativa de comunicacions de la UPF per veure si s’ajusta a l’esperit i voluntat de la UPF de ser una universitat catalana amb mirada global.
 • Finalment, el rector fa referència a que la comissió encarregada de valorar les candidatures a honoris causa de la UPF ha iniciat les passes per contactar les dues persones candidates.

 

Principals acords

Aprovació del calendari acadèmic del curs 2023-2024

El nou calendari acadèmic avança la finalització del curs de manera que les avaluacions acabin abans de Sant Joan. La nova proposta és resultat de la col·laboració entre el servei de gestió acadèmica i les UCA amb l'objectiu de donar resposta a aquesta demanda dels estudiants. La mesura s'emmarca dins dels compromisos de l'actual equip de govern de treballar per fer uns horaris més eficients per a tothom.

Altres acords

Temes institucionals:

Acord de concessió de medalles de la UPF

A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial a aquells membres de la comunitat universitària que han servit la UPF des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat, es concedeix la Medalla de la UPF als professors següents:

 • David Comas, director del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (2016-2022).
 • Josep Maria Delgado, director del Departament d’Humanitats (2016-2022).
 • Joan Picó, director del Departament de Dret (2019-2022).
 • Miquel Salvador, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials(2016-2022)
 • Pelegrí Viader, comissionat per al projecte EUTOPIA (2021-2022)

Temes de l'àmbit acadèmic:

Normativa reguladora del treball de fi de grau dels ensenyaments universitaris oficials

La normativa regula i ordena la manera com s’han de desenvolupar els treballs de fi de grau en els estudis oficials de la UPF d’acord amb el nou marc normatiu (Reial Decret 822/2921). En aquest sentit, la nova normativa recull aspectes que no estaven contemplats al decret anterior, simplifica algunes qüestions que la pràctica ha demostrat innecessàries i n’explicita d’altres que l’evolució d’alguns aspectes acadèmics o tecnològics ha fet necessari incorporar.

Temes d’estructura acadèmica, centres adscrits i organització:

Normativa de centres docents d'ensenyament superior adscrits a la UPF

La nova normativa regula l’adscripció dels centres docents d'ensenyament superior a la UPF adaptant-la a la legislació universitària actualment vigent. Entre d’altres, s’hi descriuen els criteris i els requisits a complir per a l'acceptació de sol·licituds d'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la UPF o per a l'autorització de nous ensenyaments dels centres adscrits; els mecanismes de supervisió i de control de l'activitat dels centres docents adscrits; les relacions econòmiques amb els centres docents adscrits; i l'estructura de la UPF vinculada al suport i al control dels centres docents adscrits.

Modificació del Reglament de l'Arxiu Administratiu de la UPF

S’actualitza la composició de la Comissió d'Arxius, que passa a ser constituïda de la manera següent: el/la secretari general de la Universitat, que la presideix; el/la vicegerent competent en matèria d'organització o persona en qui delegui; el/la cap de l'Oficina d'administració electrònica; i el/la responsable de l'Arxiu, que actua com a secretari/ària.

Temes econòmics:

S’autoritzen els següents expedients de despesa de caràcter pluriennal:

 • Servei de neteja del conjunt d’edificis i instal·lacions de la UPF, per al període 2022-2024
 • Proposta i justificació de la necessitat de contractar la prestació del servei de centre de procés de dades (CPD)
 • Obres de construcció dels fonaments dels edificis de la Universitat i l’IBE i d’elements que afecten al conjunt del complex immobiliari del Mercat del Peix.
 • Transmissió a la UPF per part de la UAB de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader del Campus del Mar

Temes d'innovació i recerca:

Normativa per al reconeixement d'empreses innovadores emergents de la UPF

La normativa defineix les condicions necessàries perquè una empresa pugui ser reconeguda com a start-up de la UPF, entre les quals: ser un projecte amb un alt component innovador; no tenir per objecte l’explotació de resultats de recerca i/o coneixements propietat de la UPF; ser de nova creació o no haver transcorregut més de cinc anys des de la data d'inscripció en el Registre Mercantil de l'escriptura pública de constitució, o més de set anys en el cas d'empreses de biotecnologia, energia, industrials i altres sectors estratègics; estar participada per almenys un membre de la Comunitat universitària de la UPF, respectant el règim d'incompatibilitats que sigui d'aplicació per al personal acadèmic i el personal d'administració i serveis (o, alternativament, haver obtingut un premi o reconeixement de la UPF en algun dels seus programes propis o en col·laboració amb altres entitats per al foment de l’emprenedoria, sempre i quan les bases dels esmentats programes expressament prevegin aquesta possibilitat). En tot cas, tant l’objecte social com l'activitat de negoci de l'empresa han d'estar relacionats amb els àmbits de coneixement de la UPF.

Participació de la UPF en l'spin off Disruptx, S.L.

Aquesta spin off té per objecte social el desenvolupament, producció i comercialització de medicaments en l’àrea de sistema nerviós central, i compta amb un percentatge de participació de la UPF del 4,40%.

Creació del centre d'estudis "Centre d'Humanitats Digitals"

El Centre d’estudis “Centre d’Humanitats Digitals” estarà coordinat pel prof. Marco Madella i adscrit al Departament d’Humanitats.

Altres afers

Designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes.

Comissió d’Ordenació Acadèmica

 • Es designa el professor Jordi Garcia Ojalvo, director del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, com a vocal de la Comissió d’Ordenació Acadèmica, en substitució del professor David Comas Martínez.

Assemblea General de l’Associació de Bioinformàtics de Barcelona

 • Es designa el professor Robert Castelo Valdueza, del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, com a vocal de l’Assemblea General de l’Associació de Bioinformàtics de Barcelona, en substitució del professor David Comas Martínez.

Patronat de l’Escola Superior de Comerç Internacional

 • Es designa el professor Jordi Garcia Ojalvo, director del Departament de Medicina i Ciències de la Vida, com a vocal del Patronat de l’ESCIl, en substitució del professor David Comas Martínez.

Ratificació de convenis

Es ratifiquen diversos convenis de colꞏlaboració institucional (entre els quals un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per regular la colꞏlaboració d’ambdues institucions en projectes que promoguin la relació entre la comunitat universitària i de recerca i la ciutat) i de colꞏlaboració amb entitats estrangeres (entre els quals un conveni amb el Royal Melbourne Institute of Technology, Austràlia, per a la realització d’un programa conjunt).