Informe del rector

El rector exposa tres punts en el seu informe. En primer lloc, fa referència al tancament del campus de la Ciutadella el passat 29 d’octubre per part d’un reduït grup d’estudiants. Durant el claustre extraordinari celebrat el 24 d’octubre, el rector ja va exposar el seu posicionament, favorable a que la Universitat continués amb totes les reivindicacions però mantenint l’activitat acadèmica habitual. La solució als fets del dia 29 la va explicar extensament durant el claustre ordinari celebrat el 20 de novembre: després de diverses consultes, no hi havia cap altra alternativa que la d’adaptar el model d’avaluació per flexibilitzar-lo, com havien fet les universitats de l’entorn. Aquest canvi ha estat molt laboriós, exageradament laboriós si s’atén al fet que només es farà una vegada i no es pot tornar a repetir, i ha comportat molta feina als responsables dels centres i secretaries als quals agraeix la comprensió i col·laboració.

En segon lloc, fa referència al projecte EUTOPIA, l’aliança europea escollida dins de la convocatòria “Universitats europees” del programa Erasmus+ de la Comissió Europea, i que es va posar en marxa de manera efectiva el passat 1 de desembre. Durant els propers tres anys, la xarxa posarà en marxa diverses activitats, com exposarà el professor Viader posteriorment durant aquest Consell de Govern.

Finalment, fa referència a la remodelació d’alguns dels càrrecs del Consell de Direcció, nomenats pel rector. Aquests canvis, fets sobre la base dels mateixos col·laboradors, busquen posar un cert accent sobre la feina que, amb gran il·lusió i capacitat de treball,  estan duent a terme les persones més joves de l’equip.

 

Principals acords

Concessió del doctorat honoris causa per la UPF a la professora Angela Y. Davis

La Universitat vol reconèixer la dilatada trajectòria acadèmica i intel·lectual de la professora, amb valuoses anàlisis sobre la interrelació entre gènere, raça i classe social, així com la seva activa militància en la defensa dels drets civils, la justícia, la igualtat i la llibertat de les persones.

Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l’exercici 2020 i Bases d’execució

El Consell de Govern ha aprovat l’avantprojecte de pressupost de la UPF per a l’exercici 2020, així com les bases d’execució, presentats pel gerent. L’aprovació del pressupost correspon al Consell Social.

Abans d’entrar en el detall del pressupost per al 2020, el gerent Jaume Badia ha informat que la Universitat preveu tancar l’exercici del 2019 en equilibri pressupostari, com ha fet els darrers anys. Així, si bé el 2019 s’han ingressat 2,4 milions d’euros menys del previst al pressupost, també s’han pogut reduir despeses per un import similar. Específicament, pel que fa als ingressos, s’ha ingressat menys del previst en matrícules i en subvenció de la Generalitat (perquè, malgrat que s’havia anunciat un creixement de l’aportació per a totes les universitats, finalment no hi ha hagut pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2019 i s’ha prorrogat el del 2018 que era, al seu torn, una pròrroga del del 2017). Pel que fa a les despeses, a finals del 2018 es va aconseguir retornar algunes bestretes que ja estaven pressupostades per a l’any 2019 el que, entre d’altres mesures, ha permès tancar en equilibri l’exercici del 2019.

El pressupost aprovat per al 2020 és de 150.2 milions d’euros, un import global pràcticament idèntic a l’anterior però diferent en la distribució per capítols.

Pel que fa als ingressos, es mantenen les dues principals fonts de finançament (aportació de la Generalitat i ingressos per matrícules de grau i de màster). També es consoliden els ingressos provinents dels centres adscrits (aproximadament 1,7 milions d’euros), amb l’aplicació completa de dues noves tarifes. Específicament pel que fa als ingressos per matrícula, no s’ha considerat cap creixement en l’IPC de les taxes universitàries però tampoc una rebaixa ja que, com s’ha anunciat darrerament, si aquesta s’acaba produint, es compta que vindrà compensada via subvenció. Pel que fa a les despeses, s’incrementen els costos de personal en aspectes que no depenen de la Universitat (creixements retributius, creixements vegetatius i creixement per l’adaptació retributiva del personal predoctoral investigador en formació (PIPF)) i es manté la política de retorn de bestretes reintegrables, uns deutes adquirits per la Universitat que no poden ser ajornats i que aquest 2020 suposaran a l’entorn dels 2,4 milions d’euros. 

Durant les seves conclusions, el gerent ha remarcat que el 2019 ha estat el tercer any consecutiu que la UPF ha rebut la mateixa aportació per part del govern de la Generalitat (descomptant els increments salarials), un import que, a més, resulta insuficient. A tall d’exemple, l’aportació de la Generalitat representa un 60% dels ingressos (no afectats) de la Universitat mentre que els costos de personal ja sumen el 69% de la despesa (no afectada). Per tot això, el gerent ha insistit que, ara més que mai, és necessari que hi hagi un pressupost a la Generalitat de Catalunya que doni resposta a les demandes de les universitats i que, en el cas de la UPF, hauria de cobrir, com a mínim, els costos de personal.

 

Altres acords

Proposta de compensació econòmica per als estudiants participants al projecte EUTOPIA 

EUTOPIA és una aliança de sis universitats europees (Universitat París-Sena, Universitat Vrije de Brussel·les, Universitat de Warwick, Universitat de Ljubljana, Universitat de Göteborg i Universitat Pompeu Fabra) que té com a objectiu crear una comunitat connectada i inclusiva que, mitjançant la investigació col·laborativa, una major mobilitat d’estudiants i professors i innovacions compartides entre d’altres, busca abordar els reptes locals i globals que contribueixin a crear un nou model d’educació superior a Europa.

El dia 1 de desembre es van posar en marxa oficialment les activitats d’EUTOPIA que tindran lloc durant els propers tres anys. Un cop presentats tots els projectes pilot, la UE els avaluarà per veure com es conformen aquests campus europeus (ensenyaments conjunts, recerca, mobilitat...). Moltes d’aquestes iniciatives (per exemple, una titulació atorgada per sis universitats) posaran a prova la normativa interna, l’autonòmica i l’estatal perquè amb certesa sobrepassaran límits que administrativament no seran fàcils de resoldre. És, doncs, un projecte pioner.

La col·laboració dels estudiants és una part nuclear del projecte (sobretot en qüestions vinculades a la governança). Aquest fet sovint farà necessària la seva assistència en reunions, jornades o altres activitats que se’n derivin. Per incentivar-ne la participació, entre d’altres mesures, s’aprova una indemnització econòmica per a l’alumnat implicat, que ha de ser autoritzada pel Consell Social, qui també n’establirà l’import. Aquesta indemnització no inclourà les despeses derivades de desplaçament, allotjament i manutenció, que aniran a càrrec directe de la Universitat.

Aprovació del Pla de Foment als Màsters Universitaris 2020

Amb una dotació de 101.000 euros, el pla manté l’estructura de l’any anterior i s’estructura en quatre tipus de dotacions econòmiques (tres assignades segons el nombre d’estudiants matriculats a cada màster i la quarta per a aquells màsters que donen accés a una professió regulada).

Modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau

Amb aquesta modificació, s’estableix un règim excepcional que faculta els degans i directors a flexibilitzar els sistemes d’avaluació i qualificació previstos als plans docents de les assignatures, així com fer-hi les adaptacions curriculars que siguin requerides.

Modificació de la Normativa acadèmica de màster universitari

Amb aquesta modificació, s’estableix un règim excepcional que faculta els directors a flexibilitzar els sistemes d’avaluació i qualificació previstos als plans docents de les assignatures, així com fer-hi les adaptacions curriculars que siguin requerides.

Atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió al professorat funcionari i contractat i dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat funcionari de la convocatòria ordinària del 2019

Creació de la spin off Medbioinformatics Solutions, S.L. i la participació de la UPF en aquesta

Vinculada a la unitat de recerca GRIB (Unitat de Recerca en Informàtica Biomèdica, UPF-IMIM) dirigida pel professor Ferran Sanz, aquesta spin-off vol desenvolupar productes i serveis basats en tecnologia de la informació orientats a la implantació de la medicina personalitzada i, especialment, es vol centrar en el desenvolupament d'aplicacions programari dirigit al sector de la recerca biomèdica i farmacèutica basats en l'ús d'eines de Big Data i d'intel·ligència artificial (IA). La UPF hi participa amb un 5% del capital social. La proposta serà elevada al Consell Social per a la seva aprovació.

Modificació de la regulació del Centre per a la Innovació en aprenentatge i en coneixement (CLIK)

La modificació vol donar resposta als reptes que es deriven de la implantació del nou model educatiu de la UPF (EDvolució) i del projecte EUTOPIA, i que fan necessaris una major especialització dels serveis que actualment presta el CLIK. Amb aquest objectiu, la nova regulació preveu que el centre se centri en les funcions que ja realitza en l’àmbit de la innovació docent i de coneixement i aprenentatge, per sobre de les tasques que realitzava en el camp del multilingüisme i que seran assumides per d’altres unitats i serveis.

Aprovació del reglament del servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF

El nou reglament (que deroga els anteriors) actualitza les condicions en què s’ofereix el servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF. Entre les principals modificacions, destaca la inclusió en un sol reglament de les característiques i les condicions dels serveis del préstec de documents de la UPF, del préstec consorciat (PUC) de les biblioteques del CSUC i també del préstec interbibliotecari de la UPF; l’ampliació del termini en la modalitat habitual de préstec i del nombre de renovacions dels diferents tipus de préstecs; la unificació de les condicions del préstec i de les sancions per retard dels documents de la UPF amb les del préstec consorciat (PUC); la simplificació de les modalitats i dels terminis dels préstecs reduïts; i la incorporació d’una modalitat de fons de recerca, específica per a professorat i per a personal investigador de la UPF.

Aprovació de les Bases que regeixen la concessió d’ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible

Les noves bases (que deroguen les anteriors) s’amplien en contingut, amb una línia específica per a activitats solidàries d’àmbit local adreçades a col·lectius en risc d’exclusió social, activitats vinculades amb els ODS i accions emmarcades dins del Pla director de cooperació al desenvolupament català; tot plegat, aquests canvis completen l’abast de les bases anteriors, més orientades a la cooperació internacional al desenvolupament. Les bases també s’amplien pel que fa als destinataris, ja que obren la participació al col·lectiu de treballadors de la UPF jubilats. La dotació econòmica, que prové del fons de solidaritat, s’estableix anualment en cada convocatòria.

Aprovació de dos expedients pluriennal per a la:

  • Contractació del servei d’auditoria de qualitat per al projecte europeu de recerca i innovació PRESENT
  • Contractació de la realització de dues pel·lícules documentals i continguts audiovisuals basades en la investigació del projecte TRANSGANG (que compta amb una beca ERC Advanced Grant).

Presentació de la Memòria anual del Consell Assessor de la Transparència en matèria de transparència, informació pública  i bon govern

El document recull les principals actuacions realitzades en matèria de transparència, informació pública i bon govern a la Universitat, durant l’any 2019 des de la creació, del Consell Assessor de la Transparència (CAT), el desembre del 2018. Les accions s’organitzen en tres línies principals d’actuació de què tracta la Memòria: Publicitat activa, Dret d’accés a la informació pública i Bon govern. Sobre les dues primeres s’han presentat els resultats obtinguts en diverses avaluacions externes efectuades durant aquest any, que posen de manifest que la UPF hi ha aconseguit uns bons indicadors.

Presentació de la revisió del Codi ètic de la Universitat Pompeu Fabra i aprovació de l’obertura d’un procés de participació

El nou codi ètic parteix del primer Codi ètic de la UPF, aprovat el 2012. Malgrat continuar vigent en els principis que s’hi recullen, el pas del temps en fa necessària una revisió i millora, amb l’objectiu d’enfortir el compromís ètic de la institució i de les persones que hi estan vinculades. Així mateix, la nova proposta vol recollir també els avenços socials experimentats els darrers anys i tenir en compte que el Codi ha d’anar més enllà de la recent legislació, sobretot en temes d’igualtat, transparència, informació pública, bon govern, protecció de dades personals, contractació al sector públic o procediment administratiu, entre d’altres. A més, per al seguiment i revisió del Codi, es preveuen dos mecanismes: d’un banda, la constitució d’una Comissió d’Integritat que actuï de manera coordinada amb el síndic de greuges de la UPF; d’altra banda, una línia ètica oberta a tota la comunitat universitària.

Així mateix, el Consell de Govern aprova l’obertura d’un procés de participació entre tots els membres de la comunitat universitària  de la UPF per a la revisió del Codi ètic, que parteixi de la proposta de document presentada. Aquest procés s’efectuarà mitjançant els canals, presencials i no presencials que s’estableixin a aquest efecte i haurà d’estar obert, com a mínim, durant tres mesos. Es preveu que el document final del nou Codi ètic estigui disponible abans de la fi del curs 2019-2020.

Designació dels membres de la Universitat a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes

  • Es designa la professora Visnja Vukov, professora del departament de Ciències Polítiques i Socials, vocal de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la UPF, en substitució del professor Joan Benach.
  • Es designa, com a representats de la UPF a la Comissió Antiga Fundació Barcelona Media (comissió sectorial de la Fundació Eurecat) i amb efectes d’1 de desembre del 2019, el rector, Jaume Casals Pons; el vicerector encarregat de la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca, Enric Vallduví Botet; i el gerent, Jaume Badia Pujol.
  • Es designa, com a representant de la UPF a la Comissió Antiga Fundació Privada Barcelona Digital Centre Tecnològic (comissió sectorial de la Fundació Eurecat) i amb efectes d’1 de desembre del 2019, al professor Josep Blat Gimeno, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Ratificació de convenis i estatuts

  • Ratificació dels Estatuts del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI). S’ha aprovat l’adscripció del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) a la Universitat Pompeu Fabra, així com la ratificació dels nous Estatuts d’aquest Consorci. La proposta ha de ser elevada al Consell Social per al seu informe
  • Ratificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)