1. Informe del rector

El rector en funcions, Pelegrí Viader, excusa l’absència del rector, que es troba en una reunió de l’European University Association a Paris. En el seu informe, el rector en funcions fa referència a dues qüestions.

En primer lloc, agraeix la tasca i dedicació de la sra. Núria Basi, presidenta del Consell Social de la UPF entre 2008 i 2019; a la qual se sumen els membres del Consell de Govern amb un aplaudiment. Assenyala també que la Universitat proposarà concedir-li el Guardó d'Honor en agraïment a la seva dedicació i màxima col·laboració en aquests prop d’onze anys al capdavant d’aquest òrgan de govern de la Universitat.

En segon lloc, el rector en funcions recorda que el passat 28 de febrer es va presentar a Brussel·les la candidatura de EUTOPIA a la convocatòria del programa Erasmus+ "Universitats Europees". Formada per la Vrije Universiteit Brussel, la Universitat de Göteborg, l'Université Paris Seine, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Warwick i liderada per la Universitat de Ljubljana, aquesta aliança d’universitats europees vol adaptar el model d’educació superior a les necessitats del segle XXI; anant més enllà del model de mobilitat Erasmus per crear titulacions europees i campus transnacionals, a més de crear xarxes d’universitats europees potents. En total, es concediran 12 projectes la resolució dels quals es donarà a conèixer el juliol del 2019.

2. Principals acords

Concessió del Guardó d'Honor de la UPF a Núria Basi, presidenta del Consell Social de la UPF entre 2008 i 2019

El consell de Govern aprova la concessió en agraïment a la seva dedicació i màxima col·laboració amb tota la comunitat universitària i amb els diferents equips de govern, contribuint a la reflexió estratègica de futur de la UPF i procurant la màxima participació de tots els representants de la societat integrants del Consell Social.

Aprovació de la convocatòria de projectes de recerca sobre Benestar Planetari (2019)

El 2018 la UPF va endegar la iniciativa sobre Benestar Planetari, un ambiciós projecte que evidencia el compromís de la Universitat amb els grans reptes del segle XXI. La tesi de partida defensa que, durant el segle passat, la humanitat va fer grans progressos en la millora del benestar de la societat però que aquests es van fer a un gran cost: una taxa d'explotació dels recursos naturals sense precedents i produint inacceptables desigualtats en salut i riquesa. En aquest context, la UPF ha decidit centrar la seva energia a respondre a aquesta situació, que suposa un repte en els diversos àmbits de coneixement i educació de la Universitat.

La present convocatòria ha estat concebuda com un primer pas per identificar una comunitat de científics de la UPF que se sent interrogada per aquests reptes globals i que està preparada per explorar sinergies amb altres disciplines a fi d’abordar aquests desafiaments. La convocatòria neix, doncs, amb un doble objectiu: donar suport a una nova generació d'investigadors i d’acadèmics amb un fort enfocament en benestar planetari (estratègia 1) i, alhora, promoure i afavorir les investigacions i col·laboracions multidisciplinàries i transdisciplinàries a l’entorn d’aquest tema (estratègia 2).

En aquest sentit, la present convocatòria preveu un concepte ampli i flexible de benestar planetari, que inclogui qualsevol recerca que pugui contribuir a desenvolupar nous coneixements en alguna de les àrees següents si bé és imprescindible que totes les propostes tinguin un enfocament interdisciplinari:

 • Co-beneficis per a la salut i el medi ambient
 • Integració de la protecció mediambiental en els sistemes de salut
 • Canvi climàtic
 • Energies netes
 • Producció alimentària i dietes sanes amb baix impacte ambiental
 • Solucions integrades de l'ús del sòl
 • Estudis urbans
 • Governança global
 • Desigualtats globals
 • Desenvolupament sostenible
 • Pobresa
 • Envelliment
 • Educació global
 • Salut global
 • Benestar animal, humà i social

Amb un pressupost total de 146.000 euros procedent del pressupost general de la UPF, la present convocatòria finança cinc tipus d’accions que es corresponen a les dues estratègies ja mencionades:

L’estratègia 1 (promoció d’una nova generació d’acadèmics en benestar planetari) preveu dos tipus d’ajuts:

 • Ajuts a estudiants de doctorat de la UPF per participar en diferents activitats de l’àrea de benestar planetari. S’atorgaran fins a 4,000 euros per sol·licitud (si bé l’acció té un topall de 8,000 euros) i, entre les despeses elegibles hi ha visites o estades de mobilitat, formació, assistència a conferències i congressos o organització de tallers i workshops
 • Ajuts a investigadors postdoctorals, amb el mateix objectiu que l’anterior. S’atorgaran fins a 10,000 euros per sol·licitud (amb un topall de 50,000 euros). A més dels ítems anteriors, també es consideraran elegibles despeses vinculades a la supervisió de doctorats i estudiants de màster.

L’estratègia 2 (promoció de la investigació multidisciplinària en benestar planetari) preveu tres tipus d’ajuts:

 • Convocatòria per a projectes de recerca pilot i establiment de col·laboracions de recerca en Benestar Planetari. S’atorgaran fins a 20,000 euros per sol·licitud (amb un topall de 67,000 euros). L’objectiu del programa és donar suport a accions que promoguin la recerca col·laborativa i permetre als investigadors buscar fonts externes per a la realització de projectes col·laboratius en àrees de rellevància estratègica per al Benestar Planetari, mitjançant l'aplicació de propostes en convocatòries competitives internacionals. Aquestes accions poden anar des de projectes pilot per donar suport a futures sol·licituds amb dades inicials, fins a l'organització de reunions de treball amb investigadors nacionals i internacionals per treballar aquestes propostes.
 • Convocatòria per a l’organització de tallers i conferències a l’entorn del Benestar Planetari. S’atorgaran fins a 6,000 euros per sol·licitud (amb un topall de 21,000 euros) per finançar despeses de viatge i vinculades a l’allotjament. Les propostes han de ser presentades i liderades, com a mínim, per dos professors de diferents àmbits disciplinaris de la UPF.

L’avaluació de les propostes correrà a càrrec d’una Comissió Avaluadora integrada per entre tres i sis professors o recercadors permanents de la UPF provinents de disciplines o àmbits diferents. La resolució de la concessió dels ajuts serà publicada, com a molt tard, el 30 de juny del 2019.


3. Altres acords

Modificació de la programació 2019-2020 i 2020-2021

 • Per al curs 2019-2020: s’aprova la programació de tres nous màsters universitaris impartits en centres adscrits: MU en Infermeria i Salut Escolar (ESIM), MU en Atenció Integrada en la Cronicitat i l’Envelliment (Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus) i MU en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació (Elisava). Es tracta de tres títols que ja existien i que es van desprogramar per falta de matrícula el curs 2018-2019. La normativa requereix que, per tornar-los a oferir, s’ha de tornar a demanar la programació.
 • Per al curs 2020-2021: s’aprova la programació d’un MU conjunt UAB-UPF en Humanitats i Patrimoni Digitals (coordinat per la UAB). També es modifica l’acord del Consell de Govern del 20 de febrer del 2019, on s’havia aprovat la programació del grau en Bioinformàtica per al curs 2019-2020 i se n’endarrereix la programació per al curs 2020-2021 per tal de garantir que comptarà amb el vistiplau de la Generalitat.

Aprovació del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau de la UPF (curs 2019-2020)

S’aprova la quarta edició d’aquest programa adreçat a aquells estudiants amb molt pocs recursos econòmics i en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada en el curs acadèmic 2019-2020. La convocatòria manté les dues modalitats d’edicions anteriors: Modalitat “Prometeus” (adreçada a estudiants de l’Institut Milà i Fontanals i de l’Institut Miquel Tarradell) i la Modalitat  General (adreçada  a  estudiants  de  la  resta  de  centres  educatius de secundària). Com en anteriors edicions, el programa compta amb el suport del Banc Santander.

Els ajuts tenen la durada dels anys prevista al pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent (entre tots els graus impartits pels centres integrats de la UPF amb l'excepció del dobles graus). L'ajut consisteix en una renda mensual en concepte de beca salari de 600€ mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic; la gratuïtat dels crèdits matriculats per primera vegada durant els anys de durada del grau que l'estudiant matriculi el curs de concessió de la beca; i la participació en un programa d'acompanyament i mentoria o tutorització supervisat per especialistes de la UPF.

Modificació de la Normativa de Mínors

La UPF va iniciar l’oferta de mínors per a estudiants de la UPF el curs 2018-2019. La modificació de la normativa respon a la voluntat que puguin cursar-los, també, estudiants que en l’actualitat es troben en els darrers cursos de la carrera així com els Alumni de UPF que vulguin completar la seva formació amb els mínors que la Universitat ha programat. L’ampliació del col·lectiu de destinataris es concretarà a la memòria de cada mínor.

Aprovació del doble grau en Traducció i Interpretació / Llengües Aplicades

El curs 2016-2017 la UPF va posar en marxa un programa de doble grau en Traducció i Interpretació i en Llengües Aplicades que ha mantingut una demanda creixent en els tres anys en què s’ha ofert. El programa es basava en dues titulacions de grau (Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades) que ofereixen formació al voltant de les llengües i les seves aplicacions en diversos àmbits de la societat. Recentment, ambdues titulacions han estat verificades i, si bé ambdues titulacions reverificades conserven molts aspectes substancials de les anteriors, també incorporen canvis que fan necessària aprovar la nova programació d’aquest doble grau. El programa, amb una durada prevista de cinc anys, s’iniciarà el curs 2019-2020 amb una oferta de 15 places.

Modificació d'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al PDI per incloure-hi el càrrec de coordinador acadèmic

La normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la UPF, aprovada en la sessió del Consell de Govern de 20 de febrer del 2019, preveu la creació del càrrec de coordinador acadèmic, equivalent a vicedegà o a sotsdirector de departament pel que fa al complement retributiu i a la dedicació docent. La modificació aprovada permet que aquesta equiparació s'inclogui també a la puntuació pel reconeixement dels complements addicionals per mèrits de gestió.

Adhesió a la Fundació Institut Interuniversitari InterAct Salut

S’aprova elevar al Consell Social l’adhesió a aquesta fundació, una entitat sense ànim de lucre que vol ser un referent de primera línia de la formació, la recerca i l’estudi en el marc de les Ciències de la Salut. La Fundació desenvolupa activitats amb altres entitats, institucions i persones, molt especialment les derivades dels cursos de formació especialitzat en postgrau en l’àmbit de la Salut.

Modificació del Reglament del Departament de Comunicació

Es modifica la composició de la Comissió de Professorat que, a banda dels membres que ho son per raó del seu càrrec, contempla únicament la participació de catedràtics, entre els quals es produeix un marcat desequilibri de gènere. Per compensar aquesta situació s’aprova la incorporació de dos representants de professorat titular o agregar, que seran escollits respectant el criteri de paritat de gènere de la Comissió.

Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal

 • Subministrament i renovació de les llicències d'entorns de virtualització de servidors Vmware
 • Contractació d'una plataforma de laboratoris virtuals per la docència
 • Contractació d'una plataforma per gestionar el repositori i el cicle de vida de les dades utilitzades en els projectes de recerca
 • Contractació d'una plataforma de detecció de coincidències en els treballs presentats (anti-plagi)
 • Contractació del servei de xarxa de lliurament de continguts per la web (CDN)
 • Adquisició de llicències de matlab

Modificació de la Comissió de Cultura

Respon a una lleugera modificació en la seva composició: el seu president/a (anteriorment el vicerector/a de Cultura i Extensió Universitària) passa a ser escollit pel rector o persona en qui delegui. També s’hi incorpora un tècnic del SACU com a vocal, que se suma al representant del PAS que ja hi havia.