Jaume Casals

En nom meu i en el de la Universitat Pompeu Fabra, us dono la més cordial benvinguda a la nostra web.

La nostra és una universitat jove, moderna i inequívocament pública. Tot navegant per aquestes pàgines podreu accedir a la informació d'una institució que, creada el 1990 pel Govern de la Generalitat amb la vocació d'oferir una formació de la màxima qualitat, amb el temps ha experimentat també un gran creixement en recerca.

El resultat ha estat una universitat especialitzada, que ha articulat un model docent singular i una recerca capdavantera a l'entorn de tres àmbits de coneixement estretament connectats: les ciències socials i les humanitats (al campus de la Ciutadella), les ciències i tecnologies de la informació i la comunicació (al campus del Poblenou) i les ciències de la salut i de la vida (al campus del Mar). Per realitzar aquesta activitat, la Universitat s'ha organitzat en set facultats, una Escola Superior Politècnica i vuit departaments. Paral·lelament, en els darrers anys també ha anat participant en un conjunt d'institucions i de centres especialitzats en docència, recerca i transferència, centres amb personalitat jurídica pròpia que doten de valor afegit el nostre projecte universitari i que configuren el denominat Grup UPF.

Alhora, per tal de dinamitzar les activitats de recerca i de transferència posades en marxa en el si de la Universitat i de dotar-les de major visibilitat internacional, la UPF ha creat el Parc de Recerca UPF en els àmbits de les ciències socials i les humanitats, la comunicació i les tecnologies de la informació. El Parc de Recerca UPF, que desplega la seva activitat als campus de la Ciutadella i del Poblenou, es coordina amb el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, situat al campus del Mar, en els àmbits de les ciències de la salut i de la vida.

Per acabar, i sense estendre'm gaire més en aquesta presentació, voldria animar-vos a descobrir la nostra universitat a través de la informació que trobareu en aquesta web, però també convidant-vos a visitar els nostres campus, a interactuar amb la nostra comunitat. La participació de tothom ens ajuda a construir una universitat cada vegada millor.

Jaume Casals
Rector