De conformitat amb l'Acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, les Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA) són unitats per a la coordinació dels centres i departaments en aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta i sense perjudici de les seves respectives funcions d'acord amb els Estatuts de la UPF.

En data 7 d'abril del 2015, el rector va designar la directora del Departament de Ciències Polítiques i Socials responsable de la UCA de Ciències Polítiques i Socials, que ha proposat una estructura de la UCA,

És per això, que en ús de les competències que m'atorga l'acord del Consell de Govern de data 10 de desembre del 2014, ja citat, i l'article 52 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra,

HE RESOLT:

Primer. Es constitueix la Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Polítiques i Socials amb les funcions següents:

a) Coordinar els ensenyaments que imparteix en el seu àmbit i vetllar per la coherència de l'oferta formativa de grau, màster i doctorat.

b) Coordinar la política de personal amb la política docent.

c) Coordinar la recerca i la docència.

d) Elaborar un nou projecte innovador en matèries com ara la internacionalització, la captació de nous alumnes, la promoció, l'avaluació, la qualitat i totes aquelles polítiques transversals que requereixen una visió global del respectiu àmbit acadèmic i científic o d'abast de la Universitat.

e) Coordinar la direcció funcional del personal administratiu dels centres i departaments de forma conjunta.

f) Promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments que ofereix i la cooperació amb altres disciplines científiques.

Segon. Per a portar a terme questes funcions, la UCA de Ciències Polítiques i Socials s'organitza en els àmbits següents:

 • Docència: compren la coordinació dels ensenyaments de grau, màster universitari i doctorat.
 • Professorat: compren la coordinació de la política de personal amb la política docent, així com l'assignació docent.
 • Recerca: compren la política de recerca i  transferència de coneixement.
 • Relacions institucionals, qualitat i innovació: compren la promoció i les relacions institucionals, la internacionalització, la qualitat, la innovació docent i les polítiques transversals, com ara la responsabilitat social.

Correspon a tots els àmbits promoure el caràcter interdisciplinari dels ensenyaments i la cooperació amb altres disciplines científiques.

Tercer. L'equip de coordinació de la UCA de Ciències Polítiques i Socials està compost per:

 • El responsable de la UCA de Ciències Polítiques i Socials, el o la directora del Departament de Ciències Polítiques i Socials, que exerceix les funcions de coordinació general de tots els àmbits de l'UCA.
 • El degà o degana de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, que exerceix la coordinació del grau, dins l'àmbit de Docència.
 • El coordinador o coordinadora del programa de Doctorat, responsable del màster universitari i el doctorat, dins l'àmbit de Docència.
 • El sotsdirector o sostdirectora del Departament de Ciències Polítiques i Socials responsable del PDI i de la coordinació de Ciència Política, dins l'àmbit de Professorat.
 • El sotsdirector o sostdirectora del Departament de Ciències Polítiques i Socials coresponsable del PDI i de la coordinació de Sociologia, dins l'àmbit de Professorat.
 • El coordinador docent de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, responsable de l'àmbit de recerca.
 • El secretari del Departament de Ciències Polítiques i Socials, responsable de l'àmbit de Relacions Institucionals, qualitat i innovació.  
 • La cap de secretaria de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials.
 • La cap de secretaria del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

El responsable de la UCA pot encarregar a altres professors de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials o del Departament de Ciències Polítiques i Socials tasques concretes de la UCA, sense que se'n puguin derivar complements retributius. El responsable de la UCA podrà convidar-los a assistir a les reunions de l'equip de coordinació.

Disposició addicional

En el moment en que es procedeixi a la integració de les secretaries de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i del Departament de Ciències Polítiques i Socials per a crear la unitat de gestió i administració de la UCA, la persona titular de la unitat serà membre de l'equip de coordinació.

 

Jaume Casals Pons

Rector

 

Barcelona, 4 d'abril del 2016