Dins del pla d'actuació e-Europe 2002, de la Comunitat Europea, la Generalitat de Catalunya va endegar, mitjançant l'Acord de 13 de juliol de 1999, el projecte d'Administració Oberta de Catalunya, que té com a finalitat apropar els seus serveis al ciutadà mitjançant la utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

El Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació amplia els canals d'informació i de prestació, amb la incorporació a l'Administració Oberta de Catalunya, dels serveis següents: emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector i professorat col·laborador i emissió de l'acreditació de recerca per a professorat agregat i emissió de l'acreditació de recerca avançada per a catedràtics o catedràtiques.

Per aquest motiu, i en aplicació de l'article 11 del Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions amb els ciutadans i l'Administració de la Generalitat mitjançant Internet, amb l'informe previ del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sobre l'adequació tècnica dels programes i aplicacions, i en compliment del que estableix l'article 4 del Decret 85/2002, de 19 de febrer, de creació de la Comissió de Coordinació Interdepartamental de Gestió de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions, amb l'informe de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació,

Ordeno:

Article 1: Adaptació del procediment

1.1 S'aprova la tramitació telemàtica dels procediments següents:

Emissió de l'informe previ a la selecció per a la contractació de professorat lector.

Emissió de l'informe previ a la selecció per a la contractació de professorat col·laborador.

Emissió de l'acreditació de recerca per a professorat agregat.

Emissió de l'acreditació de recerca avançada per a catedràtic o catedràtica.

1.2 Aquests procediments es regeixen per la normativa vigent i s'adapten a les peculiaritats de la prestació de serveis que utilitzen tècniques telemàtiques mitjançant el que estableix aquesta Ordre.

Article 2: Presentació de sol·licituds

2.1 Les sol·licituds es poden efectuar pels mitjans telemàtics del portal de l'Administració Oberta de Catalunya (http://www.cat365.net).

2.2 Aquestes sol·licituds tenen els mateixos efectes jurídics que les efectuades per la resta de mitjans admesos en dret.

2.3 Les sol·licituds efectuades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'administració quan s'enregistrin en el Registre telemàtic de l'Administració Oberta de Catalunya, quedant constància a l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de la persona sol·licitant i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.

Article 3: El registre

L'únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de sol·licituds per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic de l'Administració Oberta de Catalunya.

Article 4: Requisits de la persona sol·licitant

Per poder sol·licitar l'emissió dels informes i acreditacions de l'article 1.1 d'aquesta Ordre, s'han de complir els requisits establerts i acreditar-los segons la normativa vigent.

Article 5: Identificació i autenticació de la persona sol·licitant

5.1 La persona interessada pot accedir, sense identificar-se ni autenticar-se, a la informació d'interès general dels procediments adaptats en aquesta Ordre a través dels canals habilitats a tal efecte.

5.2 La persona interessada a fer transaccions associades al procediment administratiu concret, a fer consultes sobre l'estat de la tramitació de la seva sol·licitud o a demanar assessorament en relació amb el servei, utilitzant els mitjans telemàtics, ha d'identificar-se mitjançant el compte d'usuari i d'autenticar-se mitjançant la contrasenya que és pròpia, personal i intransferible.

5.3 En el supòsit que l'interessat no disposi d'aquesta signatura electrònica, ha de sol·licitar-la, d'acord amb el procediment establert, en el Portal de l'Administració Oberta de Catalunya (http://www.cat365.net).

5.4 La persona interessada, en sol·licitar aquests serveis, consent el tractament de les seves dades personals en quant siguin necessàries per al manteniment, compliment de la sol·licitud i la seva tramitació. També reconeix la validesa i eficàcia dels escrits, sol·licituds i documents telemàtics que siguin autenticats mitjançant aquesta signatura electrònica.

Article 6: Còmput de terminis

La presentació de sol·licituds i comunicacions de documents mitjançant els medis telemàtics del Portal de l'Administració Oberta de Catalunya es pot realitzar tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia.

A efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre de l'Administració Oberta de Catalunya en dia inhàbil s'entén efectuada en el primer dia hàbil següent.

Article 7: Efectes de la presentació de sol·licituds, escrits i documents

a) D'acord amb el que estableix l'article 3.2 del Reial decret llei 14/1999, de 17 de setembre, de la signatura electrònica, l'Administració de la Generalitat de Catalunya reconeix la validesa i eficàcia dels escrits, sol·licituds i documents presentats telemàticament, i queda condicionada al compliment dels mecanismes d'autenticació que estableix l'article 5 d'aquesta Ordre.

b) La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb l'aportació de la confirmació de la recepció de la sol·licitud per part de l'Administració Oberta de Catalunya, que haurà d'incorporar, en tot cas, el número de registre d'entrada assignat des del Portal de l'Administració Oberta de Catalunya.

Article 8: Sistema de consulta i seguiment de la tramitació

8.1 Un cop presentada la sol·licitud corresponent, la persona interessada pot consultar i fer el seguiment del seu expedient administratiu per qualsevol dels mitjans legalment establerts.

8.2 En tot cas, s'informarà al sol·licitant en relació amb:

a) La data de la sol·licitud.

b) L'estat de l'expedient administratiu associat a la sol·licitud.

c) Els resultats de la resolució.

8.3 L'habilitació del sistema de consulta i seguiment de la tramitació no eximeix l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'efectuar les comunicacions i notificacions expresses establertes per a la normativa vigent.

Article 9: Compromisos de servei

Els compromisos de servei en la tramitació dels procediments adaptats per aquesta Ordre són els que es fan públics a través del Portal de l'Administració Oberta de Catalunya.

Aquests compromisos són els objectius de qualitat i d'eficiència en la prestació d'aquest servei i en cap cas comporten responsabilitats ni efectes jurídics per l'òrgan gestor davant el ciutadà.

Article 10: Programes i aplicacions

S'aproven els programes i les aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament els procediments de sol·licitud enumerats a l'article 1.1 d'aquesta Ordre, els quals estan disponibles al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de desembre de 2003

Andreu Mas-Colell

Conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació