IMPORTANT ! CAL EDITAR EL CODI FONT PER MODIFICAR ELS PARÀMETRES

Vés enrere Centre per a la Innovació en l'Aprenentage i Coneixement (CLIK)


Direcció postal

Universitat Pompeu Fabra 
Edifici La Nau (Campus de Poblenou) 
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

Funcions

El Centre per a la Innovació en l’Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning, Innovation and Knowledge (CLIK) s'estructura com a servei universitari especialitzat, sota la coordinació general del vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes d'innovació.

La coordinació administrativa i la coordinació amb la Gerència es farà mitjançant la Unitat de La Factoria, un servei adscrit a la Biblioteca.

El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) desenvolupa les funcions següents:

a) Promoure, impulsar i donar suport a les accions d'innovació docent i de renovació pedagògica entre el professorat per millorar l'eficàcia dels models educatius.

b) Organitzar i desenvolupar els plans de formació del professorat, tant de formació inicial com de formació contínua, que responguin a les necessitats de la Universitat.

c) Oferir un servei d'assessorament pedagògic sobre qualsevol aspecte relacionat amb la docència, adreçat als òrgans de govern, a les unitats de coordinació acadèmica, als centres i les unitats acadèmiques o administratives i als professors.

d) Donar suport en aquells projectes d'innovació docent que, pel seu abast, característiques o transversalitat, siguin d'interès institucional-estratègic.

e) Assessorar els equips directius de les unitats de coordinació acadèmica, en matèria d'innovació i de millora educativa.

f) Contribuir a les iniciatives docents destinades a millorar el rendiment acadèmic i l’ocupabilitat dels estudiants i, en particular, la plena adaptació dels estudiants a la vida universitària, tutorització i seguiment del procés d'aprenentatge.

g) Fomentar la participació en convocatòries competitives per a la captació de recursos externs del seu àmbit d'actuació.

h) Establir lligams entre l'activitat docent i la de recerca, amb la finalitat d'establir-ne una transferència d'enriquiment i de complementarietat.

i) Dur a terme aquelles altres que li atribueixin les normes pròpies de la UPF.