Norma de creació

Acord del Consell de Govern de 21 de gener del 2004, modificat per acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2010.

Per acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2010 la Comissió de Qualitat de Recursos d'Informació passa a denominar-se Comissió d'Usuaris de Recursos de la Informació i Tecnologies (CURIT) i es modifica la seva composició.

La Comissió de Qualitat de Recursos d'Informació va ser creada per acord del Consell de Govern de 21 de gener del 2004 com a òrgan de participació dels usuaris en la gestió dels serveis de l'àmbit de les tecnologies i els recursos de la informació amb criteris de qualitat. En atenció a la dinàmica de funcionament de la Comissió i l'estructura acadèmica actual, es fa necessari revisar-ne la composició, per tal que s'adeqüi més a la realitat actual i sigui més eficaç i productiva, i alhora actualitzar-ne el nom.

 

Funcions

Acord del Consell de Govern  de 21 de gener del 2004.
  • Recollir els suggeriments i les propostes dels usuaris per a la millora de la qualitat en la prestació de serveis de l'àmbit de les tecnologies i els recursos d'informació.
  • Presentar propostes de nous serveis, noves prestacions o noves línies d'actuació en l'àmbit de les tecnologies i els recursos d'informació.
  • Conèixer i informar les línies generals d'actuació i a les novetats en la prestació de serveis de l'àmbit de les tecnologies i els recursos d'informació.