Informe del rector

El rector enceta el seu informe expressant el condol per la sobtada mort de Nacho Dualde, fins ara gerent de l’ESCI, una falta molt sentida per tothom qui el coneixia.

En segon lloc, alerta que l’actual evolució de la pandèmia ens ha de fer mantenir alerta i no abaixar la guàrdia. Vam començar el curs amb normalitat, amb la plena presencialitat de la docència i la totalitat dels campus oberts i, encara que tan de bo que aquesta situació pugui mantenir-se, cal estar preparats per tots els escenaris que puguin advenir.

En tercer lloc, informa que s’estan coent canvis importants a la legislació espanyola (LOSU) que ja veurem properament si fructifiquen. També s’estan produint  canvis en la legislació catalana (com ara la Llei de la Ciència) i també en el Departament d’Universitats i Recerca, on s’està treballant en algunes disposicions que podrien tenir impacte sobre la Universitat. El rector ha mantingut reunions amb el ministre, el secretari d’estat i la consellera, també amb d’altres rectors, durant les quals està intentant que el concepte d’universitat i d’universitat de recerca pugui estar recollir en el màxim de disposicions d’aquestes normatives que s’estan preparant i que poden afectar les universitats en un futur. Alhora, informa que la Generalitat té entre mans un possible nou sistema de finançament per a les universitats, que pugui vincular-ne una part als resultats. En l’actualitat, la UPF representa al voltant del 7% sistema català però, en resultats, sobretot de recerca, representa el 15 o 16% del sistema. Actualment, més del 90% dels recursos públics es distribueixen en funció de la mida i l’equip de govern treballa per influir en què la part dels resultats hi tingui més pes.

En quart lloc, assenyala que els Equip de Resposta Ràpida estan finalitzant la seva tasca. Avui, la professora Mireia Trenchs, Comissionada de Política Lingüística i responsable de l’ERR que treballa sobre les llengües en la docència, ha presentat al Consell de Direcció el diagnòstic i una sèrie de mesures i recomanacions sobre aquesta qüestió. És molt possible que els ERR produeixin mesures concretes que la Universitat intentarà dur a terme en les propers setmanes i d’altres que tenen un recorregut a més llarg termini.

Així mateix exposa que aquests dies finalitza el període dels primers 100 dies de mandat (a comptar des de l’inici del curs). En la propera sessió del Consell de Govern informarà de manera més detallada sobre les mesures proposades i el seu nivell de compliment. Entre aquestes, el rector destaca el disseny dels capítols d’alumni (que consisteix en tenir grups d’alumni organitzats a totes les ciutats del món) o de l’International Advisory Council per assessorar la universitat en estratègia i internacionalització. La idea es posar en marxa 6 o 7 nous ERR el mes de gener i convida als membres del Consell de Govern a enviar suggeriments de temes o àmbits que puguin treballar-se mitjançant aquesta metodologia, de la mateixa manera que ja rebut algunes propostes d’altres membres de la comunitat universitària.

En cinquè lloc, fa referència a la celebració de l’Eutopia Week Barcelona, que va tenir lloc aquest novembre, i felicita totes les persones que van fer-la possible. Assenyala a més que l’aliança ha proposat a la UPF ser la responsable de liderar la nova sol·licitud que caldrà presentar a la UE per prolongar el projecte uns anys més; un mèrit que cal reconèixer al personal d’EUTOPIA i a l’equip de govern anterior.

En sisè lloc, informa d’una reunió de balanç amb els responsables d’EDvolució on s’ha constatat que la direcció és la correcta però que cal aprofundir en la implementació, estudiant mesures vinculades, per exemple, amb la comunicació o l’obtenció de dades per tal de continuar impulsant el projecte.

En setè lloc, notifica que han deixat de ser membres del Consell de Govern els professors Sergi Jordà, director del DTIC (2018-2021) i Enric Peig, director de l’Escola d’Enginyeria (2011-2021); i que s’hi incorporen, com a responsables d’aquests centres, respectivament, els professors Vladimir Estivill i Oscar Cámara.

Finalment, recorda que aquest divendres la Universitat celebra el tradicional acte de Nadal i que, si bé no comptarà la tradicional copa de cava per reduir al màxim les interaccions socials davant l'increment de la incidència de casos de covid-19, si que inclourà algunes sorpreses; i convida els assistents a participar-hi.

Principals acords

Proposta de concessió de medalles de la UPF

El Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la UPF, a proposta del rector i en agraïment a la tasca i especial dedicació als professors següents que han deixat d’ocupar un càrrec en l’equip de govern de la UPF:

 • Sergi Jordà, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2018-2021).
 • Enric Peig, director de l’Escola d’Enginyeria (2011-2021)
 • Javier Aparicio, delegat de cultura (2013-2017 / 2018-2021), impulsor de nombroses iniciatives en desplegament del programa de Cultura entre les quals cal destacar l'itinerari UPF ART TRACK, una fórmula que, a més de vincular universitat, art i cultura, obre a la ciutadania el patrimoni artístic de la UPF.

Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2022 i Bases d'execució

Consell de Govern aprova l’avantprojecte de pressupost de la UPF per a l’exercici 2022, així com les bases d’execució, presentats pel gerent. L’aprovació del projecte de pressupost correspon al Consell Social. Abans d’entrar en el detall del pressupost per al 2022, el gerent Jaume Badia ha informat que la Universitat preveu tancar l’exercici del 2021 en equilibri pressupostari, com ha fet els darrers anys.

El pressupost per al 2022 és de 157.8M€, un 7% més que el del 2021 (147,3M€).

El gerent ha explicat que es tracta del primer pressupost expansiu dels darrers exercicis com a conseqüència de tres factors fonamentals: l’augment del finançament ordinari previst per al sistema universitari (un increment de prop de 50M€) previst en el projecte de pressupostos de la Generalitat; l’arribada (ja aquest 2021) dels fons Next Generation; i la millora previsible de la situació sanitària que, a nivell d’ingressos, afectarà positivament els ingressos per activitats docents vinculades a títols propis, així com els obtinguts per lloguers o sessions d’espais.

Pel que fa a les despeses, és un pressupost que intenta donar resposta a les necessitats i reptes de la Universitat, sense abandonar la necessària contenció en les despeses estructurals i de funcionament bàsiques. D’aquestes convé destacar tres qüestions: en primer lloc, i pel que fa a la despesa de personal, al marge dels fons afectats (requalificació PDI, convocatòries AGAUR, FPI, etc.) només incorpora els increments derivats del creixement vegetatiu (trams i triennis) i la consolidació de l’increment retributiu corresponent a l’any 2021, a més d’alguna petita adequació de la plantilla. Per contra, no inclou cap increment retributiu a l’espera que sigui aprovat per mitjà dels PGE, actualment en fase de projecte. En segon lloc, incorpora també una dotació significativa per afrontar el primer exercici econòmic complet en què s’impartirà la titulació pròpia dels estudis de Medicina, que la Universitat preveu que la Generalitat compensi parcialment, com ja ha fet enguany. Finalment, preveu que els costos d’estructura i de funcionament creixin de forma moderada, especialment en TIC, pel que fa a la despesa no afectada. La despesa finalista incorpora l’efecte de la recuperació de l’activitat dels estudis propis i la previsió d’una eventual rebuda de nous fons Next Generation.

Altres acords

Acords de l’àmbit econòmic

Proposta de distribució a la UPF dels fons addicionals de la massa salarial dels anys 2019 i 2020

S’aprova la distribució i aplicació dels fons addicionals del 0,20% i 0,30% de la massa salarial dels anys 2019 i 2020, respectivament, d’acord amb la distribució següent i s’eleva la seva aprovació a la Comissió Econòmica del Consell Social:

 • Canvi del professorat associat d’A1 a A2 (22.152€)
 • Accions de millora dels nivells més baixos del PAS Laboral (41.209€)
 • Modificació del perfil de l’Escala Administrativa del PAS Funcionari (96.909€)
 • Projecte de racionalització i simplificació de les taules retributives del PAS Funcionari (157.317€)

Com a antecedents, convé recordar que la Secretaria d’Estat de Funció Pública va publicar el 2018 una resolució amb el II Acord Govern-Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i de les condicions de treball. Aquest acord preveia que cada administració pública, en cada un dels exercicis pressupostaris –del 2018 al 2020- i, prèvia negociació col·lectiva en el corresponent àmbit de negociació, pogués destinar un percentatge addicional de la seva massa salarial per, entre d’altres mesures, la implementació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs de treball amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destí o l’aportació a fons de pensions. Els fons addicionals tenen una destinació complementària a l’increment retributiu general, preveient-se mesures de caràcter organitzatiu.

Per l’any 2018 es va preveure un 0,2% de la massa salarial, per l’any 2019 un 0,25% i per l’any 2020 un 0,30%. A les Universitats públiques de Catalunya l’any 2018, idènticament a la Generalitat de Catalunya, es va acordar, de manera excepcional, una distribució lineal i consolidable entre tots els treballadors i treballadores (a excepció del personal eventual, emèrits i personal cofinançat o finançat específicament) que es va fer efectiva a la nòmina del mes de novembre del 2018, i amb efectes des de l’1 de gener del 2018. En el darrer trimestre del 2019 va iniciar-se la negociació sobre l’aplicació dels fons per al 2019 i 2020 en el si de la Mesa d’Universitats però aquelles converses varen quedar interrompudes per la crisi sanitària. Actualment es continua la negociació en el sí de la UPF.

Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal:

 • Servei de manteniment correctiu i preventiu d’un cromatògraf de líquids i un espectròmetre de masses de la marca Shimadzu ubicats al campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra, per al període 2022 a 2024, distribuït en dos lots.
 • Subscripció revistes Nature, LNCS i Statista
 • Modificació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la transmissió de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra, d’acord amb les noves quantitats proposades.
 • Anul·lació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF per a la contractació de l’arrendament sense opció de compra de dos vehicles per a la Universitat Pompeu Fabra per al període 2021 a 2025, dividit en dos lots.
 • Subscripció revistes electròniques American Chemical Society i Sciencs Direct (Elsevier).

Acords de l’àmbit acadèmic

S’aproven les següents modificacions de la programació de titulacions oficials:

 • Desprogramació del MU en Arqueologia Global per al curs 2020-2021
 • Deixar d’oferir les 30 places de l’especialitat d’anglès del MU en Formació de Professorat d’Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes ( Especialitat d’Anglès) per al curs 2021-22
 • Canvi de denominació del Màster Universitari en Gestió Global de la Sostenibilitat pel de Màster Universitari en Gestió de la Sostenibilitat, seguint les indicacions del darrer informe de l’AQU per a la seva verificació per al curs 2022-2023

Aprovació del Pla de Foment als Màsters Universitaris 2022

El Pla de Foment per als màsters universitaris es va crear l’any 2011 amb l’objectiu de facilitar recursos addicionals als departaments de la UPF per a la millora de la formació de postgrau i l’impuls a la seva excel·lència i internacionalització. Amb una dotació de 91.600 euros, el Pla de Foment del 2022 reprèn l’estructura del 2016 i considera dos tipus de variables: dotació en funció del nombre d’estudiants matriculats i dotació segons el grau d’internacionalització del programa (per als estudiants de fora de la Unió Europea que no tenen la consideració de residents espanyols de llarga durada).

Aprovació del calendari acadèmic per al curs 2022-2023

El Consell de Govern ha aprovat el calendari previst per al proper curs. Com a novetat, s’inclou el termini de tancament de les actes de recuperació.

Acords de l’àmbit del PDI

Atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió al PDI funcionari i contractat meritats fins al 31 de desembre de 2020

Atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al PDI funcionari per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2020

Modificació de l'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió al PDI

S’aproven dues breus modificació en relació amb la taula aprovada en la sessió del 28 d’abril: d’una banda, s’hi fa constar la figura de delegat/da del rector (que es va referenciar de manera oral però que finalment no va quedar recollida a la taula) i, de l’altra, s’especifica que aquesta taula sigui d’aplicació amb efectes d’1 de gener de 2022, llevat pels càrrecs de Comissionat o comissionada i de director o directora de la Unitat d’Igualtat que serà d’aplicació amb efectes del 28 d’abril de 2021.

Acords de l’àmbit de la integritat, la governança i l’estructura acadèmica

Aprovació del Pla de mesures d’integritat en la gestió de la UPF

L’adopció d’aquest pla es duu a terme en el marc de la política d’integritat institucional, amb l’objectiu de prevenir i combatre el frau i la corrupció, i com a continuïtat i enfortiment tant d’un conjunt d’actuacions que ja ha dut a terme al llarg dels anys, com també d’una sèrie de procediments de què ja disposa actualment. Addicionalment, en el marc del pla també es preveu impulsar l’adopció de noves mesures. D’una banda, s’estableixen nous procediments amb una articulació més sistematitzada i una regularitat periòdica –per exemple,  l’obligatorietat de subscriure una expressa Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI) per a aquelles persones més vinculades a determinats processos econòmics o de contractació–; d’altra banda, es crea un nou òrgan, la Comissió Antifrau, que haurà de tenir cura de promoure i fer el seguiment de les mesures que s’adoptin, des de la prevenció fins a la investigació de qualsevol tipus de conducta que pugui comportar frau o corrupció.

Modificació de la Normativa sobre convenis administratius

Aquesta modificació es duu a terme per agilitar la tramitació i simplificar el procediment de subscripció de convenis. Entre d’altres, es simplifica el contingut que ha de tenir la memòria justificativa, es clarifiquen les funcions de cada òrgan intervinent i s’elimina la necessitat d’utilitzar models normalitzats.

Modificació per fusió dels centres docents d’ensenyament superiors adscrits a la UPF de la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme

S’aprova la fusió de l'Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (ESUPT), l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus (ESCSET) i l’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST) a l’entorn d’un nou centre “Centre Universitari Tecnocampus” adscrit a la UPF.

Aprovació del canvi de denominació del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut pel de Departament de Medicina i Ciències de la Vida

Aprovació de l’expedient de segregació de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i de creació de la nova Facultat de Medicina

Acords de l’àmbit de la comunitat universitària

Aprovació de les bases de les convocatòries d’ajuts econòmics UPF INCLUSIÓ

La convocatòria té per objecte atorgar ajuts als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau, de màster i de doctorat de la UPF per fer front a despeses derivades de la seva discapacitat i amb la finalitat de garantir la continuïtat dels seus estudis universitaris. La convocatòria preveu dues modalitats d’ajuts: d’una banda, per a l’assistència personal en activitats docents o universitàries de la UPF i, de l’altra, per a transport especial (taxi adaptat o no adaptat) per traslladar-se des del lloc de residència o domicili al centre docent. L’import de cada ajut es fixarà en cada convocatòria.

Aprovació de la pròrroga de la vigència de documents del Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Els documents que s’haurien d’haver actualitzat aquest darrer trimestre, i els quals no ha estat possible revisar per l’acumulació de tasques en aquest període, són el Volum I (Manual de gestió) dos protocols del Volum II (Processos del sistema subjectes a actualització periòdica).

Acords de l’àmbit de la recerca

Creació del Centre d’Estudis JHU-UPF Public Policy Center (JHU-UPF PPC), coordinat per Joan Benach i adscrit al Departament de Ciències Polítiques i Socials

Canvi de denominació del Centre d’Estudis UPF sobre Sostenibilitat pel de Centre d’Estudis pel Benestar Planetari

Designació de membres a comissions de la Universitat i a d’altres organismes

 • Comissió de recerca: designació de la professora Coloma Ballester, del Departament de TIC, com a vocal en substitució del professor Xavier Binefa
 • Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere: designació de la professora Louise McNally, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, com a vocal en substitució de la professora Montserrat Ribas
 • Barcelona Centre Universitari: Designació del professor Antonio Luna, Vicerector d’Internacionalització, com a vocal del Comitè Executiu (en substitució del gerent Jaume Badia Pujol)
 • Consell de la Ciutat: Nomenament del professor Javier Aparicio, del Departament d’Humanitats, com a representant de la UPF en el Consell de la Ciutat.

Ratificació de convenis

Destaquen els següents convenis de col·laboració institucional:

 • Conveni entre la UPF i Phonos Fundació Privada per a la realització d’activitats i projectes en l’àmbit de la música i la tecnologia i altres àmbits artístics-culturals, d’interès mutu per ambdues parts;
 • Conveni entre la Fundació SGAE, la SGAE i la UPF per establir la col·laboració en el desenvolupament i realització de “Tallers de guió i direcció de Projectes Fi de Grau de Comunicació Audiovisual 2021-2022”;
 • Conveni entre la UPF i ACILS per al desenvolupament d’accions formatives, de recerca i de transferència de coneixement de la llengua de signes catalana.