Informe del rector

El rector presenta quatre punts en el seu informe.

En primer lloc, fa referència a les notes de tall, en general molt satisfactòries, dels estudiants que accedeixen per primer cop a la Universitat. Així mateix, la ràtio d’oferta i demanda es manté en dues sol·licituds per plaça oferta. Tot plegat evidencia que els estudiants que accedeixen a la UPF ho fa amb un nivell acadèmic molt alt.

En segon lloc, informa als membres del Consell de Govern que en breu rebran un esborrany que ha preparat l’Executiva del Consell de Direcció amb les mesures que es volen dur a terme en els primers 100 dies de mandat (fixant com a data orientativa el 31 de desembre). Aquestes mesures formen part del programa electoral presentat durant la campanya. El rector insta als membres del Consell de Govern a fer-hi comentaris i suggeriments.

En tercer lloc, informa que a primers de setembre es posaran en marxa els equips de resposta ràpida, una mena de comissions que tractaran de donar resposta a temes que poden generar preocupació mitjançant propostes i mesures concretes. Cada equip estarà integrat per una o dues persones de l’equip de gerència o vicerectorat, un expert (opcional) i la resta de persones seran voluntàries de la comunitat universitària (PAS, PDI, estudiants i alumni), als quals s’informarà properament del projecte per convidar-los a apuntar-se i a formar part d’aquests grups.

Els primers set temes identificats són els següents:

 • Gestió dels horaris
 • Millora de la presència del català i l’anglès a la docència
 • Relació amb el professorat associat
 • Relació amb els alumni i com cultivar una relació el més satisfactòria possible amb el col·lectiu
 • Càrrega administrativa de la docència
 • Càrrega administrativa de la recerca
 • AVALDO (Avaluació del professorat i la docència). Veure com treure més profit de la informació que s’hi recull.

Pel que fa al calendari, és previst que al setembre els diferents grups facin una avaluació general dels temes, identifiquin mesures concretes a l’octubre i que al novembre es puguin avaluar les mesures proposades per veure quines es poden implantar.

Finalment, el rector informa que, a partir del mes de setembre, té previst passar un dia a la setmana a cada campus (Ciutadella, Poblenou, Mar i rectorat) de manera que, aquelles persones que s’hi vulguin reunir, no s’hagin de desplaçar al rectorat i es puguin agrupar totes les trobades en un dia.

Principals acords

Aprovació del Pla de Sostenibilitat Ambiental de la UPF (2021-2024)

La UPF ha adquirit el compromís de reduir progressivament la seva petjada de carboni els propers anys fins a esdevenir plenament neutra el 2040 (això és una reducció del 25% pel 2025 i del 55% pel 2030); adherint-se als Compromisos pel clima de la Generalitat de Catalunya. En aquest context, la Universitat ha elaborat el Pla de Sostenibilitat Ambiental de la UPF (2021-2024), que vol sistematitzar i agrupar totes les accions de la UPF en aquesta matèria.

El pla, que neix fruit de la tasca feta en el marc de la Taula d’emergència climàtica i les unitats implicades, s’ha obert a la participació de tota la comunitat universitària. El pla s’articula a l’entorn de deu eixos temàtics (Canvi climàtic, Energia, Aigua, Infraestructures saludables i sostenibles, Mobilitat, Residus, Alimentació, Inversions, procediments i subministraments sostenibles, Comunicació i sensibilització, Aliances amb la societat) i per a cada eix es fa una anàlisi diagnòstica de l’estat actual de la UPF i una proposta d’actuació.

Altres acords

Modificació de la programació universitària de la UPF per al curs 2022-2023

El Màster universitari en Polítiques Públiques / Master in Public Policy, gestionat per l’IBEI i coordinat per la UPF, continua comptant amb la col·laboració de la UB i deixa de comptar amb la UAB.

Aprovació de les bases del Premi Càtedra Eugin - UPF al millor TFG

S’aproven les bases d’aquest premi al millor TFG del grau en Biologia Humana i, concretament, en els camps de la reproducció assistida, la biologia del desenvolupament i la genètica, en sintonia amb l’objecte de la Càtedra. Els requisits de participació, el nombre i import dels premis i resta d’informació es publicarà directament a la convocatòria.

Modificació de les Bases del Premi a la millor Tesi Doctoral en l’àmbit del projecte Benestar Planetari

La convocatòria passa a ser biennal, atès que s’ha constat que el nombre de possibles candidats (això és, doctorats de la UPF que hagin fet la tesi sobre temes relacionats amb el Benestar Planetari) és inferior al que s’esperava.

Proposta de modificació del Reglament de concessió de distincions de la UPF

La modificació permet actualitzar dos aspectes. D’una banda, defineix els destinataris de la Medalla de la UPF, adreçada a qui el Reglament preveu, però especificant que aquelles persones membres de l’equip de govern la rebran un cop deixin la seves responsabilitats directives, a l’igual que els degans i directors de centre i departament. D’altra banda, s’actualitza el nomenclàtor dels òrgans de govern previstos en el Reglament.

Concessió de medalles de la UPF

S’acorda concedir la Medalla de la UPF als següents professors, que han deixat d’ocupar un càrrec en l’equip de govern de la UPF:

 • Mònica Figueras Maz, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció (2013-2017) i vicerectora. Direcció de projectes per al compromís social i la igualtat (2017-2021)
 • Cristina Pujadas Corbi, vicerectora. Direcció de Projectes en l’àmbit del Professorat (2017-2019) i vicerectora. Direcció de política de captació i retenció de talent (2019-2021)
 • Cristina Gelpí Arroyo, vicerectora. Direcció de projectes per a la docència (2017-2021)
 • Isabel Valverde Zaragoza, vicerectora per a la internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals i vicerectora. Direcció de projectes per a la internacionalització (2017-2021)
 • Ramon Villanova Fortuny, vicerector. Direcció de projectes per a la comunitat universitària (2018-2021)
 • Jose Fernandez Cavia, director del Departament de Comunicació (2014-2021)

Modificació de les normatives del Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) i del programa Barcelona International Summer School (BISS)

La modificació preveu que la direcció acadèmica d’ambdós programes podrà ser assignada a una mateixa persona, i sota la supervisió del vicerector/a de Relacions Internacionals. D’aquesta manera es vol garantir la coherència dels programes, facilitar-ne el funcionament i assegurar la reducció de càrrecs.

Aprovació de l’atorgament del complement addicional per mèrits de recerca al PDI contractat de la I convocatòria 2021

L’acord s’eleva al Consell Social per a la seva aprovació.

Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal:

 • Contractació de llicències de Google Workspace for Education Plus
 • Contractació de la subscripció a les revistes electròniques següents: ELSEVIER, SPRINGER i American Society of Chemistry
 • Participació en la iniciativa Barcelona DEEP TECH NODE

Creació de la Comissió per a la Internacionalització de la UPF

La creació d’aquesta comissió respon a un replantejament a partir de la Comissió de Relacions Internacionals. Així, s’inclouen projectes específics com ara Eutopia o la incorporació de la visió del nou model educatiu en la internacionalització.

La nova comissió, presidida pel rector, inclou entre els seus vocals el vicerector de Relacions Internacionals; el vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, el comissionat per al projecte Eutopia i el comissionat de Política Lingüística, entre d’altres.

La comissió assumeix les següents funcions:

 • Definir un pla estratègic, anual o plurianual, per a la internacionalització de la UPF
 • Proposar eines i recursos per a la internacionalització de la UPF
 • Analitzar les polítiques d’internacionalització de la UPF
 • Proposar objectius d’internacionalització de la UPF
 • Assessorar sobre qualsevol aspecte relatiu a la política internacional que es presenti a la Comissió
 • Monitoritzar el desplegament i la implementació de les accions recollides en el Pla Estratègic d’Internacionalització per part de les UCA i UGA

Designació de membres a diferents comissions de la Universitat i a d'altres organismes:

Designació de membres a comissions de la UPF

Comissió d’Ensenyament

Es designen com a vocals de la Comissió d’Ensenyament els representants del professorat designats pel Consell de Govern, les professores:

 • Prof. Josepa Alemany Costa, del Departament d’Economia i Empresa
 • Prof. Gemma Barbera Altimira, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
 • Prof. Elisabet Moyano Claramunt, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Comissió d’Internacionalització

Es designen com a vocals de la Comissió d’Internacionalització a proposta del rector i en representació de tots els àmbits de coneixement, el professorat següent:

 • Prof. Francesc Calafell Majó, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
 • Prof. Ivan Pintor Iranzo, del Departament de Comunicació
 • Prof. Glòria Haro Ortega, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Prof. Josep Capdeferro Pla, del Departament de Dret
 • Prof. Daniel Serra de la Figuera, del Departament d'Economia i Empresa
 • Prof. Núria Bel Rafecas, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
 • Prof.. Stephen Jacobson, del Departament d’Humanitats
 • Prof. Javier Arregui Moreno, del Departament de Ciències Polítiques i Socials

Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere

Es designa com a vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, la professora Elisa Alos Alcade, del Departament d'Economia i Empresa.

Designació de membres a d’altres organismes

Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI): Consell Rector

 • Es designen els professors Antoni Bosch Domènech i Teresa García-Milà Lloveras, del Departament d'Economia i Empresa, i el Sr. Jaume Badia Pujol, gerent de la UPF

com a vocals del Consell Rector del CREI

Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI): Patronat

 • Es designen els professors David Comas Martínez, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, Teresa García-Milà Lloveras, del Departament d’Economia i Empresa, i el Sr. Jaume Badia Pujol, gerent de la UPF com a vocals del Patronat del Consorci ESCI

Consorci Parc de Recerca Biomèdica Barcelona (PRBB): Consell Rector

 • Es designa el professor José García Montalvo, comissionat de Política Científica, com a vocal del Consell Rector del Consorci PRBB.

Consorci institut català d’avaluació de polítiques Públiques (IVÀLUA): Consell Rector

 • Es designa el professor Miquel Salvador Serna, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, com a vocal del Consell Rector del Consorci IVÀLUA.

Fundació Universitat Pompeu Fabra: Patronat

 • Es designa el professor Josep Maria Castellà Lidon, del Departament d’Humanitats, com a vocal en el Patronat de la Fundació UPF.

Fundació Institut Hospital del Mar d’Iinvestigacions Mèdiques: Patronat

 • Es designa el professor José García Montalvo, comissionat de Política Científica de la UPF, com a vocal del Patronat de la Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques.

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme: Patronat

 • Es designa el professor David Sancho Royo, vicerector adjunt al rector, com a vocal del Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

Fundació Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL): Comitè Acadèmic

 • Es designa la professora Eulalia de Nadal Clanchet, vicerectora de Transferència del Coneixement, com a vocal del Comitè Acadèmic de la Fundació ISGLOBAL.

Fundació Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMATH): Consell de Govern

 • Es designa el professor Gabor Lugosi, del Departament d’Economia i Empresa, com a representant al Consell de Govern de la Fundació BGSMath

Fundació EURECAT: Comissió antiga Fundació Barcelona Media

 • Es designa el rector Oriol Amat i Salas, de la prof. Eulalia de Nadal Clanchet, vicerectora de Transferència del Coneixement, i del Sr. Jaume Badia Pujol, gerent de la UPF, com a vocals de la Comissió Antiga Fundació Barcelona Media de la Fundació EURECAT.

Comissió Antiga Fundació Privada Barcelona Centre Tecnològic

 • Es designa el professor Josep Blat Gimeno, del Departament de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, com a vocal de la Comissió Antiga Fundació Privada Barcelona Centre Tecnològic de la Fundació EURECAT.

Fundació BetaBrain Research Center: Patronat

 • Es designa el professor José García Montalvo, comissionat de Política Científica de la UPF, com a vocal del Patronat de la Fundació BetaBrain Research Center.

Fundació I2CAT: Patronat

 • Es designa el professor Boris Bellalta Jiménez, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, com a vocal del Patronat de la Fundació I2CAT.

Fundació BCN ZOO: Patronat

 • Es designa el professor Enric Vallduví Botet, vicerector de Recerca, com a vocal del Patronat de la Fundació Barcelona ZOO.

Centre de Recerca en Ciberseguretat De Catalunya (CYBERCAT): Consell de Direcció

 • Es designen els professors Vanesa Daza Fernandez i Carla Rafols Salvador, ambdues del Departament de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, com a representants al Consell de Direcció del CYBERCAT.

Escola d’Administració de Catalunya: Consell Rector

 • Es designa el professor Carles Ramió Matas, comissionat per la UPF-Barcelona School of Management i per l’Estratègia Científica de la UPF, com a vocal del Consell Rector de l’Escola d’Administració de Catalunya.

SIGMA Gestión Universitaria: Assemblea de Socis i Consell d’Administració

 • Es designa el Sr. Jaume Badia Pujol, gerent de la UPF, com a vocal a l’Assemblea de Socis de SIGMA Gestión Universitaria.
 • Es designa el Sr. Jaume Badia Pujol, gerent de la UPF, com a vocal al Consell d’Administració de SIGMA Gestión Universitaria.

Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)

Conferència General del CIC

 • Es designen els prof. Enric Vallduví Botet, vicerector de recerca, i Sergi Torner Castells, vicerector d’Ordenació Acadèmica com a vocals a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Comissions permanents

Comissió d’accés i afers estudiantils (Consell Interuniversitari de Catalunya)

 • Es designa el prof. Sergi Torner Castells, vicerector d’Ordenació Acadèmica, com a vocal de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Actuarà de suplent en l’esmentada comissió el professor David Sancho Royo, vicerector adjunt al rector.

Comissió General de Política Universitària

 • Es designa el Sr. Pere Torra Pla, secretari general de la UPF, com a vocal de la Comissió General de Política Universitària del CIC.

Comissió de Personal Acadèmic

 • Es designa el professor Pablo Pareja Alcaraz, vicerector de professorat i relacions amb la comunitat, com a vocal de la Comissió de Personal Acadèmic del CIC.

Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica

 • Es designa el professor Sergi Torner Castells, vicerector d’ordenació acadèmica, com a vocal de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del CIC. Actuarà de suplent en l’esmentada comissió el professor Manel Jimenez Morales, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació.

Comissió Relacions Internacionals

 • Es designa el professor Antonio Luna Garcia, vicerector d’internacionalització, com a vocal de la Comissió de Relacions Internacionals del CIC. Actuarà de suplent en l’esmentada comissió, la Sra. Sara Lopez, cap del Servei de Relacions Internacionals.

Comissió de Recerca i Transferència del Coneixement

 • Es designa el professor Enric Vallduví Botet, vicerector de recerca, com a vocal de la Comissió de Recerca i Transferència del Coneixement del CIC. Actuarà de suplent en l’esmentada comissió la prof. Eulalia de Nadal Clanchet, vicerectora de Transferència del Coneixement.

Comissions no permanents

Comissió Dona i Ciència

 • Es designa la prof. Rosa Cerarols, directora de la Unitat d’Igualtat, com a vocal de la Comissió Dona i Ciència del CIC.

Ratificació de convenis

Entre els diferents convenis destaquen:

 • Conveni de colꞏlaboració entre l’Institut Català de les Dones, el Departament d’Empresa i Coneixement, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les universitats catalanes per a la implantació d’un procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a l’alumnat víctima d’assetjament sexual, per raó de sexe, per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere
 • Conveni de colꞏlaboració entre el Departament d’Empresa i Coneixement, les universitats públiques i privades catalanes i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) per desenvolupar projectes de formació i sensibilització i realitzar estudis i accions per a la prevenció i eliminació de violències masclistes a la comunitat universitària i científica.

Documents d’interès

Presentació de l'Acord marc per al desenvolupament del teletreball del PAS de les Universitats Públiques de Catalunya

Es tracta d’un acord transversal i un marc comú a totes les universitats, que vol ser el punt de partida per a que cada universitat negociï l’aplicació, el desplegament i el desenvolupament amb els respectius òrgans de representació. Entre els principals punts que aborda destaquen els següents:

 1. La participació en aquesta modalitat de treball és voluntària, s’ha de sol·licitar i s’ha d’estructurar de forma que, més enllà de les persones que hi puguin optar i se'ls concedeixi, quedi garantida la prestació i l’atenció presencial del servei que ofereixen les universitats.
 2. La jornada laboral en la modalitat de teletreball és la mateixa que la presencial, i s’haurà de complir la mateixa franja horària de presència obligatòria. Durant l’horari de treball la persona empleada ha d’estar localitzable i disponible laboralment.
 3. La jornada setmanal de teletreball es podrà fer en una, dues o, en alguns casos, tres jornades senceres, sense que es pugui fraccionar, i garantint en tot moment la cobertura del funcionament presencial de la respectiva unitat.

Així mateix, els requisits per sol·licitar aquesta modalitat de teletreball són els següents:

 1. L’organització en la modalitat de teletreball de les persones treballadores de cada unitat estarà subjecta al fet que es garanteixi la cobertura del funcionament presencial, amb els efectius necessaris i els horaris establerts, de les respectives unitats, que la direcció de la universitat estableixi.
 2. La persona treballadora que s’hi aculli ha d’ocupar un lloc de treball amb tasques que es puguin desenvolupar de manera autònoma i no presencial, que la seva realització no requereixi de la presència física del treballador o treballadora en el centre de treball, i que no requereixi consultar o utilitzar material, instal·lacions o equipaments que no puguin ser desplaçats al lloc de teletreball per la seva especialitat o el seu cost.
 3. El sol·licitant haurà d’estar en situació administrativa de servei actiu i amb un mínim d’antiguitat en el lloc de treball d’un any.
 4. Caldrà superar una formació específica de l’àmbit del teletreball
 5. Cada persona treballadora s’ha de comprometre a complir les mesures en matèria de prevenció de riscos laborals i medi ambient, i de protecció de dades de caràcter personal en l’àmbit del teletreball.
 6. Conjuntament amb el cap immediat, s’haurà de formalitzar un pla personal de treball per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball.

La voluntat de la direcció de la UPF és que el desenvolupament d’aquest acord es pugui aplicar abans del 31 de desembre del 2021. I és compromís de la Gerència treballar per posar en marxa, de la manera més àgil possible, els mecanismes interns que permetin aconseguir aquest objectiu.