Informe del rector

El rector presenta quatre temes en el seu informe.

En primer lloc, informa que el curs s’ha iniciat amb normalitat, amb plena presencialitat de la docència a tots els centres. Totes les actuacions per a la represa de la presencialitat s’han fet seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i en línia amb la resta d’universitats catalanes. Així mateix, el govern de la Generalitat ha notificat que aquest divendres aixecarà el gruix de les restriccions a Catalunya a tots els àmbits. Malgrat aquesta bona notícia, el rector creu que la Universitat ha d’estar preparada pel que pugui passar i agraeix i posa en valor l’esforç de tota la comunitat universitària aquests primers dies.

En segon lloc, informa que la Universitat ha encetat el curs amb assignatures pilot del projecte EDvolució a tots els estudis. El rector anima a tots els professors, personal i estudiants a formar part d’aquests pilots i a enviar suggeriments per a la seva millora. En uns mesos, ja serà possible fer-ne balanç i l’equip de govern treballa perquè el proper any la seva implantació ja estigui més generalitzada. Entre d’altres mesures, el projecte EDvolució vol contribuir a una organització dels horaris més eficient, en sintonia amb les demandes de molts estudiants.

En tercer lloc, l’equip de govern treballa en el programa electoral que es va presentar durant la campanya d’eleccions a rector. Amb aquest objectiu, s’ha elaborat un pla de treball a 100 dies (a comptar a partir de l’1 de setembre), que ja s’ha enviat als membres del Consell de Govern i que s’està desplegant. En properes sessions s’informarà als membres del Consell de Govern de la seva evolució. Entre d’altres mesures, aquest pla preveu la creació de set equips de resposta ràpida que abordaran qüestions com la càrrega administrativa de la docència o de la recerca, i la relació amb els alumni o amb el professorat associat. La participació en aquests grups és voluntària i, malgrat que ja s’han posat en marxa, el rector convida a la comunitat universitària a sumar-s’hi i a participar-hi.

Finalment, el rector afirma que la Universitat aposta pel teletreball però remarca que  cal vetllar també per garantir la qualitat del servei que s’ofereix.

Principals acords

Presentació del compte general i dels comptes anuals auditats de l’exercici 2020

El gerent presenta les dades dels comptes anuals auditats de l’exercici 2020, que s’han tancat en equilibri pressupostari, amb un petit superàvit de 23.000 euros.

En relació amb l'execució del pressupost del 2020, la Universitat va haver de dur a terme un important esforç de contenció de la despesa per poder compensar la baixada d'ingressos, malgrat haver rebut una aportació extraordinària de la Generalitat per fer front a les necessitats derivades dels efectes de la COVID-19. La reducció de la despesa es va produir, essencialment, en les partides de costos estructurals (subministraments, manteniment, ...) i de funcionament, atès que l'activitat va ser menor i es va dur a terme virtualment. 

Per últim, el gerent ha presentat el resultat de l’auditoria que anualment es realitza a la Universitat. L’informe de l’auditor és favorable i, com en altres ocasions, fa èmfasi en tres qüestions que no afecten a la seva opinió. Fa notar que la UPF tanca l’exercici amb un romanent de tresoreria total de 42,2 milions d’euros, si bé el romanent de tresoreria no afectat és negatiu en 7,2 milions d’euros; constata que la Universitat consigna el deute històric que des del 2005 la Generalitat manté amb la UPF, que actualment és d'1,2 milions d’euros; i constata que la Universitat ha liquidat 1.7 milions d’euros, equivalent al 60% de la paga extra suprimida a l’exercici 2013, import que no estava consignat al pressupost.

Aprovació de les Bases del Programa Beques Santander Progrés-UPF

El  ajuts del Programa Beques Santander Progrés – UPF estan destinats a estudiants de grau i de màster que cursin els seus estudis en centres integrats de la UPF amb excel·lents expedients acadèmics i recursos econòmics limitats. Aquestes beques consisteixen en un abonament únic de 1.000 euros per a cada estudiant beneficiari de la beca que serà ingressat per la Universitat al compte corrent del Banc Santander del qual l’estudiant serà titular o cotitular.

Altres acords

Modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2021-2022 i curs 2022-2023

 • S’aprova la participació al Màster universitari Erasmus Mundus – Dret Internacional, Seguretat Global, Pau i Desenvolupament / Mundus Join master Degree –Internatiional Law, Global Security, Peace and Developament,  coordinat per la Universitat de Glasgow, a través del Màster universitari en Seguretat Internacional (IBEI), (UAB-UB-UPF) per al curs 2021-2022.
 • S’aprova la participació en tres titulacions emergents de cara al curs 2022-2023: Màster Universitari Erasmus Mundus Internacional en Intel·ligència Artificial / International  Master in Artificial Intelligence (coordinat per la UPF); Màster Universitari Erasmus Mundus en Slave trade, forced migration, and reparative justice /Tràfic d’esclaus, migració forçada i justícia reparativa (coordinat per la University of Glasglow) i Màster Universitari Erasmus Mundus en Europa-Àsia. Institucions Regionals i Governança Global / Joint master Degree Europe-Asia. Regional Institutions and Global Governance (coordinat per KU Leuven).

Aprovació de la creació dels Programes Internacionals de la UPF i de la normativa que els regula

El Programa d’Estudis per a Estrangers (Study Abroad Program), inicialment adreçat a estudiants estrangers (sobretot d’universitats dels Estats Units i de Canadà) que hi accedien previ pagament de matrícula, actualment ja  aglutina l’oferta per a estudiants estrangers de la UPF i els centres adscrits adherits al programa.

Per respondre a aquesta realitat, passa a denominar-se Programes Internacionals de la UPF i aglutina la següent oferta acadèmica: Programa Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS), Programa Barcelona International Summer School (BISS) i Programa International Business (IBP) que s’imparteix en col·laboració amb l’ESCI. També s’hi impartiran concentracions en àmbits de coneixement específics, cursos de matèria regular dels plans d’estudis per als estudiants internacionals, mòduls dels cursos d'idiomes de castellà per als estudiants internacionals impartits pel Programa UPF Idiomes i programes a mida, desenvolupats amb universitats o organitzacions universitàries estrangeres, amb la participació de professorat de la UPF i amb lloguer d’aules, despatxos o ús d’altres serveis UPF.

Ratificació de l’acord pres en el marc del Consell de Departament del CEXS pel qual es modifica el reglament d’aquest departament

L’acord permet que els investigadors distingits en procés de tenure-track  que hagin tingut un projecte actiu com a IP en els últims quatre anys siguin considerats investigadors principals.

Atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca i per trams de recerca en el marc del projecte-pilot de l’avaluació de la transferència del coneixement i innovació al PDI funcionari de la convocatòria extraordinària 2021

Reconeixement de grup de recerca

 • S’aprova el reconeixement del Grup de Recerca en Enginyeria Stembryo, coordinat per prof. Alfonso Martínez Arias i adscrit al Departament CEXS.

Autorització de tres expedients de despesa de caràcter pluriennal

 • Contractació d’una plataforma per a la detecció de coincidències en els treballs, documents i pràctiques que es presenten a la UPF pels anys 2022-2023
 • Contracte amb FECYT per a l’accés a la base de dades Web Of Science
 • Contracte amb FECYT per a l’accés a la base de dades Scopus

Ratificació del Procediment operatiu per gestionar la represa de l’activitat presencial i de les seves instruccions de desenvolupament

Modificació de comissions i designació de membres a aquestes i d’altres organismes

Modificació de comissions

 • Modificació de la Comissió de Cultura
 • Modificació de la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF), que preveu una petita reforma per en la composició per fer-la més flexible.

Designació de membres a comissions de la UPF

 • Designació de la professora Janet-Ann Decesaris Ward, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, com a vocal de la Comissió de Postgrau i Doctorat, en substitució del professor Dídac Pujol Morillo
 • Designació del professor Alberto Garcia Balaña, del Departament d’Humanitats, com a vocal de la Comissió de Professorat, en substitució del professor Antonio Monegal Brancos
 • Designació de la professora Olga Valverde Granados, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, com a vocal de la Comissió de Professorat.

Designació de representants de la UPF a d’altres organismes

 • Designació com a vocal de la Fundació UPF del vicerector o vicerectora competent en matèria de transferència de coneixement, en substitució del professor Josep Maria Castellà Lidon
 • Designació de la professora Mireia Trenchs Parera, comissionada de Política Lingüística com a vocal de la Comissió de Política Lingüística del CIC
 • Designació del professor Daniel Serra de la Figuera, del Departament d’Economia i Empresa, vocal del Consell General, Comissió de Mobilitat i Comissió de Formació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PIRMB)
 • Designació de la professora Ester Oliveras Sobrevias, vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, vocal de la Comissió de Formació de la Cambra de Comerç de Barcelona (CCB)
 • Designació del professor Enric Peig Olivé, professor del DTIC, vocal en l’Assemblea General de l’Associació d’Empreses i Institucions 2@NETWORK (22@).

Designació dels representants de la UPF en el Patronat de la Fundació Institut d’Educació Contínua

 • Es designen els vocals següents en el Patronat de la Fundació IDEC en representació de la UPF: el President o presidenta del Consell Social; el Vicerector o vicerectora adjunt al rector; el Gerent; el Prof. Josep Joan Moreso Mateos; el Prof. Jaume Casals Pons; el Prof. Carles Ramió Matas i el Sr. Antoni Castellà i Clavé.

Ratificació de convenis

En l’àmbit institucional, destaquen la signatura de l’addenda al conveni de col·laboració signat el 21 de juny del 2017 entre l’AQU Catalunya, la UPF i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (titular de l’ESIM) pel qual es concreta la metodologia d’avaluació de l’activitat investigadora del seu PDI doctor; i el Conveni signat el 28 de setembre del 2021 entre la Ajuntament de Barcelona, l’Institut per la Cultura Democràtica a l’Era Digital i la UPF d’adhesió de l’estructura la “Bústia Ètica i de Bon Govern.