1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant que, en la darrera sessió del Consell de Coordinació Universitària, els responsables del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC) van presentar l'esborrany de l'avantprojecte de reforma de la LOU. En general, la proposta del MEC comporta una reforma parcial i modifica els aspectes que havien causat més insatisfacció entre les universitats. El rector troba adequada l'orientació de reforma parcial de la proposta en el sentit de no tenir que obrir un nou i costós període constituent a les universitats.

Pel que fa a alguns aspectes de la proposta i en el cas concret de l'accés del professorat, l'habilitació, un dels punts de la LOU que va aixecar més insatisfacció quan es va aprovar, serà substituïda per una acreditació de mèrits valorada per una comissió formada per professors de l'àrea de coneixement . L'avantprojecte està obert encara a com serà la composició dels tribunals d'accés a les universitats. Una primera modalitat contempla que els tribunals estiguin formats per quatre professors elegits per sorteig i que el president sigui de la pròpia universitat. La segona modalitat preveu que els cinc membres del tribunal siguin nomenats per la pròpia universitat entre els seus professors. El Consell de Direcció de la UPF creu que la segona modalitat és la millor, perquè respecta l'autonomia i la responsabilitat de les universitats, que han de garantir el millor sistema de selecció del seu professorat. A més, hi ha cert consens entre els rectors de les universitats en posicionar-se favorablement per la segona opció. El rector també informa que, segons l'avantprojecte, desapareixeran les actuals figures de catedràtic i titular d'escola universitària i que s'obrirà un procés de conversió d'aquestes vers la figura de titular d'universitat, amb determinats requisits i procediments diferents segons el cos de procedència. D'altra banda, es deixarà a les comunitats autònomes la competència per contractar el professorat doctor per la via laboral, si bé la denominació de les figures no podrà coincidir amb les de la LOU.

Seguint amb la proposta d'avantprojecte de reforma de la LOU, el rector informa que es proposa mantenir l'actual sistema d'accés a la universitat a través d'una prova única i se suprimirà el que diu la LOU, és a dir, una revàlida en finalitzar el batxillerat i una segona prova d'accés que farien les universitats. Com a novetat, es ponderaran algunes notes de les matèries de la prova d'accés en funció de la carrera sol·licitada per l'estudiant. Finalment i per cloure aquest capítol, el rector informa que es donarà a les universitats o a les comunitats autònomes la competència d'elegir el sistema d'elecció del rector, que serà per sufragi universal o bé per elecció directe pel claustre.

A continuació, el rector informa de l'altíssim índex d'èxit dels grups de recerca de la UPF en la darrera convocatòria d'ajuts de suport a les activitats dels grups de recerca de l'AGAUR, en la qual un 98% de les sol·licituds presentades per la UPF (53 dels 54 grups participants) ha obtingut el reconeixement de Grup de Recerca de la Generalitat de Catalunya. D'aquests 53 grups, 39 han obtingut finançament. El rector expressa la seva sorpresa per l'exclusió de grups de la UPF que tenen gran potencial investigador i al capdavant dels quals hi ha investigadors de prestigi internacional. Els grups que no han rebut finançament, que ja han recorregut la resolució, tenen tot el suport del Consell de Direcció de la Universitat per intentar solucionar aquest problema.

Finalment el rector agraeix a totes les persones, al professorat i als serveis acadèmics i administratius que han intervingut en l'elaboració de la proposta de programació dels programes oficials de postgrau per la seva rapidesa i diligència en tenir- la enllestida abans del 15 de novembre, data límit de la presentació al DURSI. Fa un reconeixement particular a la tasca duta a terme per la vicerectora de Postgrau, Doctorat i Relacions Internacional, María Morrás, i al Servei d'Informàtica, que va preparar amb molt poc temps un aplicatiu específic per a la recollida de dades que ha sol·licitat el DURSI que, llevat de petits errors de funcionament, ha estat molt útil.

2. Principals acords

  • Aprovació de la programació dels programes oficials de postgrau de la UPF.

El procés d'elaboració de la programació dels programes oficials de postgrau (POP) de la Universitat ha esta intens i apressat, atès que ha vingut determinat pels criteris -en alguns moments canviants- i els terminis fixats pel DURSI, que van ser enviats a les universitats a finals del mes de setembre. Preveient aquest curt espai temporal per preparar la nostra oferta de POP, el Consell de Direcció va començar el procés de treball previ a l'elaboració de la programació abans de l'estiu, que ha estat fet amb el màxim consens i ha estat fruit del treball dels grups de treball interns constituïts al si dels departaments. El document inicial de programació va ser avaluat i aprovat per la Comissió de Postgrau i Doctorat, abans de la seva presentació al Consell de Govern.

Les línies mestres del disseny del mapa dels POP busquen dotar a la UPF de perfil propi en l'oferta de programes oficials de postgrau que impartiran les universitats. Així, les característiques principals de la programació aprovada són: una oferta àmplia de POP, que integra els actuals programes de doctorat i els màsters corresponents a les àrees temàtiques de la Universitat; una oferta sòlida de postgraus, que es divideix en un conjunt de 19 màsters -sis d'especialització professional, vuit d'iniciació a la recerca, quatre de formació acadèmica i professional i un de formació acadèmica avançada-, que es començaran a impartir el curs 2006-2007 i dels quals tretze els imparteix la UPF i sis són interuniversitaris; i l'aprofitament màxim del potencial acadèmic i investigador del professorat de la Universitat.

En la programació aprovada també s'inclou la proposta d'impartir quaranta màsters en l'horitzó del 2010. Es tracta d'una declaració d'intencions de la Universitat per consolidar la seva oferta en l'àmbit d'aquests màsters i que s'ha realitzat a requeriment del DURSI, que vol dibuixar un mapa del postgrau a Catalunya en aquell horitzó.

  • Aprovació del Pla Estratègic de Recerca i Innovació 2005-2008 de la UPF

El Pla aprovat, elaborat a instàncies del DURSI, recull els compromisos de la Universitat per avançar en el procés de consolidació i progrés de la seva activitat de recerca, desenvolupament i innovació. Per a aconseguir- ho, el pla ha establert unes línies estratègiques que, a grans trets, pretenen potenciar una adequada política científica i tecnològica per obtenir la màxima qualitat i competitivitat de la recerca de la UPF; fomentar la formació d'investigadors; assegurar la connexió de la recerca amb la docència; promoure una explotació de resultats que generi beneficis socials i econòmics, i fer una difusió de la recerca a la societat, tot plegat amb una gestió proactiva i eficaç. Aquest pla estratègic és el resultat d'un ampli procés participatiu en què hi han intervingut els diferents col·lectius, òrgans i serveis de la Universitat implicats en la recerca i innovació. A més, s'han tingut en compte els marcs de referència establerts per les polítiques actuals en aquest àmbit tant a nivell català, espanyol com europeu. El pla adopta el compromís del seu desenvolupament amb accions concretes, calendari
d'accions, indicadors i recursos al llarg del proper any. Aquestes previsions no han pogut ser incloses en aquesta fase per la peremptorietat dels terminis fixats pel DURSI.

  • Aprovació de la Regulació del Fons d'Acció Social del PAS

En compliment d'un dels punts de l'acord general de 18 de juny del 2004 sobre condicions de treball del PAS entre la Gerència i els representants d'aquest col·lectiu, s'ha aprovat una nova regulació del Fons d'Acció Social (FAS), que, entre d'altres punts, contempla incrementar la dotació actual destinada al FASi modificar algunes de les modalitats d'ajuts.

Una comissió paritària, integrada per representants de la institució i del personal, fixarà anualment la dotació econòmica del FAS d'acord amb la previsió pressupostària. Els fets causants que motivaran la concessió d'un ajut són: per fills a càrrec del sol·licitant, amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials; despeses ocasionades per tractaments mèdics que no tenen cobertura de la Seguretat Social; despeses ocasionades per intervencions i pròtesis o òrtesis odontològiques, oculars, auditives o ortopèdiques no cobertes per la Seguretat Social; i, per fills a càrrec del sol·licitant, mentre romanguin escolaritzats.

  • Concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a Antoni Negre, Albert Serratosa, Marisa Florensa i Antoni Zabalza

S'ha atorgat el guardó a aquestes quatre persones per la seva especia l vinculació amb l'IDEC-UPF. A Antoni Negre, en agraïment a la seva tasca i especial dedicació com a vicepresident de l'IDEC entre els anys 1993 i 2001, i com a membre del Consell d'Estudis des del 2002 fins al 2005, en què va ajudar a consolidar l'Institut com a nexe entre universitat i societat. Per la seva banda, Albert Serratosa, Marisa Florensa i Antoni Zabalza han estat guardonats en reconeixement de les actuacions d'assessorament i avaluació de la programació acadèmica impulsades durant el seu mandat com a presidents del Consell d'Estudis de l'IDEC, que van exercir entre els anys 1994-1996, 1996-2000 i 2000-2005, respectivament.

3. Altres acords

  • Aprovació de la participació de la UPF en la Fundació Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL).
  • Aprovació de la participació de la UPF en la convocatòria de programes d'ajut a esportistes universitaris d'alt nivell del MEC.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.