Informe del rector

El rector presenta el seu informe en el que és el seu primer Consell de Govern al capdavant de la Universitat. Dóna la benvinguda als membres que s’hi incorporen i afirma que l’equip de direcció, recentment constituït, ja s’ha posar a treballar en les 136 mesures recollides al seu programa electoral, de les quals voldrà retre comptes ja a finals d’aquest trimestre.

Entre els diversos projectes que s’executaran durant aquest mandat, fa referència a EDvolució, un model educatiu que s’ha definit en els darrers tres anys i que ara cal implantar a tota la Universitat.

En segon lloc, destaca la notícia publicada avui als mitjans, en què la UPF s’ha situat per primer cop entre les primeres 250 universitats del món dins el rànquing QS. Per al rector, ocupar el lloc 248 de les 30.000 universitats del món és una bona notícia fruit d’una combinació de diversos ítems (com ara les cites que reben les publicacions del professorat de la Universitat) però també d’altres indicadors que cal millorar. El rector fa referència al seu programa electoral, en què destaca la seva voluntat de mantenir o millorar la política científica (perquè està donant bons resultats) i alhora millorar d’altres ítems vinculats a l’impacte social, la transferència, la docència o la reputació universitat, que es conseqüència de tot. Els rànquings, si bé cal mirar-los amb prudència, també ens donen pistes sobre cap a on hem de millorar els propers anys.

Principals acords

Concessió del Guardó d’Honor de la UPF

El Consell de Govern, a proposta del rector, acorda concedir el Guardó d’Honor de la UPF, la màxima distinció honorífica de la Universitat, al professor Jaume Casals Pons en agraïment a la seva tasca al capdavant de la institució entre els anys 2013 i 2021. Durant els seus mandats com a rector, la UPF ha fet explícit el seu compromís com a institució universitària de contribuir a la cerca de solucions dels grans desafiaments globals, i ha definit projectes estratègics a l’entorn de la docència, la recerca, la cultura o l’humanisme que acompanyaran aquesta institució en els propers anys.

Altres acords

Aprovació del Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2021-2022

Amb una dotació global del 50.000 euros, la convocatòria dóna suport a la qualitat i a la innovació en l’aprenentatge i el coneixement per al curs 2021-2022. La nova edició, emmarcada en el projecte EDvolució, preveu finançament per a quatre tipologies de projectes: aquells emmarcats en la Xarxa d’Innovació Educativa de la UPF (amb un màxim de 1.500 euros per projecte), recerca sobre la docència (5.000 euros), col·lectius (projectes de caràcter col·laboratiu, que engloben diverses matèries o que depassen el marc de les assignatures per construir propostes de caràcter transversal o interuniversitari, 6.000 euros) i individuals (projectes d’un o més professors en una mateixa assignatura, 1.500 euros). Pot participar en aquesta convocatòria tot el professorat de la UPF que tingui previst tenir assignada docència durant el curs 2021-2022, i pot fer-ho en un màxim de dos projectes, tot i que només pot ser responsable de projecte d’una de les iniciatives.

Aprovació de les Bases per a la convocatòria d’ajuts per a joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys per al curs 2021-2022

La segona edició d’aquests ajuts, promoguda pel Consell Social, té per objecte facilitar la dedicació a la recerca de les joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants. La principal diferència amb l’edició anterior és precisament que aquesta segona convocatòria s’adreça únicament a investigadores, emmarcada en les accions positives que duu a terme la Universitat per afavorir la igualtat de gènere. Els ajuts, que oscil·len entre els 200 i 500 euros mensuals en funció de les particularitats de cada família, estan pensats per proporcionar un recolzament financer per a l’ajuda de la cura dels fills. Els complements salarials no estan permesos excepte en les accions positives per afavorir la igualtat de gènere, com és el cas, i l’import dels ajuts és el màxim que es pot concedir per normativa.

Per aplicar a les ajudes, cal gaudir d’un contracte a temps a temps complet com a investigadora predoctoral o postdoctoral a la UPF i, en el cas de les investigadores amb contracte postdoctoral, a més, cal que no faci més de 3 anys que han defensat la tesis doctoral (excloent permisos i baixes relacionades amb la maternitat). L’inici de les ajudes és prevista per a l’octubre del 2021 i la sol·licitud pot presentar-se fins al 10 de setembre.

Aprovació de la modificació de la Normativa reguladora de les figures de recerca

S’estableix normativament una durada de quinze anys per als convenis d’adscripció dels instituts universitaris, de manera equivalent a com es va establir per als centres docents adscrits en la darrera sessió del Consell de Govern. D’aquesta manera, s’assegura una relació que té vocació de d’estabilitat i s’estalvien tramitacions innecessàries, sens perjudici que les parts puguin decidir el que vulguin abans de la finalització d’aquesta durada determinada.

Adhesió de la UPF al Protocol promogut per l’Ajuntament de Barcelona i Xnet per constituir una xarxa d’institucions públiques  compromeses amb la integritat institucional

En el marc de la propera entrada en funcionament de la Línia Ètica de la UPF, s’aprova l’adhesió de la Universitat al protocol, promogut per l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut per a la Cultura Democràtica a l’Era Digital responsable del projecte XNET per tal d’establir una via de comunicació i col·laboració per a difondre i enfortir la Bústia Ètica i de Bon Govern del consistori (que ha servit de model per a la Línia Ètica de la UPF) com a paradigma de canal de comunicacions que garanteix la confidencialitat i l’anonimat dels comunicants i alertadors i com a eina pionera en la lluita contra el frau i la corrupció.

Autorització d’expedients de despesa de caràcter plurianual

S’aprova la transmissió a la UPF, per part de la UAB, de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader del Campus del Mar. La transmissió es duu a terme com a conseqüència de l’extinció del grau en Medecina impartit conjuntament per ambdues universitats, ja que la UAB deixarà de tenir la necessitat d’utilitzar l’immoble objecte de la llicència, essent d’interès de la UPF la plena utilització d’aquestes instal·lacions per tal d’impartir els nous ensenyaments de Medicina i realitzar activitats acadèmiques vinculades.

Designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes

Designació del professor David Sancho com a representant del PDI al plenari del Consell Social, en substitució del professor Pelegrí Viader

Ratificació de convenis

Entre els diversos convenis de col·laboració acadèmica i institucional, destaquen dos convenis  de col·laboració interuniversitària signats entre la UOC i la UPF per a la realització conjunta, d’una banda, el grau en Nutrició Humana i Dietètica, i de l’altra, el màster universitari en Salut Planetària.