Informe del rector

El rector ha comentat que la Universitat ha complert els objectius que s’havien establert a l’inici del seu mandat. Lamenta que algunes coses que són millorables no ho han estat però en línies generals considera que la UPF ha assolit la majoria dels projectes.

Ha indicat que properament tindran lloc les eleccions a rector i que, per tant, entra en la última etapa del seu mandat. En aquest sentit, considera que ha de reduir la seva participació política en nous projectes estratègics però, evidentment, continuant amb la seva responsabilitat.

Pel que fa al funcionament de la UPF i, en concret, en relació al segon trimestre, el prof. Villanova, vicerector per a la direcció de projectes per a la comunitat universitària ha explicat que es voldria començar amb un format híbrid però aquesta acció està condicionada a les decisions del Procicat.

 

Principals acords

Concessió del doctorat honoris causa per la UPF a la professora Raewyn Connell

La Universitat vol reconèixer als seus estudis i recerca sobre la construcció de jerarquies de classe i gènere i les masculinitats. És un referent significatiu en la seva lluita per la justícia, la igualtat i la pau i contra la violència de gènere. A més, la seva distinció contribueix, com a dona transgènere, a promoure la paritat en l’acció institucional i a augmentar la diversitat en els perfils de les persones guardonades.

Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2021 i Bases d'execució

El Consell de Govern ha aprovat l’avantprojecte de pressupost de la UPF per a l’exercici 2021, així com les bases d’execució, presentats pel gerent. L’aprovació del pressupost correspon al Consell Social.

Abans d’entrar en el detall del pressupost per al 2021, el gerent Jaume Badia ha informat que la Universitat preveu tancar l’exercici del 2020 en equilibri pressupostari, com ha fet els darrers anys.

El pressupost és de 147,3M€, un 2% inferior al del 2020 (150,3M€). S’ha elaborat amb una gran dosi d'incertesa a causa de la pandèmia. És un pressupost contingut, com el dels darrers anys, que preveu el manteniment de l'aportació extraordinària de la Generalitat per atendre l'increment de la despesa i la disminució dels ingressos a causa de la crisi sanitària.

El gerent també s'ha presentat la previsió de liquidació del pressupost del 2020, que per vuitè any consecutiu es tancarà en equilibri.

Proposta de participació en la Xarxa universitària internacional 'The Guild'

El Consell de Govern va aprovar la participació de la UPF a l’associació internacional sense ànim de lucre The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild) que té com a principis bàsics la promoció del coneixement entès com a motor de les transformacions en la societat i l’economia, la inclusió i la igualtat d’oportunitats, la sostenibilitat i la necessitat de participar en els debats actuals a escala global, en particular al voltant de l’impacte positiu l’educació i la recerca.

Al mateix temps va aprovar la desvinculació de la Universitat Pompeu Fabra de la xarxa Young European Research Universities (YERUN) creada l’any 2015, juntament amb les seves sòcies de l’Alianza 4-Universidades.

Proposta d'aprovació del Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2021

Amb una dotació de 108.900 euros, xifra que suposa un augment del 7,8 %  respecte el curs anterior, el Consell de Govern va aprovar el Pla de Foment per als màsters universitaris (PFM) 2021.

El Pla de Foment 2021 proposa  mantenir l’estructura dels plans anteriors i afegeix una dotació pels resultats en l’esforç d’assolir l’objectiu d’augmentar el nombre de places i el nombre d’estudiants matriculats que des de la direcció de la Universitat es va demanar a les direccions de les Unitats de Coordinació Acadèmica.

Proposta d’aprovació de les Bases del premi Treball de Fi de Grau a la Recerca en Gènere i de les Bases del premi Treball de Fi de Màster / Tesi en Gènere

El Segon Pla d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra (2018-2022) estableix com a objectiu estratègic l’impuls de la perspectiva de gènere i la perspectiva LGBTI en la recerca. De manera específica, l’acció 2.14 del Pla d'Igualtat està centrada en el reconeixement de la recerca de grau i de postgrau en estudis de gènere i diversitat sexual feta a la Universitat.

Amb aquesta finalitat, s’aproven les Bases del premi, dotat amb 1.000 €., Treball de Fi de Grau a la Recerca en Gènere per a recerques, individuals o col·lectives, fetes sobre temàtiques centrades en el gènere. El premi compta amb el suport de l’Institut Català de les Dones (ICD) de la Generalitat de Catalunya.

També s’han aprovat les Bases del premi Treball de Fi de Màster / Tesi en Gènere amb una dotació de 1.000 € per al TFM guanyador i amb 1.500 € per a la tesi doctoral guanyadora.

Proposta de normativa sobre el funcionament a distància de les sessions dels òrgans col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra

El Consell de Govern ha aprovat la normativa que té com a objecte la regulació de la celebració de les sessions i l’adopció dels acords a distància dels òrgans col·legiats de la Universitat Pompeu Fabra amb les garanties necessàries que n’assegurin la identitat dels membres, la interactivitat i la intercomunicació entre ells, i la disponibilitat de mitjans electrònics durant la sessió.

Proposta de Normes reguladores de la Comissió d'Integritat prevista al Codi Ètic

Com a continuació de de l’aprovació del Codi Ètic el Consell de Govern ha aprovat la creació de la Comissió d’Integritat i les normes que la regulen en tant que òrgan de garantia i de compliment dels principis d’integritat de la UPF.

La composició és diversa i alhora equilibrada, atès que no només té en compte la representació de tots els col·lectius de la comunitat universitària, sinó que addicionalment també en formen part membres del Consell Assessor de la Transparència de la UPF, de la Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF) o persona en qui delegui, la qual ha de ser membre de CIREP-UPF o d'alguna altra comissió vinculada a la UPF les funcions de la qual s'emmarquin en l'àmbit de l'ètica o la integritat en la recerca, i el delegat o delegada de protecció de dades de la UPF.

D’altra banda, es preveu que la Comissió pugui comptar amb assessors externs, que es podran integrar a les seves sessions o reunions de treball, per a contribuir de forma efectiva i robusta a la plena integritat de la Universitat.

Proposta de Normativa d'aplicació als procediments electorals amb votació electrònica

La normativa aprovada deroga la normativa de 14 de desembre del 2011 que va permetre desenvolupar els primers procediments electorals amb votació electrònica.

La nova norma recull l’experiència acumulada i els avenços tecnològics des del 2011. Entre els principals canvis, cal destacar-ne aquells que adapten les regles electorals a les facilitats que permeten els mitjans electrònics.

En primer lloc, s’elimina el període de votació anticipada, atès que quan hi ha votació electrònica s’estableix un termini de votació, com a mínim, superior a un dia (període de votació). Es preveu, igualment, la utilització de certificats pre-definits, gestionats per l’aplicació de vot electrònic, per a la custòdia de la clau criptogràfica, que permet xifrar i desxifrar la informació.

Altres acords

Proposta de modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2021-2022

S’aprova la modificació de la programació que consisteix en el canvi de denominació del màster universitari en Ciència de Dades i el màster universitari en Recerca en Comunicació.

Proposta d'aprovació del calendari acadèmic per al curs 2021-2022

El calendari acadèmic presenta dues novetats: es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria d’ordenació acadèmica perquè aprovi les modificacions del calendari acadèmic que siguin necessàries per al bon desenvolupament i la finalització del curs acadèmic i es distingeix entre període lectiu i calendari acadèmic.

Proposta de modificació de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau

Es tracta d’una modificació menor ja que es tracta d’actualitzar la denominació d’Idiomes UPF i homogeneïtzar els annexos de la normativa.

Proposta de modificació de la Normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la UPF

La modificació consisteix en la formalització dels convenis per unificar la documentació que no estava regularitzada dins de la UPF. D’altra banda es fa explícit que les pràctiques externes s’han de fer en una convocatòria pública.

Proposta de modificació d’assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador

S’aprova que el càrrec de responsable d’Innovació Docent, que substitueix al càrrec de director o directora de l’USQUID, tingui una assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió de 4 punts.

Proposta de rectificació respecte a la constitució de la spin off LUCID TECHNOLOGIES, S.L.

S’aprova la rectificació de l’acord inicial de constitució de la spin off LUCID TECHNOLOGIES, S.L.  atès que s’ha modificat la previsió de la  composició accionarial. La participació de la UPF continua sent la mateixa, un 10%.

Proposta de participació de la UPF a la Fundació Institut de Salut Global

S’aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en el Patronat de la Fundación Privada Instituto de Salud Global Barcelona, tot acceptant el càrrec de patró i designant al rector, o persona que ell designi, representant de la UPF en el Patronat.

Proposta d’autorització d’expedients de despesa de caràcter pluriennal

El Consell de Govern acorda proposar al Consell Social la despesa de caràcter pluriennal per a la pròrroga de l’expedient de contractació dels serveis de telecomunicacions corporatives i serveis annexos per a les entitats que integren el grup de compra a la licitació, que tramita el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes

  • Es designa el Sr. Cesc Gomez Rodriguez com a representant dels estudiants en el Consell Social de la UPF.
  • Es ratifica la designació del Sr. Pau Torres Pagès com vocal de la Junta Electoral de la UPF en representació dels estudiants.
  • Es designa el prof. David Comas Martinez, professor del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, representant de la Universitat Pompeu Fabra en el Patronat de del consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI).

Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al personal docent i investigador funcionari de la convocatòria 2020 i proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat de la convocatòria ordinària del 2020