1. Informe del rector

El rector enceta el seu discurs fent referència a la modificació del Consell de Direcció aprovada el passat 3 de desembre del 2015. La nova organització política respon a la voluntat de donar un impuls als projectes estratègics que endega la UPF, facilitant la presa de decisions i afavorint la comunicació entre tots els actors. Hi haurà uns vicerectors executius i uns altres que tenen per endavant uns objectius més estratègics. Apunta també que l'objectiu final de la reforma serà reduir el nombre de vicerectorats i incorporar al Consell de Direcció els responsables dels vuit àmbits acadèmics, una mesura que no es podrà prendre fins que no s'aprovi la reforma prevista dels Estatuts de la UPF.

En segon lloc, el rector fa referència al Claustre extraordinari que es va celebrar el 3 de desembre i on es va debatre sobre la durada dels estudis universitaris. El debat, que es va obrir a tota la comunitat universitària, va incloure tres ponències que van abordar els aspectes acadèmics de la reforma (ponència a càrrec de la prof. Mireia Trenchs, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica); els aspectes econòmics (a càrrec del vicegerent de l'Àrea de Docència, el sr. Pere Torra); i relacionats amb els estudiants (a càrrec de Dídac Amat, membre del Consell d'Estudiants de la UPF). La durada dels estudis és un debat que restarà obert i en el que s'hi haurà de parar atenció periòdicament. En aquest sentit, apunta que té organitzades algunes entrevistes.

Posteriorment, el rector fa menció a la prof. M. Paz Battaner, a qui en la mateixa sessió se li concedeix la medalla de la UPF en reconeixement de la seva tasca com a síndica de Greuges de la UPF, i a qui felicita pel seu ingrés com a membre de la Reial Acadèmia Espanyola.

2. Principals acords

 • Aprovació del projecte de pressupost de l'exercici 2016 i de les bases d'execució. 

El Consell de Govern ha aprovat el projecte de pressupost de la UPF per a l'exercici 2016, així com les bases d'execució, en base a l'avantprojecte presentat pel gerent. L'aprovació del pressupost correspon al Consell Social.

Abans d'entrar en el detall del pressupost per al 2016, el gerent Jaume Badia informa de la previsió de liquidació del pressupost del 2015 i assenyala que, gràcies a l'esforç institucional i de tota la comunitat, la Universitat tancarà l'exercici del 2015 equilibradament.

El projecte de pressupost aprovat per al 2016 és de 133 M€, el que representa 8,8 M€ més que el de l'any anterior. El gerent remarca que el pressupost s'ha realitzat amb els mateixos criteris d'austeritat, contenció i racionalitat que en anys anteriors i explica les raons del creixement.

En primer lloc per l'increment salarial de l'1% fixat pels pressupostos generals de l'Estat per a 2016. En segon lloc perquè caldrà fer front a un lleuger increment dels costos estructurals i de funcionament. En tercer lloc perquè es preveu que incrementaran els recursos (ingressos i despeses) amb caràcter finalista, especialment els vinculats a projectes de recerca. I finalment perquè, previsiblement, la Universitat haurà de fer front durant el 2016 al retorn d'una sèrie de crèdits al Ministeri (per valor de l'entorn dels 3.5 M€) fruit d'inversions d'anys anteriors.

La Universitat preveu fer front a aquest augment de les despeses amb el corresponent creixement dels recursos, que provindrà d'un lleuger increment dels fons provinents de la Generalitat; dels ingressos per matrícules de grau i postgrau; dels cànons de tutela dels centres adscrits i dels projectes de recerca amb finançament finalista.

Així mateix, la UPF està cercant vies alternatives al retorn dels crèdits concedits pel govern espanyol entre els anys 2000 i 2010. Aquestes vies van des de la negociació d'una moratòria amb el Ministeri  a una operació financera de reestructuració del conjunt del deute, amb l'aval de la Generalitat; però per al cas que aquestes vies de finançament no resultessin, en el propi pressupost de la UPF s'ha fet una previsió d'increment dels recursos patrimonials per poder fer front a aquestes obligacions.

En qualsevol cas, el gerent ha explicat que el pressupost que es portarà a aprovació del Consell Social s'ha fet pensant en mantenir la doble exigència derivada de l'alt nivell d'activitat de la Universitat i del compromís d'assegurar la sostenibilitat de la institució.

 • Concessió de la medalla de la UPF.
La medalla s'atorga en agraïment a la tasca i especial dedicació a la Universitat des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic als professors M. Paz Battaner, síndica de Greuges de la UPF (2008-2015); Antoni Bosch, vicerector d'Economia i Projectes Estratègics (2013-2015); Vicente Ortún, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (2011-2015); i Xavier Freixas, director del Departament d'Economia i Empresa (2012-2015). Les medalles es lliuraran en l'acte de Nadal que tindrà lloc dimecres 16 de desembre, a les 13.00 hores, a l'auditori del campus de la Ciutadella.
 • Conformitat al Pla estratègic de la UPF, l'instrument de planificació i gestió global de la Universitat per al període 2016-2025. 
El pla, elaborat amb la participació de tota la comunitat universitària, ha estat coordinat pel professor Jacint Jordana.
 • Creació del Consell Assessor Internacional de la UPF (CAI UPF).
L'òrgan, integrat per de 9 a 15 membres de reconegut prestigi acadèmic i experiència internacional, assessorà al rector sobre qüestions estratègiques per al futur de la Universitat com l'activitat científica i acadèmica, de les polítiques d'investigació, les polítiques d'avaluació o el sistema de finançament de la UPF.
 • Aprovació de la normativa per la qual es desenvolupa la legislació de la transparència i el dret d'accés a la informació pública a la UPF.
Aquesta normativa desenvolupa les disposicions regulades a la legislació vigent sobre la transparència a Catalunya (LTRCA), en concret els òrgans responsables de la transparència a la UPF, el Portal de la Transparència, el dret d'accés a la informació i el règim de recursos (amb el sentit del silenci positiu), el registre de grups d'interès, etc.. L'1 de juliol del 2015, i d'acord amb aquesta llei, la UPF va posar en marxa el seu Portal de la Transparència i el formulari electrònic del dret d'accés.
 • Aprovació del Pla de Mobilitat Sostenible i Segura de la UPF 2015-2020.
El pla, estretament vinculat al PMU de Barcelona 2013-2018, inclou quatre eixos de treball (Potenciar modes sostenibles, Promoure la seguretat i la salut de les persones, Millorar l'aparcament privat, i Millorar la informació relacionada amb la mobilitat i els transports) i un conjunt de mesures i indicadors per al correcte seguiment.

3. Altres acords

 • Modificació del reglament electoral de la UPF.  La modificació es fa per adaptar el reglament a la recent reforma del Estatuts de la UPF, per la qual es modifica el nombre de claustrals, i  a l'acord de la Junta Electoral del 26 de novembre del 2014, que després d'analitzar la moció del Claustre universitari del 5 de juny del 2014 va acordar proposar que un suplent pogués constar a dues candidatures i no només a una com fins ara. S'aprofita la modificació per introduir altres millores com, per exemple, possibilitar la presentació de candidatures a través de la seu electrònica si així es preveu a la convocatòria, o eliminar la jornada de reflexió perquè amb la votació electrònica no té sentit.
 • Aprovació del calendari acadèmic del curs 2016-2017 i de la modificació del calendari acadèmic del curs 2015-2016 per tal d'incloure el 12 de febrer del 2016 com a dia festiu (festa local a Barcelona).
 • Proposta de modificació de la programació d'ensenyaments, de la verificació de grau i de modificació de màsters universitaris.
 • Aprovació del Programa de doble titulació entre les titulacions de Grau en Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació / Grau en Disseny i Producció de Videojocs impartit per l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus.
 • Aprovació de la Convocatòria d'Ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris, curs acadèmic 2016-17. Es convoca un ajut de matrícula per cada màster universitari ofert per la UPF més un ajut addicional per aquells màsters amb més de 30 estudiants matriculats a primer curs l'any acadèmic anterior. La dotació econòmica total de cada ajut serà de fins a 2.000 euros. En cas que el màster tingui una durada de dos cursos acadèmics, l'ajut de matrícula es renovarà automàticament pel segon curs acadèmic. El criteri de priorització per a la selecció del candidat serà el de la valoració de la qualitat dels expedients acadèmics de la titulació d'accés dels sol·licitants.
 • Aprovació del Pla de Foment als Màsters Universitaris 2016. El pla, creat el 2011 amb l'objectiu de facilitar recursos addicionals als departaments per a la millora de la formació de postgrau, incrementa el seu pressupost en un 27%. El pla preveu dues dotacions diferents: la tradicional, en funció del nombre de matriculats a un màster, i una dotació addicional en funció del nombre d'estudiants internacionals (de fora de la UE) que s'hi matriculin.
 • Aprovació del Programa de beques a la mobilitat internacional "Passaport al món", que consta de deu beques per a la mobilitat a països d'Àsia Pacífic i algunes universitats de Llatinoamèrica. La dotació per beca és de 2.000 euros.
 • Modificació de les bases del programa de beques Aurora Bertrana de suport a la mobilitat internacional en el marc dels convenis d'intercanvi amb els Estats Units i Canadà. L'import de l'ajut serà de 1.000 € per estudiant i es donarà prioritat als estudiants que siguin beneficiaris de les beques de caràcter general del MECD durant el curs en el qual sol·liciten l'ajut.
 • Aprovació de les Bases que regeixen la concessió d'ajuts per a activitats solidàries. L'aprovació d'aquestes noves bases busca obrir la participació d'aquests ajuts al col·lectiu d'antics alumnes; potenciar els projectes de cooperació al desenvolupament entre universitats i/o adreçats a finalitats educatives; i millorar l'eficiència en la gestió dels projectes. A més dels fons del Consell Social, del propi pressupost de la Universitat i de la plataforma UPFSolidària, les noves bases incorporen també els fons del programa Alumni.
 • Modificació de la Normativa per la qual es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats. S'especifica que, en el cas de les Xarxes de formació innovadores (Innovative Training Networks), la UPF aplicarà en concepte de cànon una partida conjunta de conceptes de gestió i costos indirectes que serà del 60% en els casos en què la UPF consta com a sòcia i del 40% quan consta com a coordinadora. El canvi es produeix arran d'una modificació d'Horizon 2020 (el programa marc europeu de finançament de la recerca i la innovació per al període 2014-2020) que, a diferencia del programa marc anterior (7è Programa Marc) aglutina en una mateixa partida els conceptes de gestió i costos indirectes i fa necessari que la Universitat estableixi una regulació que permeti un marc d'actuació transparent i únic en la retenció dels costos indirectes d'aquest tipus de projectes.
 • Modificació de la Normativa de Propietat Industrial i Software per actualitzar-la en funció de les experiències adquirides, els canvis legislatius i els models existents en universitats de referència.
 • Adhesió al centre interuniversitari Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath), constituït per la UB, la UAB, la UPC i el Centre de Recerca Matemàtica, busca crear sinèrgies i donar visibilitat internacional a la recerca en matemàtiques. Es tracta d'un centre sense personalitat jurídica pròpia creat per conveni entre les entitats citades. L'adscripció del PDI es farà amb convenis específics on la UPF preservarà les sol·licituds d'ajuts competitius dels seus investigadors. La proposta s'eleva al Consell Social per al seu informe favorable.
 • Reconeixement de dos Centres d'Estudis: UPF Center for Animal Ethics (coordinat per la professora Núria Almiron) i el Centro Internacional de Estudios del Libro de Barcelona (coordinat pel professor Javier Aparicio).
 • Elevar al Consell Social l'aprovació de l'atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió de la convocatòria 2015 al professorat funcionari i al contractat.
 • Ratificació d'estatuts de consorcis. S'han ratificat les modificacions dels Estatuts del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i del Consorci de Servei Universitaris de Catalunya (CSUC), en aquest darrer cas per l'entrada de la Biblioteca de Catalunya en el consorci.
 • Designació de la Sra. Carla Bertolin, el Sr. Borja Fumadó i la Sra. Berta Riera com a vocals de la Comissió d'Ensenyament i renovació del Sr. Jordi Morell com a vocal de la Junta Electoral en representació del personal d'administració i serveis.

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.