1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre el Reial Decret-llei 14/2012, 20 d'abril, de mesures de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu, que modifica la LOU i conté algunes mesures que afecten aspectes centrals de la vida universitària. En primer lloc, es preveu un augment de les taxes universitàries, que suposarà que la matricula cobreix el 25% del cost dels estudis universitaris. Cas que les comunitats autònomes decideixen aplicar l'augment de taxes en la seva totalitat, les beques de l'Estat només cobriran el mínim. El Reial Decret-llei aprovat també regula el règim de dedicació del PDI, limita l'oferta pública d'ocupació i estableix normes sobre control pressupostari.

El Ministeri d'Educació ha adoptat totes aquestes decisions a espatlles de les universitats, sense cap diàleg previ amb el rectors i sense haver informat abans al Consell d'Universitats. Els rectors estan molt molestos amb aquesta manera d'actuar del Ministeri i la CRUE va emetre un comunicat per manifestar el seu desacord i la seva perplexitat per com s'han pres les decisions. La posició dels rectors espanyols és unànime i esperen poder canviar alguna de les mesures preses durant la pròxima reunió del Consell d'Universitats que han sol·licitat i que ja ha estat convocada, en la qual el ministre d'Educació haurà de d'explicar i defensar la seva política.

En aquest context, la Generalitat té previst recórrer el Reial Decret-llei per invasió de competències i per entendre que el règim de les beques ha de mantenir-se per part de l'Estat com fins ara. En la reunió de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya que tindrà lloc aquesta setmana està previst emetre una resolució per entendre que uns canvis legislatius d'aquesta transcendència no es poden fer sense consens i sense un règim de beques que no exclogui a ningú de l'accés a la universitat per raons econòmiques. També per entendre que el règim de dedicació del PDI no es pot aplicar amb caràcter immediat sense provocar un bloqueig a les universitats. El rector diu que, a la UPF, la voluntat és que la dedicació es mantingui en la política endegada els darrers mesos.

Pel que fa a la UPF, el rector es refereix a la jornada de vaga a les universitats del passat 3 de maig, en què els estudiants de la Universitat van poder exercir el dret de vaga i de llibertat d'expressió sense cap restricció. Tanmateix, el Govern de la Universitat no tolerarà comportaments i actituds com les d'un grup d'estudiants, que van passar la nit anterior al campus de la Ciutadella, que l'endemà van bloquejar tots els accessos al campus, incloses les portes d'emergència, i no van deixar entrar els professors i estudiants que volien anar a classe. El Rectorat està decidit a no tolerar més situacions com les que es van produir l'altre dia, que poden constituir un delicte de coaccions per haver impedit els estudiants l'exercici del seu dret d'anar a classe, i es compromet a prendre les mesures necessàries perquè no es tornin a vulnerar els drets fonamentals dels membres de la comunitat universitària. Tant és així, que el rector ha decidit obrir un expedient informatiu sobre aquest successos. Finalment, s'informa que els desperfectes i les pintades causats en les dues darreres jornades de vaga estan calculats en uns 5.000 euros. 

El mateix 3 de maig i atesa la proximitat del campus de la Ciutadella amb la la seu de la reunió del Banc Central Europeu que es feia aquest dia i en previsió dels possibles problemes de seguretat que podia comportar l'anunciat acabament al Campus de la manifestació convocada al migdia del dia 3, el govern de la Universitat va acordar, en coordinació amb les forces de seguretat ciutadana, la mesura preventiva de tancar l'accés a tots els edificis i espais del Campus a partir de les 13.00 hores, a fi de garantir la seguretat de les persones i les instal·lacions.

Informa que s'ha publicat el rànquing "50 carreras" al diari El Mundo, segons els qual quatre titulacions de la UPF -Ciències Polítiques, Economia, Finances i Comptabilitat i Relacions Laborals- estan considerades les millors d'Espanya. Els resultat globals són similars als dels rànquings anteriors i la Universitat es manté en el top ten de les universitats espanyoles.

Per acabar s'informa de la pròxima i gradual migració al sistema gmail del correu del PDI i del PAS, que l'1 de juny estarà disponible el nou aplicatiu IRIS per a la gestió de la recerca per part del PDI, que aviat es disposarà d'un programa de sistema antiplagi, de l'inici de les activitats aquest juliol de la nova escola d'estiu internacional en col·laboració amb la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA) i, finalment, de l'acte d'investidura (5 de juny) del lingüista William Labov com a doctor honoris causa per la UPF.

2. Principals acords

 • Aprovació de la modificació de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau

La normativa aprovada introdueix un nou marc d'avaluació de l'aprenentatge dels estudiants per tal de millorar la relació entre avaluació de l'aprenentatge i adquisició de competències. El disseny d'aquest nou marc ha estat resultat d'un llarg procés de treball amb el qual es pretén preservar les fortaleses del model docent de la UPF i alhora garantir la convivència dels diversos sistemes d'avaluació de les diferents disciplines acadèmiques.

Des d'un punt de vista del contingut, els trets principals d'aquest nou marc pretenen garantir les mateixes oportunitats i condicions a cada convocatòria d'avaluació; oferir la possibilitat d'una recuperació de l'assignatura dins la mateixa convocatòria, de manera que augmenten les possibilitats de superar-la sense exhaurir convocatòries, i reorganitzar el calendari acadèmic optimitzant-ne la gestió per tal de donar una resposta més adequada a les noves exigències. El nombre total de convocatòries de què disposarà l'estudiant per superar les assignatures -aspecte que és competència del Consell Social- no és objecte de modificació i serà d'una per curs acadèmic.

La implantació del nou marc d'avaluació es realitzarà en el curs 2012-2013 i per a tots els estudiants i tots els ensenyaments abans del nivell de màster. Finalment, es preveu atribuir als centres la facultat d'aprovar criteris d'avaluació i de recuperació de les activitats incloses en el plans docents de les diverses assignatures dins del marc d'avaluació adoptat amb caràcter general per a tota la Universitat. En conseqüència, un cop aprovat el nou marc d'avaluació, els professors responsables hauran de revisar els plans docents de les assignatures -peça clau per tal de garantir la transparència del model- i introduir-hi les modificacions oportunes.

Com a conseqüència de l'aprovació d'aquest punt, el Consell de Govern també va aprovar dos punts més relacionats: la modificació de la normativa del pla docent de l'assignatura i la modificació del calendari acadèmic del curs 2012-2013.

3. Altres acords

 • Aprovació de la normativa sobre la contractació del personal investigadors predoctoral en formació (PIPF). La normativa aprovada, que desenvolupa aspectes de la Llei de la Ciència, estableix tres modalitats de contracte predoctoral per al personal investigador predoctoral en Formació (PIPF) per a estudiants de doctorat. L'estudiant estarà contractat laboralment a temps complet i estarà afiliat al Règim General de la Seguretat Social.
 • Aprovació de la normativa de pràctiques externes per als estudiants de la UPF. La normativa aprovada regula les pràctiques que desenvolupin els estudiants dels ensenyaments oficials (grau, màster i doctorat, ensenyaments de formació contínua i centres adscrits) en el marc de la seva formació acadèmica en entitats col·laboradores o, si és el cas, en unitats acadèmiques o administratives de la pròpia Universitat.
 • Proposar a l'autoritat educativa la supressió del grau en Enginyeria d'Edificació, que imparteix Elisava Escola Superior de Disseny, a sol·licitud d'aquest centre, d'acord amb el calendari d'extinció aprovat.
 • Aprovació de modificacions substancials de la memòria de verificació del màster universitari en Recerca en Ciència Política (curs 2012-2013) i del màster universitari en Emprenedoria i Innovació / MSc in Entrepreneurship and Innovation (curs 2012-2013).
 • Aprovació del programa de beques per a l'Escola d'Estiu Internacional UCLA-UPF, dotat amb 18.000 euros (9 beques de 2.000 euros), per tal que els estudiants de la UPF puguin cobrir part dels costos de mobilitat en el marc d'aquest programa, que preveu una estada de sis setmanes a Los Angeles.
 • Aprovació del reconeixement del Centre de Neuro-Robòtica i Sistemes Autònoms (N-RAS) com a Centre Específic de Recerca.
 • Aprovació de reconeixement de diferents grups i unitats de recerca.
 • Designació del Sr. Gerard Bros Pérez com a representant dels estudiants del Consell de Govern en el Consell Social de la UPF i de la Sra. Concepción López Marimon com a representant del personal d'administració i serveis del Consell de Govern en el Consell Social de la UPF.
 • Designació de la Sra. Marta Guitart Sanchis (suplent: Núria Ramis Masachs) i de la Sra. Laia de Bolos Ramon, com a representants dels estudiants del Consell de Govern a la Comissió d'Ordenació Acadèmica, comissió delegada del Consell de Govern.
 • Designació del Sr. David Aranda com a representant dels estudiants a la Conferència general del Consell Interuniversitari de Catalunya.
 • Designació de la prof. Montserrat Ballarín, professora titular d'universitat del Departament de Dret, representant del PDI a la Junta Electoral de la UPF.

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.