1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre la reunió de primavera de l'Associació d'Universitats Europees (EUA), que va tenir lloc a finals de març a la Universitat de Barcelona, i a la qual el rector hi va participar, juntament amb 350 rectors d'universitats europees. Els debats es van centrar en la qüestió del governament de les universitats, una preocupació compartida per tothom. Les universitats públiques catalanes van aprofitar la trobada per mostrar el seu ferm compromís amb l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES).

El rector informa del resultat favorable del procés de verificació per part de l'ANECA dels plans d'estudi dels ensenyaments adaptats a l'EEES que es començaran a impartir el curs 2008-2009. Així, ja s'ha rebut l'informe favorable, amb correccions menors d'ordre tècnic, per a cinc de les propostes d'estudis de grau presentades per la UPF: Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, Traducció i Interpretació, Humanitats i Biologia Humana. Només queda pendent l'informe sobre el pla d'estudis del grau en Medicina, que es confia que també sigui favorable.

Pel que fa a altres qüestions d'ordre intern, el rector informa que la UPF va presentar, un any més, la seva oferta acadèmica d'estudis de grau i postgrau als salons Estudia i Futura, respectivament. De les dades obtingudes pels informadors del estands, s'ha pogut comprovar que els visitants han tingut molt interès pels estudis de Medicina que la UPF impartirà a partir del curs vinent.

Aquesta mateixa setmana ha començat una campanya informativa de xoc per eradicar l'hàbit de fumar en aquells llocs concrets del campus -en particular, en el pati de l'edifici Roger de Llúria- on encara hi ha membres de la comunitat universitària -sobretot, estudiants- que no respecten la prohibició vigent. El personal de vigilància autoritzat ja està vetllant pel compliment de la norma en vigor i ha començat a demanar als infractors que s'identifiquin. El rector creu que no es pot baixar la guàrdia i recorda que als estudiants reincidents se'ls pot obrir un expedient disciplinari abreujat i que les eventuals sancions poden arribar fins a la suspensió del dret a assistir a classe per un període prolongat de temps.

El proper 29 d'abril es constituirà el nou Claustre i aquest mateix dia se celebrarà una sessió ordinària en què, entre altres punts de l'ordre del dia, s'elegirà la Mesa del Claustre i s'elegiran els membres del Consell de Govern que representen als membres claustrals. A més, el rector presentarà el seu informe anual i es presentarà la proposta de renovació de la persona que ocupa el càrrec de Síndic de Greuges, atès que l'actual Síndic, a petició pròpia i per raons d'edat, ha manifestat el seu desig de deixar el càrrec.

En el capítol d'informació sobre les obres del campus, el rector esmenta que, coincidint amb el començament de les classes del tercer trimestre i per tal d'ampliar el nombre d'espais dedicats a la docència, s'inauguren uns edificis prefabricats al costat del Dipòsit de les Aigües i amb accés directe des del carrer Ramon Turró.

Les obres al Campus de la Comunicació segueixen el ritme previst. En aquest sentit, el rector informa que la cúpula directiva del Comissionat per a Universitats i Recerca, encapçalada per la comissionada Blanca Palmada, visitarà demà el Campus. Pel que fa al calendari dels futurs trasllats, hores d'ara es preveu traslladar els centres, estudis i departaments de l'edifici Rambla a l'edifici Roc Boronat a finals del desembre, per poder començar el segon trimestre del curs vinent en els nous espais i utilitzar els serveis previstos als edificis La Fàbrica i Tallers. Al seu torn, els centres, estudis i departaments dels edificis França i Ocata ocuparan el nou edifici Tànger entre març i abril del 2009, pels volts de Setmana Santa, per acabar aquí el darrer trimestre del curs. Per la seva banda, els treballadors del Centre d'Innovació Barcelona Media ja s'instal·laran aquest estiu, de manera provisional, en els espais del MediaComplex. El rector agraeix anticipadament la col·laboració de totes les persones afectades pels trasllats i demana comprensió per les molèsties i inconvenients que comportarà aquest llarg procés de canvi d'edificis.

Seguidament el rector aborda altres qüestions d'ordre extern. En primer lloc informa sobre el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, un gran acord promogut per la Generalitat amb els agents socials implicats: universitats, empresaris i sindicats. Fa temps es va nomenar una comissió d'experts -entre els quals hi ha el professor de la UPF Guillem López i Casasnovas- perquè elaborés un document preliminar. Com a principals novetats es preveu que el Govern fixi la quantitat que es compromet a invertir per tal de dinamitzar la R+D+i, que es repartirà entre les universitats i el centres de recerca impulsats pel mateix Govern, alhora que també es destinarà una quantitat a finançar una política de desenvolupament de centres tecnològics, que han d'actuar com a frontissa entre les universitats i l'empresa per millorar la transferència tecnològica. D'altra banda, es preveuen canvis en el sistema de governament dels centres de recerca a Catalunya en el sentit de vincular més la seva política d'investigació amb les universitats, una realitat que a la UPF ja existeix des de fa temps en la seva relació amb els seus centres adscrits o vinculats -CREI, CRG, etc. Tanmateix, els canvis també podrien afectar el sistema de governament i de gestió de la recerca, que s'acostaria al model anglosaxó, que es caracteritza per una gestió del recursos a càrrec d'una comissió d'experts i d'una agència d'avaluació independents del Govern.

Per acabar, el rector informa sobre el procés d'elaboració del Llibre blanc de les universitats catalanes, promogut per l'ACUP, els treballs del qual ja estan finalitzant. Aquesta extensa obra, el treball més complet sobre el sistema universitari català des de l'Informe Bricall (2000), es divideix en onze capítols -finançament, docència, recerca, governament, etc.- i l'ACUP preveu presentar-la durant la primera quinzena de juny. Un dels aspectes que aborda el Llibre és el reforçament de la marca Universitat de Catalunya, un paraigua comú de les universitats públiques del país, tot respectant les singularitats de cadascun dels centres existents.

Durant la sessió del Consell de Govern es van presentar les mesures de suport als màsters oficials impartits durant el curs 2007-2008 que es concreten en la creació d'un programa de suport d'aquests estudis de postgrau, mitjançant un pla de foment anual, dotat amb 90.000 euros, que té com a objectiu prioritari facilitar als departaments la implantació i seguiment dels màsters. Aquests ajuts es repartiran equitativament per a cadascun dels màsters universitaris -60.000 euros per als quinze màsters del curs 2007-2008-, si bé per determinar els imports que s'atorguin a cada màster en els propers cursos s'utilitzaran criteris de tipus qualitatiu i quantitatiu, que seran aprovats per la Comissió de Postgrau i Doctorat.

Un altre document presentat durant la sessió va ser un informe sobre l'enquesta de riscos psicosocials a la UPF, document consultable al Campus Global, a la web de l'Oficina tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, a l'apartat Millora del benestar psíquic.

2. Principals acords

  • Aprovació de la primera proposta de programació d'ensenyaments de grau per al curs 2009-2010..

La proposta aprovada pel Consell de Govern inclou els graus següents: Dret; Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció; Ciències Polítiques i de l'Administració; Enginyeria en Informàtica; Enginyeria de Telecomunicacions en Telemàtica: Enginyeria de Telecomunicacions en Sistemes Audiovisuals; Economia; Administració i Direcció d'Empreses; Periodisme; Enginyeria de l'Edificació (Elisava); Disseny (Elisava); Enginyeria de Disseny Industrial (Elisava), i Turisme i Gestió del Lleure (EUM). Aquesta proposta serà completada en les següents sessions del Consell de Govern.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la normativa de reconeixement de crèdits de lliure elecció entre cicles formatius de grau superior (CFGS) i estudis universitaris.
  • Aprovació de la modificació de la normativa del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI).
  • Aprovació dels reglaments interns de les residències universitàries de RESA als campus de la Ciutadella i del Mar.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.