1. Informe del rector

El rector comença al seu discurs donant la benvinguda als professors Marcel Mauri, delegat del rector per als estudiants, i Núria Almiron, delegada del rector per l'impuls de temes relacionats amb la sostenibilitat a la UPF, que assisteixen en aquesta sessió com a convidats. També recorda la figura de l'agent d'igualtat representada per la professora Tània Verge.

El rector expressa la seva voluntat de portar al Consell de Govern temes més especialitzats per tal d'afavorir el debat en el marc d'aquest òrgan més enllà de l'aprovació de temes ja treballats àmpliament. En aquest sentit, informa que properament hi haurà una intervenció sobre l'estat de la recerca a la UPF, a càrrec del vicerector de Política Científica, així com un informe relacionat amb el professorat atès que, després d'uns anys en què la situació de la plantilla ha estat congelada, ara té sentit exposar alguns temes.

El rector vol centrar el seu informe en dues qüestions:

En primer lloc, sobre el Claustre i la reforma administrativa que està elaborant la Universitat. El rector informa que ahir va assistir a una reunió de la Mesa del Claustre en què va demanar als assistents que tinguessin en compte l'Informe sobre l'estat del Claustre elaborat pel professor Ramon Villanova, Delegat del rector pel Claustre. La percepció del rector sobre aquest òrgan sempre ha estat que s'ha de revitalitzar. Ara, però, introdueix la reflexió en un altre sentit, vinculada a la reforma de l'estructura organitzativa que vol endegar la universitat. Aquesta reforma ha de servir, d'una banda, per esdevenir una Universitat més àgil i flexible i, de l'altra, per treballar per una Universitat on les decisions es prenguin el més a prop possible de l'àmbit acadèmic on succeeixin. Això no vol dir, per tant, posar en dubte la posició dels diferents òrgans de govern de la Universitat. El rector conclou que la revitalització del Claustre era un compromís electoral i es mostra molt satisfet de l'informe del professor Villanova, tant del mètode escollit (un recull d'opinions de claustrals i altres membres de diferents sectors de la universitat) com de les propostes de millora que s'hi plantegen.

En segon lloc, el rector dibuixa l'actual model d'universitats i el posa en relació a algunes mesures apuntades pel govern en la línia de reduir l'oferta de places en algunes titulacions. Per al rector, en el model actual, cada universitat és igual a una multiplicitat de titulacions juxtaposades en què cada part té assignades unes places, uns recursos i un professorat. Aquest sistema de titulacions està lligat a dos elements externs que la Universitat no pot controlar: la demanda -que depèn dels criteris dels estudiants, la selectivitat, les notes de tall, etc.- i l'oferta del mercat -que marcarà les possibilitats dels estudiants a l'hora de trobar feina. Així, hi pot haver alguns estudis (per exemple, Comunicació Audiovisual) amb una demanda i una nota de tall altíssimes però també amb una desproporció en la demanda laboral. El rector alerta que davant el propòsit de la DGU, la voluntat de la UPF és presentar propostes que la facin cada cop menys dependents d'aquestes decisions externes. En aquest sentit, s'està treballant en el Grau d'accés obert (que el proper curs permetrà a una vintena d'estudiants accedir a la UPF sense haver decidit prèviament quina titulació cursar). La idea -que caldrà treballar amb els degans- és fer més extensiu aquest model, tractant de crear una Universitat menys dependent i més cooperativa entre els diferents àmbits acadèmics on, alhora, es respecti l'autonomia de cadascun.

Finalment, el rector fa una breu referència a la vaga dels estudiants convocada el 7 i 8 d'octubre. La valoració del govern de la UPF és molt positiva, amb un grau d'enteniment molt gran entre els estudiants i els seus representants. El rector agraeix de nou el respecte mantingut en tota ocasió, possible gràcies a la indicació seguida per tothom d'evitar qualsevol confrontació, en una protesta que involucra els ciutadans de Catalunya per una causa molt general i en un moment molt singular. El rector conclou que seria absurd imaginar que els membres del govern representen alguna cosa diferent al que aquests dies han representat els estudiants.

 

2. Principals acords

  • Presentació del compte general i dels estats anuals auditats de l'exercici 2013. El gerent presenta els comptes auditats amb un lleuger endarreriment per la demora en la renovació del contracte amb l'empresa auditora. El gerent destaca que gràcies a l'esforç de tota la comunitat i al no retorn o ajornament de determinats crèdits obtinguts els darrers anys per a la construcció d'alguns edificis, la UPF va tancar l'exercici 2013 en equilibri, amb un lleuger superàvit de 180.000 euros. L'auditoria ha emès un informe favorable, assenyalant que "els comptes presentats per la Universitat expressen en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la UPF". Alhora, sense afectar aquesta opinió, l'auditoria fa menció de tres aspectes (previsions de deute històric de la Generalitat, de pagament de part de les pagues extres i del premi de jubilació del PDI) que qüestiona que se segueixin preveient però que la Universitat vol mantenir en el pressupost per un tema de prudència. L'auditoria també fa menció a un quart element i matisa que, malgrat el lleuger superàvit amb què s'ha tancat l'exercici 2013, hi ha un dèficit acumulat de prop de 7,8 milions. Un cop presentats els comptes al Consell de Govern s'eleven al Consell Social, òrgan al que correspon la seva aprovació.
  • Aprovació de la política de Sostenibilitat Ètica de la Universitat Pompeu Fabra que descriu la responsabilitat i compromís de la UPF envers la sostenibilitat ètica i constitueix el punt de partida per la implementació de plans en aquest àmbit així com el marc per tal que els membres de la comunitat universitària incorporin la sostenibilitat ètica en la seva presa de decisions.
  • Creació de la Càtedra Pompeu Fabra que té per finalitat fer explícit l'interès i el compromís de la Universitat amb la llengua i la cultura catalanes; mostrar l'activitat de la UPF en favor de la llengua i la cultura catalanes i organitzar activitats de promoció i ús d'aquesta; i preveure i impulsar activitats relacionades amb la figura científica de Pompeu Fabra, amb els temes que va conrear i amb la seva projecció cultural i cívica. En col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans, la Càtedra serà dirigida per la prof. Teresa Cabré Castellví, catedràtica de la UPF, actualment Presidenta de la Secció Filològica de l'IEC.

 

3. Altres acords

  • Proposta de modificació de la programació de noves titulacions oficials de màster universitari per al curs 2015-2016. Es tracta d'un canvi de nom en el cas del Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació d'Elisava i d'una reverificació dels màsters en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica, Anàlisi Econòmica Especialitzada i Sound and Music Computing.
  • Proposta de modificació de la programació de titulacions oficials de grau i màster universitari per al curs 2014-2015. En concret, se sol·licita el canvi de nom per al Grau en Mitjans Interactius i Videojocs i se sol·licita la no programació del Màster Universitari en Creació Literària (IDEC EES), que continuarà impartint-se com a títol propi.
  • Aprovació de les memòries dels següents màsters universitaris per a la seva verificació: Master in Healts Economics and Pharmacoeconomics (IDEC EES), International Studies on Media, Power and Difference M.A., MSc Direct and Digital Marketing (IDEC EES), Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica, Màster Universitari en Seguretat Alimentària, Departament de Comunicació (interuniversitari, coordina UB) i Màster Universitari en Recerca Clínica, Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (interuniversitari, coordina UB).
  • Modificació de la memòria verificada del Màster Universitari en Gestió Estratègica de la Comunicació i Relacions Públiques.
  • Aprovació del reglament de l'Escola Superior Politècnica que substitueix l'anterior amb tres modificacions principals: l'ampliació de la Junta fins a 30 membres, la supressió dels càrrecs nats designats pel director, i la durada del mandat dels estudiants, que passa de dos anys a un.
  • Ratificació de la modificació dels Estatuts de la Fundació IBEI i d'autorització dels seu domicili al campus de la UPF. Aquesta Fundació, que gestiona l'institut interuniversitari de recerca IBEI, fundada inicialment per diverses universitats públiques catalanes i el CIDOB, ha modificat els seus Estatuts ampliant els membres del Patronat amb persones privades sense ànim de lucre per remarcar la seva no pertinència al sector públic, tenint en compte que els seus ingressos provenen majoritàriament de les seves activitats. La modificació també preveu que el domicili es traslladi al campus de la Ciutadella de la UPF, atès que l'IBEI és un dels centres que s'instal·la al nou edifici de recerca.
  • Designació del professor Eduardo Cairol Carabi, professor del Departament d'Humanitats, com a vocal de la Comissió de Cultura, en substitució del professor Xavier Serra Casals.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.