1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre algunes qüestions relacionades amb els aspectes legislatius de la política universitària en els àmbits estatal i autonòmic. En primer lloc, informa que el Ministeri d'Educació i Ciència (MEC) es manté inflexible en la seva proposta sobre la durada del grau, fixada en 240 crèdits (4 anys), tal i com va expressar la ministra Mercedes Cabrera als membres de la delegació de l'ACUP (Associació Catalana d'Universitats Públiques), que ha manifestat públicament el seu desacord en aquest aspecte, que van entrevistar-se amb ella a Madrid. La ministra va adduir diverses raons, però la raó última la va justificar dient-los que aquesta és una decisió de tot el Govern central perquè forma part del projecte de reforma de la funció pública, que està dirigit pel Ministeri d'Administracións Públiques, que preveu l'eliminació de les diferències dels actuals nivells A i B dels funcionaris de l'administració. Així, només accedirien a la funció pública aquells que tinguessin una titulació de grau i s'acabaria amb l'actual varietat de titulacions d'accés: llicenciat, diplomat, arquitecte o enginyer. També cal tenir en compte que totes les actuals titulacions de tres anys de durada ja s'han creat expectatives de tenir un any més. El rector creu que l'actual perfil de l'estudiant de diplomatura -persona de més edat, provinent de la FP- fa pensar que, a partir d'ara, per alguns estudiants serà més difícil d'obtenir un títol universitari. El rector, que sempre ha defensat la postura d'un grau de tres anys (180 crèdits), està obert a proposar a la Generalitat qualsevol mesura en aquest sentit, com ara l'obtenció d'un títol propi en finalitzar els tres primers anys d'estudis universitaris i entén que caldrà buscar solucions per fer un disseny propi a la UPF. Pel que fa al calendari d'adaptació a Bolonya amb què treballa el MEC, el rector informa que es preveu aprovar el projecte de reforma de la LOU després de la Setmana Santa del 2007, i seguidament, aprovar els decrets d'estructura de les titulacions universitàries. Les universitats haurien de reformar els seus plans d'estudi durant el curs 2007-2008 i implantar-los el curs següent, 2008-2009.

Pel que fa a la política universitària catalana, s'està a l'espera de la formació del proper Govern i a l'estructuració de les competències en matèria d'universitats, recerca i innovació. La creació d'un departament d'Universitat i Recerca està descartada i encara no està clar en quin departament estaran aquestes competències i quin dels partits que integraran el nou govern les controlarà. S'està estudiant si mantenir Universitats, Recerca i Innovació en l'actual Departament d'Educació i Universitats, o bé crear un nou departament que englobaria Universitats, Empresa i Innovació; o fins i tot que Universitats es mantingués a Educació, i Recerca anés amb Empresa i Innovació.

En el mateix àmbit de política universitària catalana, el rector informa que s'han publicat dos decrets de la Generalitat d'interès per al professorat. El primer estableix els complements autonòmics dels professors funcionaris i contractats. Pel que fa als complements de docència i recerca, els trams vençuts dels anys 2005, 2006 i 2007 equivaldran al 75% del complement estatal, i els futurs al 100%. . Hi haurà, per primera vegada, un complement de gestió mitjançant un sistema de punts pels principals càrrecs de gestió ocupats a partir de l'any 1991. Els altres càrrecs (vicedegans, etc.) també rebran punts i els diners sortiran d'una bossa comuna que pagarà el futur departament que tingui la competència d'universitats. L'altre decret regula les funcions del professorat contractat, i s'hi estableixen les funcions i durada de les diverses figures contractuals.

Seguidament el rector informa sobre altes temes d'ordre intern. En primer lloc, informa que hi ha hagut un total de 257 matriculats en els màsters oficials. Aquesta xifra, que representa el 8% de la matrícula del sistema de postgrau català i un 60% de l'ocupació de les places ofertades per la UPF, és un resultat raonable i esperat per tractar-se del primer any d'aquests estudis. El proper 21 de novembre tindrà lloc una sessió extraordinària del Claustre, que estarà dedicada íntegrament a l'adaptació de la UPF a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Hi hauran tres ponències a càrrec dels vicerectors de Docència i Ordenació Acadèmica i de Postgrau, Doctorat i Relacions Internacionals, i del professor Vicente Ortún, sobre el finançament de les universitats, que aniran seguides d'uns torns de debat amb els claustrals. El 10 de novembre se celebra la jornada Commemoració del 75è Aniversari de la Proclamació de la Segona República Espanyola, el segon dels actes que la UPF organitza al llarg del curs en homenatge a la figura de Pompeu Fabra. Precisament es preveu celebrar al proper febrer una jornada sobre la vessant de Fabra com a lingüista i la seva vinculació amb el context social i històric de l'època.

Finalment el Consell de Govern expressa el seu condol per la defunció de Josep Faulí, professor jubilat dels Estudis de Periodisme, on també va ocupar diferents càrrecs de gestió.

En el decurs de la sessió, el gerent presenta la previsió de tancament del pressupost del 2005, que encara es troba en fase d'auditoria per part de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. El pressupost, per primera vegada després d'alguns anys, es tanca amb un excedent efectiu de quasi tres milions d'euros, especialment degut al retorn de l'IVA, després de la sentènciadel TJCE; a uns ingressos de la Generalitat per inversions a les casernes de Jaume I i Roger de Llúria; així com a unes millors liquidacions de les entitats del Grup UPF. Tot plegat ha permès fer front al pagament dels interessos de demora que la universitat devia a contractistes i tancar equilibradament, fet molt positiu en comparació als darrers exercicis.

2. Principals acords

  • Aprovació de la modificació parcial de la normativa d'overheads (cànons) que s'aplica a les activitats de recerca

La normativa de cànons es modifica tenint en compte l'existència d'un seguit d'aspectes que l'actual normativa, vigent des del 1999, no contemplava en la seva totalitat com són: els costos associats a l'activitat de recerca; l'existència del grup UPF; la transparència i objectivitat en els criteris d'aplicació i distribució; la sostenibilitat econòmica dels grups i unitats de recerca; i la simplicitat del model. Tot i que diversos estudis situen entre un 30 i un 40% els costos associats a la recerca, a proposta del vicerector de Política Científica, a partir d'ara s'aplicarà un cànon general del 15% dels ingressos totals del contracte o conveni en les activitats desenvolupades per mitjà dels contractes o convenis regulats a l'article 83 de la LOU. Pel que fa als projectes de la Unió Europea, s'aplicarà el cànon establert en el programa corresponent. Si el cànon imputat supera el 15%, el percentatge que superi aquesta xifra s'aplicarà a despeses indirectes concretes a decidir amb l'acord de l'investigador principal del projecte. Als projectes del Pla Nacional d'I+D se'ls aplicarà el cànon establert a la convocatòria i que s'atorga a la Universitat separadament de les despeses d'execució del projecte. Una part important dels majors ingressos obtinguts per aquest augment es destinaran a incrementar el Pla de Mesures de Suport i Foment a la Recerca.

  • Aprovació de la modificació de la programació i/o plans d'estudi dels màsters oficials a impartir el curs 2007-2008

Després d'una anàlisi de la matricula d'aquest curs per part del Consell Interuniversitari de Catalunya, la modificació de la programació es refereix als màsters oficials oferts aquest curs per tal que el curs vinent s'adeqüi millor l'oferta. En alguns casos s'estableix una forquilla de les places ofertades, per no equivocar-se, i en dos casos (Biomedicina i Economia i Empresa) es procedeix a fusionar màsters.

  • Aprovació de la modificació parcial de la normativa reguladora de les figures de recerca

Als efectes d'agilitar els procediments de modificació de Grups i Unitats de Recerca UPF, a partir d'ara correspondrà al vicerector o vicerectora responsable en matèria de política científica aprovar, amb l'informe previ de la Comissió de Recerca, les modificacions de la denominació dels grups i unitats de recerca; del coordinador o coordinadora; de les altes i baixes de membres d'un grup o unitat; les modificacions de les línies de recerca que no comportin un canvi de d'activitat d'un grup, i qualsevol altra modificació de tràmit ordinari. El reconeixement del grups o unitats de recerca de la UPF segueix corresponent al Consell del Govern.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la participació en el Programa d'Esportistes d'Alt Nivell del Ministeri d'Educació i Ciència
  • Aprovació de la renovació del nomenament dels professors Ricard Sancho i Ricard Zapata, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, com a membres de la Junta Electoral de la UPF.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.