Informe del rector

El rector va començar el seu informe agraint l'assistència dels membres del Consell de Govern en el nou format per videoconferència en què ell mateix, el vicerector adjunt, el secretari general i la coordinadora de l'Oficina de la secretaria general es trobaven a la sala de l'àtic de l’edifici Mercè. En canvi, la resta de membres, prop de quaranta, van participar en la reunió des d’altres llocs per mitjans telemàtics, però amb interacció simultània, a diferència de les dues reunions anteriors. El rector va assenyalar que potser en caldrà fer més en aquesta modalitat, que espera que resulti pràctica i breu.

L'exposició de l’informe es va centrar en les perspectives de cara al curs que ve. En primer lloc, va assenyalar que la UPF és una universitat presencial i no pas no presencial i va indicar que no s’ha d’explorar més el raonable èxit de la formació a distància que ha aconseguit oferir la UPF. Va agrair l’esforç de totes les persones de la Universitat per aconseguir-ho i, especialment, de la comissió de seguiment de la crisi que es va constituir des del començament. Pel que fa a l’organització del curs vinent, el rector va destacar la gran sintonia amb el govern de la Generalitat de Catalunya i allò que ja directament han previst els membres de la comissió de seguiment, conjuntament amb els degans i responsables de les UCA. 

Pel que fa als grans projectes de la Universitat, el rector va afirmar que tant el projecte del Mercat del Peix com la nova configuració dels estudis de Medicina a la UPF estan en un moment particularment interessant i positiu. A finals de mes, es preveu que estiguin resoltes les incògnites principals d’aquests projectes i va explicar el gran interès —especialment, en el moment actual— del projecte dels estudis de Medicina amb  l’èmfasi en la medicina preventiva, que minimitza el recurs a l’hospital.

Finalment, el rector va fer referència al prestigi de la UPF al món. Va recordar que, recentment, un dels rànquings més rigorosos que hi ha, del Times Higher Education, va situar la UPF entre les 10 millors universitats de menys de 50 anys del món. També va remarcar que les millors universitats del món són les joves. A més, el rector va agrair aquest èxit de la UPF al conjunt de la comunitat, tot destacant que els rànquings importen a Europa. A més, cal tenir en compte que els resultats obtinguts per la UPF són molt meritoris, ja que comparant els pressupostos entre les situades al top ten, la UPF compta amb molts menys diners que les millors noves universitats del món.

Informe sobre la gestió de la crisi causada per la COVID-19 i aprovació de mesures extraordinàries de contractació i suport 

El vicerector per a projectes per a la comunitat universitària i el gerent, com a principals responsables de la Comissió de seguiment de la crisi de la Covid-19, van presentar un complet informe del treball dut a terme els darrers mesos. En primer lloc, va intervenir el vicerector, que va qualificar la crisi d’inimaginable. Va destacar que una de les primeres mesures que va acordar la Comissió fou la de mantenir una política de màxima transparència, per la qual cosa es va habilitar una part de la web de la Universitat per informar en tot moment a la comunitat universitària dels esdeveniments i de les mesures necessàries. A més, per respondre qualsevol dubte, es va crear la bústia de  correu electrònic info-coronavirus. Al llarg de la crisi, els objectius principals van ser complir les indicacions de les autoritats sanitàries, assegurar que es feien els exàmens del 2n trimestre amb els estàndards adequats; garantir la docència del 3r. trimestre; i garantir, també, el funcionament de la Universitat i el dels seus serveis essencials: el funcionament dels òrgans de govern, el pagament de nòmines i de proveïdors, la xarxa de comunicacions internes i externes… Així mateix, va destacar que el Portal de la Transparència de la UPF va recollir els principals acords, resolucions i instruccions aprovats aquests darrers mesos, recull que constitueix una mena de columna vertebral del recorregut que la UPF s’ha vist obligada a fer. El vicerector també va expressar els seu agraïment als membres de la comunitat universitària, amb un esment especial a les deu persones de la Comissió de seguiment de la Covid-19. Per concloure, va remarcar la bona notícia que a la UPF, comptant estudiants, PAS i PDI hi ha hagut 22 casos, confirmats, de Covid-19, algun dels quals molt greu, però, afortunadament, no hi ha hagut cap defunció. El gerent, per la seva banda, va fer una exposició centrada en l’organització del treball dels professionals de la UPF i va destacar que es va procurar que el treball a distància es pogués dur a terme en les millors condicions, flexibilitzant els horaris i distribuint equips informàtics. També va comentar els acords a què es va arribar amb les concessionàries de serveis (seguretat, manteniment, neteja i cafeteries). Finalment, va explicar que, des de la primera setmana de la crisi i fins la setmana passada, la UPF ha estat enviant informes al secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya indicant l’evolució del treball a distància de professors, estudiants i personal d’administració i serveis.

Proposta d'acord de mesures extraordinàries per a la contractació i pròrroga de professors associats per al curs acadèmics 2020-2021 a causa de la situació provocada per la crisi de la COVID-19

En els últims mesos, les crisis sanitària i econòmica lligades a la pandèmia de la Covid-19 han donat lloc a una situació extraordinària que té un fort impacte sobre les condicions personals i laborals de molts professionals que tradicionalment han format part del col·lectiu de professors associats, així com sobre els terminis habituals de les convocatòries i els processos de resolució. La UPF no pot ignorar aquest impacte i, com a resposta, planteja conciliar tres elements: en primer lloc, la necessitat de mostrar-se sensible amb el col·lectiu de professionals que han estat treballant com a professors associats durant els darrers anys; en segon lloc, el compromís ferm amb una docència de qualitat que inclogui les experiències i els coneixements de professionals que desenvolupen la seva tasca fora de la universitat, i, en tercer lloc, la conveniència de trobar solucions que, tot exigint un esforç d’adaptació dels professionals, de les eines i dels procediments, resultin efectives, flexibles i àgils. Finalment, cal destacar que aquestes mesures han estat acordades, després de negociar-ho i acordar-ho en el si de la Comissió Mixta, amb la Junta de Personal Docent i Investigador i el Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador laboral. 

Proposta de bases per a la convocatòria d'ajuts per a joves investigadores i joves investigadors amb responsabilitats de cura d'infants menors de sis anys per al curs 2020-2021

Nombrosos estudis científics demostren el caràcter crucial dels primers anys de la trajectòria investigadora en la projecció i l’evolució professionals. Aquesta constatació explica perquè bona part dels programes de beques i ajuts predoctorals i postdoctorals preveuen diverses mesures. En paral·lel, també hi ha una gran evidència científica que posa de relleu les dificultats específiques a què han de fer front les joves investigadores a càrrec de la cura d’infants, que s’agreuja en el cas de ser família monoparental, com també ocorre amb els homes que encapçalen una família monoparental. Davant d’aquesta realitat, i en desplegament del Segon Pla d’Igualtat de la UPF, el Consell Social de la Universitat vol obrir una convocatòria d’ajuts per a joves amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys per al curs 2020-2021. L’objectiu principal és facilitar la dedicació a la recerca d’aquest col·lectiu, per a contribuir així a la seva consolidació professional futura. 

Principals Acords

Un nou Codi ètic, amb mecanismes de garantia i revisió

Després d’un procés de participació de més de tres mesos, s’ha aprovat un nou Codi Ètic per a la UPF. El secretari general va explicar que el procés de participació va tenir lloc durant els mesos en què fou declarat l’estat d’alarma, però que això no va alterar el seu funcionament, atès que ja s’havia previst fer-ho per mitjà de la web de la Universitat. Es van rebre una desena d’aportacions de diversos membres de la comunitat, algunes de les quals versaven sobre diversos apartats del Codi. Totes elles van ser preses en consideració per la CRAC, Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi Ètic, i algunes van ser incorporades al text final. Pel que fa al contingut, el nou Codi es basa en la majoria dels principis presents en l’actual, que fou aprovat l’any 2012. Així mateix, s’ha dut a terme l’addició d’un nou principi: el de sostenibilitat, en consonància amb les preocupacions d’aquest moment i la declaració d’emergència climàtica formulada per la UPF temps enrere. La redacció del text del Codi s’ha simplificat per a fer-la més llegidora i accessible, i ha estat actualitzada àmpliament. Se n’han eliminat referències normatives o altres que la legislació ulterior ja ha anat desenvolupant. Finalment, cal destacar, com a  novetat molt rellevant, que el Codi Ètic aprovat incorpora nous mecanismes de què fins ara la Universitat no disposava, com són la constitució d’una Comissió d’Integritat i l’establiment d’una Línia ètica. D'aquesta nova Comissió, tan sols se’n defineixen les principals funcions i haurà de ser regulada per una normativa específica. Pel que fa a la línia ètica, és una bústia electrònica que ha de permetre de rebre alertes incompliments dels principis del Codi ètic, alertes que han de ser tractades confidencialment i, si el sol·licitant ho planteja, poden ser anònimes.

Aprovació de la normativa que regula Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS)

Es planteja la refundació del programa que va a començar com un Programa d’Estudis Hispànics i que de seguida va ampliar-se per abastar els Estudis Europeus. El nou programa reformula la seva dimensió internacional per tal de facilitar la immersió dels estudiants internacionals a la UPF i la inclusió dels estudiants UPF en una política d’internacionalització a casa. D’altra banda, trenca les fronteres entre les disciplines i esdevé un programa transversal que aglutina per primera vegada tots els àmbits representats en cadascuna de les facultats de la UPF per tal de proporcionar les eines conceptuals i les competències adients per abordar els reptes i la complexitat del món contemporani. D’aquesta manera, el programa respon i s’alinea amb l’estratègia institucional de renovar el model docent, amb particular atenció a la seva dimensió internacionalitzadora.

Nou Reglament del Registre General de la UPF

El nou Reglament del Registre General de la UPF substitueix el vigent, que ara ja era força obsolet. Conté les regles bàsiques del Registre de la institució encarat al desplegament de l'administració electrònica. Durant la presentació de la proposta, el secretari general va destacar la relativa maduresa de la UPF en aquesta matèria, que, precisament, la crisi de la Covid-19 ha incrementat. Per això, resulta lògic que el nou Reglament estableixi l’obligació de relacionar-se amb la UPF per mitjans electrònics sobre els col·lectius de la comunitat universitària. Ara bé, conscients de la importància d’aquest fet, la Universitat ha previst anar establint aquesta obligació de manera progressiva, en la mesura que es disposi del tràmit electrònic corresponent. La relació dels tràmits disponibles, amb caràcter obligatori, s’haurà d’anar actualitzant periòdicament. Així mateix, es preveu que es puguin establir excepcions per a determinades persones o grups de persones que tinguin dificultats. Finalment, es crea una única Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR), que estarà situada a l’edifici Mercè. Aquesta oficina prestarà suport a les persones que presentin documentació en paper i n’assegurarà la digitalització, a més de garantir la integritat i el caràcter fefaent de les còpies corresponents. La llei vigent estableix que les administracions públiques han de tenir aquestes oficines en funcionament a partir del 2 d’octubre del 2020.

Altres acords

Modificació de les places de grau, màsters universitaris i doctorat per al curs 2020-2021

La modificació preveu la incorporació de les places del Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes [UPF/UOC], que no es van incloure en el document aprovat el 20 de maig de 2020 ja que estava pendent la incorporació de places per especialitat. Així mateix, es corregeix un error detectat en el nombre de places dels estudis de doble grau en ADEiGI i Turisme, de Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus.

Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2020-2021

Nova convocatòria del PlaCLIK que ofereix ajuts de suport a la qualitat i a la innovació en l'aprenentatge i el coneixement per al curs 2020-2021. La nova edició del PlaCLIK té en compte el projecte EDvolució, que la Universitat està desenvolupant per respondre els nous reptes del coneixement i l’aprenentatge. Aquest projecte, enfocat al redisseny del model educatiu de la Universitat, expressa la singularitat de la seva naturalesa i l’adequació a les necessitats del futur. Així doncs, el projecte Edvolució inspira les línies temàtiques de la convocatòria del Pla d’Ajuts d’enguany.