1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció anunciant que la professora Aurora Corominas (Departament de Comunicació), s'incorpora al Consell de Govern com a representant del PDI. Seguidament informa de les darreres incorporacions de càrrecs estructurals, tant des del punt de vista acadèmic com administratiu: el professor Manel Baucells (Departament d'Economia i Empresa), que serà el director de la nova School of Management de l'IDEC, i Pau Juste, nou vicegerent de Recursos Humans i Organització des del passat 1 de setembre.

El rector informa que la UPF ha estat una de les quinze universitats espanyoles seleccionades en la primera fase de la convocatòria del Campus d'Excel·lència Internacional (CEI), convocada pels ministeris d'Educació i de Ciència i Innovació. Al projecte que la UPF va presentar, "Campus UPF - Icària Internacional" i centrat en l'àmbit de les ciències socials i humanitats, se li ha atorgat una subvenció de 179.000 euros per preparar un pla estratègic. En una segona fase, que es resoldrà a finals de novembre, una comissió d'experts de prestigi internacional decidirà quins projectes dels 15 seleccionats es poden portar a terme en la seva totalitat, durant el període 2009-2012, després d'una presentació pública a càrrec dels seus impulsors. A aquesta finalitat es destinarà una quantitat conjunta de 3 milions d'euros en subvencions i 150 milions d'euros en préstecs, que es concediran a les comunitats autònomes de les universitats que en resultin seleccionades. El rector agraeix a totes les persones que van col·laborar en la presentació del projecte, sota la coordinació de la vicerectora Teresa Garcia-Milà i del vicegerent Josep Jofre.

El passat dilluns hi ha haver reunió de la CRUE i del Consell d'Universitats. En aquesta darrera trobada, el ministre d'Educació va exposar als rectors espanyols les prioritats del seu ministeri per als pròxims mesos: l'Estatut del PDI, l'Estatut de l'Estudiant, el sistema de finançament de les universitats, la reforma del reial decret del doctorat i una política més dissenyada de formació contínua. En la mateixa reunió, el secretari d'Estat d'Investigació, Carlos Martínez Alonso, va expressar, en relació amb l'anunciada retallada dels ajuts a la recerca en el projecte de pressupostos generals de l'Estat, que els projectes i programes de recerca (Ramón y Cajal, Consolider, etc.) de les universitats no es veuran afectats i que, en canvi, sí que es reduiran les despeses corrents del Ministeri de Ciència i Innovació i dels centres de recerca del CSIC.

En la reunió de la CRUE, el rector explica que ha estat elegit nou president de la Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas (CASUE), l'òrgan de coordinació de les activitats acadèmiques de la CRUE, que afronta temes d'ordenació acadèmica i de PDI.

Sobre la reforma de la Llei d'universitats de Catalunya (LUC) durant aquesta legislatura, el conseller d'Universitats ha comunicat als rectors que la reforma serà moderada. Només es farà una adaptació tècnica de la LUC en allò que sigui necessari per adaptar-la a la LOMLOU i alguns altres aspectes que encara no ha anunciat. Serà, per tant, una reforma de mínims. Les universitats estan pendents de conèixer quin serà el pressupost per al 2010 i la possible millora del sistema de finançament universitari lligat al nou model de finançament acordat entre la Generalitat i el Govern central.

Pel que fa a les qüestions internes, el rector informa que el curs acadèmic ha començat amb normalitat. L'acte oficial d'inauguració va tenir lloc el 29 de setembre al campus de Poblenou, i s'ha acabat la primera fase de les obres a l'edifici Doctor Aiguader, seu del Campus Universitari Mar, on hi conviuen tres institucions: la UPF (Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida), la UAB (Facultat de Medicina) i l'IMAS (Escola Universitària d'Infermeria del Mar, adscrita a la UPF).

S'ha constituït la comissió de coordinació i seguiment de les accions per a la prevenció de la Grip A. Les seves funcions principals són fer el seguiment de la incidència d'aquesta grip a la nostra organització i coordinar totes les accions que emprengui la Universitat per tal de prevenir-la, i exercirà, per tant, responsabilitats en l'àmbit organitzatiu i no en el sanitari.

Finalment el rector informa de la bona posició assolida per la UPF en els dos darrers rànquings d'universitats coneguts. En el rànquing SCImago 2009 d'institucions de recerca de tot el món, la UPF lidera tres dels cinc indicadors a nivell espanyol (cites per document, col·laboració internacional i cites normalitzades per àmbit), i apareix dins del 10% de les institucions tant a nivell europeu com mundial en aquests indicadors. Cal destacar un onzè lloc a nivell europeu pel que fa a cites normalitzades, i un 26è lloc en l'indicador referent a la col·laboració internacional. Pel que fa al prestigiós rànquing del Times Higher Education Supplement (THES), la UPF ha pujat del lloc 340 al 320 del món, i en el grup d'universitats de ciències socials ha passat de la posició 80 a la 60 en l'àmbit mundial. Aquesta classificació fa pensar que estem entre les vint millors universitats europees en ciències socials.

Informe sobre l'administració electrònica:

El gerent, Sr. Ricard Boix, informa sobre els avenços en la implantació de l'administració electrònica a la Universitat. Així, el passat setembre es va signar el conveni específic per a l'any 2009 entre el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya i les universitats que formen l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), per a impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica a les universitats catalanes. El projecte preveu desplegar l'administració electrònica de manera homogènia, en col·laboració amb el CESCA.

A la UPF aquest projecte pren el nom d'UPF Connecta+ i està liderat pel Vicerectorat d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Institucionals i impulsat per la Gerència de la Universitat. Informa que, a banda de la comissió ad hoc que està treballant en el projecte, recentment el rector ha creat la Comissió d'Administració Electrònica, per fer el seguiment del pla d'implementació, presidida pel vicerector competent en matèria de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i de la que formen part el vicerector competent en matèria de Qualitat i Estratègia; el secretari general; el gerent de la UPF; la vicegerent competent en matèria de Tecnologies de la informació i les Comunicacions; el vicegerent en matèria d'Organització i Recursos Humans; la cap del Gabinet del Rectorat; la cap del Servei d'Informàtica; dos experts en la matèria (Sr. Jordi Masias i Sr. Josep Plaza); tres degans o directors, un per campus (prof. Mireia Trenchs, degana de la Facultat d'Humanitats, Luís Pegenaute, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació i Jordi Pérez, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida); un representant del personal d'administració i serveis (PAS), un representant dels estudiants i la secretaria general adjunta, que n'exerceix la secretaria.

2. Principals acords

  • Aprovació de la creació de mecanismes de coordinació docent.

L'experiència acumulada en els darrers cursos amb l'avaluació dels plans pilot i l'opinió de professors i estudiants han mostrat que cal realitzar una distribució temporal harmònica de les activitats que les assignatures de cada trimestre preveuen. Per poder assolir-ho, cal planificar les diferents assignacions a fi d'evitar sobrecàrregues innecessàries en algunes de les setmanes de cada període docent i afavorir els mecanismes de coordinació docent. Aquests s'han d'aplicar només a la temporalització de les tasques sinó també a la dinàmica de les assignatures. Coincidint amb que tota l'oferta de primer del present curs segueix l'estructura dels estudis de grau, s'ha cregut convenient reforçar les estructures de govern dels centres, amb la incorporació d'un coordinador o coordinadora docent en cadascuna de les titulacions de grau de la Universitat, que vetlli per aquest objectiu.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la modificació de la normativa del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis per tal d'adaptar-se a les reformes derivades de la implantació de l'EEES. Així mateix, s'estableix explícitament la durada que, a efectes del premi, correspon als ensenyaments organitzats en programes d'estudis especials (programes d'estudis consecutius, de segona llicenciatura i d'estudis simultanis). També es millora el redactat per evitar que exclogui aquells estudiants,que, havent cursat i superat íntegrament els estudis a la UPF amb un extraordinari rendiment acadèmic, puguin finalitzar-los en un temps inferior al nombre d'anys fitxats per l'ordenació del pla d'estudis.
  • Proposta d'incorporació a la Programació d'Ensenyaments per al curs 2010-2011 de dos màsters universitaris: Filosofia Política (UPF) i Euroafricà en Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i desenvolupament a l'Àfrica (coordinat per la URV, amb la participació de UB, UAB, UPF, UdL, UdG i URLL).
  • Aprovació de les memòries de verificació del pla d'estudis dels màsters universitaris següents: Relacions Internacionals; Polítiques Públiques i Desenvolupament Internacional; Anàlisi Econòmic Especialitzat; Economia i Finances; Economia de la Salut i del Medicament; Banca i Finances, i Direcció Financera i Comptable de l'Empresa.
  • Designar la vicerectora de Política Científica, professora Teresa Garcia-Milà, com a representant de la UPF al consell rector i comitè executiu del Concorci PRBB.
  • Designar la Sra. Ester Rocabayera Jordán com a membre de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la UPF, en representació del personal d'administració i serveis.
Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.