1. Informe del rector

El rector dóna la benvinguda al nou membre del Consell de Govern, el professor Xavier Freixas, director en funcions del Departament d'Economia i Empresa.

Seguidament informa que en la reunió del Consell de Govern del 6 de febrer del 2013 proposarà la convocatòria d'eleccions a rector/a de la UPF i el calendari electoral previst. Com que hi exàmens abans i després de Setmana Santa, és preveu que tant la campanya electoral com la primera volta de les eleccions se celebrin a l'abril.

El passat 25 d'octubre van tenir lloc a la UPF les Jornades anuals del Consells Socials de les universitats espanyoles, que enguany van tractar sobre la governança i que van ser molt productives i interessants. Hi ha haver algunes empentes per part d'un grup de persones -algunes vingudes de fora de la UPF- quan el conseller d'Economia i Coneixement entrava a l'auditori per inaugurar les Jornades. El rector no hi era present perquè aquell mateix dia estava a Moscou, convidat a participar en un seminari internacional, juntament amb d'altres destacades universitats de menys de cinquanta anys, que organitzava la Higher School of Economics (HSE).

El 5 de novembre la UPF va organitzar, juntament amb l'European Research Council (ERC), una Jornada sobre l'atracció i la retenció de talent científic a les universitats europees. Prop de 200 persones van assistir a la trobada, que va comptar amb la participació d'Helga Nowotny, presidenta de l'ERC, i d'altres destacats representants de l'àmbit de la recerca, la gestió i la política científica europea, com el conseller d'Economia i Coneixement i la secretària d'Estat per a la Recerca, Desenvolupament i Innovació. El Grup UPF -comptant el CRG i el CREI- té 34 Grants (entre Advanced i Starting), que representa el 20% del total que hi ha a Espanya i ens situa en el Top 15 de les universitats europees.

Avui s'està celebrant UPFeina, la Fira d'Ocupació de la Universitat, que es clourà al vespre amb el lliurament del premi UPF Emprèn 2012. L'acte de lliurament del Guardó d'Honor de la UPF al professor Francisco Fernández Buey, a títol pòstum, tindrà lloc el 13 de desembre.

Davant la convocatòria de vaga del 14 de novembre, s'adoptaran les mesures necessàries per garantir els drets de vaga i de treballar de tots els membres de la comunitat universitària. Hi haurà serveis mínims i el mateix control de presència del PDI que s'ha fet en anteriors convocatòries de vaga. Precisament s'ha decidit que l'estalvi en salaris que s'obtindrà de la deducció dels que no aniran a treballar es destini a mantenir el lloc de treball de personal interí de la Universitat.

Sobre l'àmbit competencial del Ministeri d'Educació, no sembla previsible que el Govern espanyol es decideixi a presentar un avantprojecte de reforma de la LOU. Podria ser, però, que s'optés per introduir-hi alguna adicional perquè algunes universitats iniciïn uns plans pilots en matèria de governança, d'acord amb les respectives comunitats autònomes. Aquesta possibilitat prové de la constatació de que no totes les universitats poden anar al mateix ritme alhora d'iniciar algun tipus de reforma o canvi estructural.

L'avantprojecte de Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa que ha presentat el Ministeri d'Educació preveu un examen de revàlida al final del cicle del batxillerat. La nota obtinguda en aquest prova valdria el 60% de la nota d'accés a la universitat (actualment aquest percentatge prové de la mitjana dels dos cursos del batxillerat) i el 40% restant s'obtindria del resultat d'unes proves similars a les PAU actuals i d'acord amb totes les universitats. A Catalunya hi ha la voluntat de no modificar l'actual via d'accés a les universitats.

Un cop tancat el procés de matrícula del curs 2012-2013 s'observa que hi ha hagut un augment del 2% del crèdits matriculats, malgrat l'increment del preu les matrícules universitàries. L'augment de preus sí que s'ha notat en les segones, tercers i quartes matrícules, que, en conjunt, ha baixat un 50%. També han baixat les matrícules dels màsters universitaris. En el conjunt de Catalunya, 27.000 estudiants han demanat les beques equitat, la meitat del que s'esperava.

 

Per acabar, el rector informa que la Generalitat ha fet efectius part d'alguns dels pagaments pendents i que ha garantit que els pagament previstos de novembre i desembre es faran amb normalitat, cosa que ajudarà als efectes de tresoreria i a pagar a proveïdors.

2. Principals acords

 • Aprovació de la concessió del títol de doctor honoris causa a Miquel Barceló

El Consell de Govern va aprovar la concessió del títol de doctor honoris causa a l'artista Miquel Barceló. En l'informe presentat en el Consell de Govern, els membres de la comissió -formada pels professors doctors Dolors Folch (presidenta), Dolors Oller, Isabel Valverde, Carlos Reyero i José García Montalvo-, que han valorat els mèrits del candidat, consideren que la proposta, presentada pel rector, de concedir-li el doctorat honoris causa està més que justificada atesos els mèrits del candidat. Se li concedeix la màxima distinció acadèmica de la Universitat per la seva impressionant contribució a la pintura i a l'escultura contemporànies manifestada en una trajectòria que combina l'arrelament a la terra amb una capacitat immensa d'esdevenir un artista global. La seva obra representa així una expressió singular de les aspiracions de les angoixes, de l'alegria i de la tristor dels éssers humans d'avui en dia. La cerimònia acadèmica d'investidura se celebrarà el dijous 29 de novembre. El professor Miquel Oliver (DTIC) serà el padrí de Barceló i el professor José García Montalvo (Dept. Economia i Empresa) llegirà l'elogi del nou doctor.

 • Aprovació de la constitució del centre de recerca Fundació Institute of Political Economy and Governance

Es va aprovar roposar al Consell Social la constitució, juntament amb la Fundació Barcelona Graduate School of Economics, de la Fundació Institute of Political Economy and Governance (IPEG). El Consell de Govern va designar els representants de la UPF en el patronat, que seran els directors dels departaments d'Economia i Empresa i Ciències Polítiques i Socials, a més del rector o a qui atorgui aquest mandat. El nou centre de recerca, finançat per l'Obra Social "La Caixa", té per objecte la recerca en l'àmbit de l'economia política i de la governança. El seu director serà el professor Carles Boix, de la Universitat de Princeton.

3. Altres acords

 • Aprovació de l'article 3.5 del Reglament Electoral de la UPF.
 • Aprovació de la modificació de l'article 12.3.3 de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, relatiu a la reclamació sobre la qualificació definitiva.
 • Aprovació de la modificació del calendari acadèmic del curs 2012-2013, que preveu que el període de recuperació del mes de juliol tindrà lloc entre els dies 17 al 26 de juliol del 2013.
 • Aprovació del Programa de suport al multilingüisme en la docència-Català (curs 2012-2013).
 • Aprovació de la modificació del pla d'estudis del grau en Publicitat i Relacions Públiques i del canvi de denominació del grau en Enginyeria de l'Edificació, en extinció, pel grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació (impartit per ELISAVA Escola Superior de Disseny).
 • Aprovació de memòries de verificació dels màsters universitaris en Estudis del Discurs: comunicació, societat i aprenentatge; Comunicació Social; Gestió Estratègica de la Comunicació i les Relacions Públiques; Emprenedoria i Innovació. MSc in Entrepreneurship and Innovation (IDEC Escola d'Estudis Superiors - Escola Universitària del Maresme); i en Disseny i Comunicació (ELISAVA Escola Superior de Disseny).
 • Aprovació de la desprogramació del màster universitari en Gestió de la Destinació i Equipaments d'Oci i Turisme.
 • Aprovació de l'atorgament del complement addicional per mèrits de docència o de gestió al professorat funcionari o contractat. L'acord ha de ser ratificat pel Consell Social.
 • Designació del professor Antoni Boch Domènech, en substitució del professor Xavier Freixas Dargalló, com a vocal de la Comissió de Professorat; designació de la Sra. Núria Ramis com a representant dels estudiants al Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUE) i de i del Sr. Jordi Vinyals al Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes; i pendent d'acceptació, del Sr. David Aranda com a representant dels estudiants a la Comissió d'Accés i d'Afers estudiantils del CIC i a la Comissió per a l'estudi de la Governança del sistema universitari de Catalunya.

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.