1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció donant la benvinguda als nous membres del Consell de Govern que representen als membres claustrals. Tot seguit lamenta la recent pèrdua de la presidenta del Consell Social de la UPF, Mercè Sala, qui va estar treballant per la UPF fins l'últim moment. El rector expressa el seu profund agraïment per la tasca desenvolupada per Sala al capdavant de l'òrgan de representació de la societat, alhora que recorda que sempre va mantenir un sentit profundament institucional en totes les seves actuacions. Per tot plegat, el rector anuncia que en el proper Consell de Govern proposarà l'atorgament, a títol pòstum, del Guardó d'Honor de la UPF, la màxima distinció de la institució, a Mercè Sala.

El rector informa que avui mateix ha tingut lloc la presentació oral de l'informe final d'avaluació de la UPF per part de l'European Universities Association (EUA). Els quatre avaluadors designats per l'EUA han presentat al Consell de Direcció el seu treball preliminar i es preveu que presentin l'informe definitiu abans de l'estiu.

En el dia d'avui s'ha publicat a El Mundo el rànquing d'universitats que cada any elabora aquest mitjà de comunicació, en què la UPF ocupa la vuitena posició global entre les universitats públiques espanyoles. Atenent a nostra grandària -la UPF només imparteix setze de les 50 titulacions que apareixen en el rànquing- els resultats obtinguts han estat, en conjunt, bons, atès que nou de les titulacions que s'imparteixen a la UPF se situen entre les cinc millors universitats de l'Estat. Així, Ciències Empresarials, Ciències Polítiques i de l'Administració, i Comunicació Audiovisual ocupen la primera posició. Quatre titulacions - Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Humanitats i Relacions Laborals- ocupen el segon lloc i, finalment, Dret, juntament amb Traducció i Interpretació, es troben en cinquena posició.

Pel que fa a altres qüestions d'ordre intern, el rector es refereix a la moció que es va aprovar en el darrer Claustre, segons la qual es va sol·licitar a l'equip de govern de la universitat que no es convidi a membres de la Corona Espanyola a cap mena d'acte relacionat amb la UPF, una decisió que afecta el prestigi de la Universitat i que ha tingut un notable ressò mediàtic i social. El rector es mostra convençut que la moció es va aprovar en contra de l'opinió de la majoria dels col·lectius de la universitat i, com que en l'ordre del dia hi ha prevista la discussió d'una declaració del Consell de Govern, a proposta dels degans i directors, emplaça a debatre sobre aquest tema quan arribi aquest moment.

Seguidament el rector aborda altres qüestions d'ordre extern. La primera d'elles és l'inici dels treballs de l'avantprojecte de reforma de la LUC per adaptar-la a la nova LOU. El rector desconeix si el Govern català optarà per una reforma de mínims o bé per un procés reformador més ambiciós. En aquest sentit, el rector és partidari de reformar la LUC a fons si el objectius són ambiciosos i afecten qüestions cabdals, com ara el governament de les universitats.

Finalment el rector informa que Màrius Rubiralta, rector de la Universitat de Barcelona, i Carlos Martínez Alonso, president del CSIC, han estat nomenats secretaris d'Estat d'Universitats i d'Investigació, respectivament, del nou ministeri de Ciència i Innovació. Al seu torn, Felipe Pétriz Calvo, rector de la Universitat de Saragossa, és el nou director general d'Universitats.

2. Principals acords

 • Declaració del Consell de Govern.

A proposta dels degans i directors, el Consell de Govern va aprovar per 32 vots a favor, 4 en contra i 3 abstencions, la següent declaració: "El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra, des del respecte degut als acords presos pel Claustre, acorda reiterar el seu compromís amb una universitat incloent i oberta a totes les persones i institucions, d'acord amb el règim democràtic establert per la Constitució.

La UPF és una universitat compromesa amb els valors d'institució pública i, des de la seva creació, ha estat un fòrum obert de debat, llibertat i tolerància. En conseqüència, el Consell de Govern considera que el rector i el govern de la UPF han de tenir la llibertat de convidar a la Universitat totes les persones i institucions que es consideri oportú, entre les quals, per descomptat, els membres de la Corona".

 • Aprovació de la proposta d'ensenyaments de grau per al curs 2009-2010.

La proposta aprovada pel Consell de Govern inclou els graus següents: Relacions Laborals; International Business Economics (UPF); Ciències Empresarials (UPF); Ciències Empresarials (EUM); Infermeria (EUIM); i Negocis Internacionals (ESCI). Aquesta proposta serà completada en les següents sessions del Consell de Govern.

 • Aprovació del Pla de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent (PLA QUID) per al curs 2008-2009.

El Pla QUID presenta noves modalitats que s'ajusten a la realitat de la nostra Universitat i a la progressiva incorporació a l'EEES dels diversos ensenyaments. A més, es pretén fomentar el treball cooperatiu entre els professors, la reflexió per a la millora de la pràctica docent i l'elaboració de recursos i materials didàctics eficaços per a l'aprenentatge, que puguin afavorir, tant al professor com a l'estudiant.

El Pla conserva les principals modalitats amb què comptava en edicions anteriors, com ara, la concepció de projectes sobre metodologies o experiències docents; la difusió d'experiències sobre innovació docent, tant a per a la participació en congressos com per a l'elaboració de materials, així com l'assistència a cursos externs de formació sobre didàctica o innovació docent per part dels mateixos professors; l'establiment de xarxes d'investigació i innovació docents, amb la proposta de nous temes de treball; etc.

Així mateix, s'hi ha introduït una nova modalitat, amb una dotació econòmica específica, amb la qual es volen potenciar projectes que considerin la perspectiva del multilingüisme en l'àmbit docent, en el marc del Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM), per mitjà d'accions relatives al disseny i la planificació de les assignatures i la seva implementació, tant dins com fora de les aules. Els projectes poden consistir en l'elaboració de recursos i materials didàctics en una llengua que no sigui la pròpia del professor i d'estratègies d'ensenyament-aprenentatge vinculades a la gestió del multilingüisme a l'aula.

 • Aprovació del calendari acadèmic del curs 2008-2009.

Les classes del primer trimestre es faran del dijous 25 setembre fins al dimecres 3 de desembre. Els exàmens, del dimarts 9 de desembre al dilluns 22 de desembre, i les vacances, del dimarts 23 de desembre al dimarts 6 de gener.

El període lectiu del segon trimestre començarà el dimecres 7 de gener i finalitzarà el dimarts 17 de març. Els exàmens, del dimecres 18 de març al divendres 3 d'abril, i les vacances, del dilluns 6 d'abril al dilluns 13 d'abril.

L'endemà, dimarts 14 d'abril, començaran les classes del tercer trimestre, que s'acabaran el dimarts 23 de juny, i el període d'exàmens anirà del dijous 25 de juny al dissabte 4 de juliol. Finalment el període d'exàmens de la convocatòria de setembre anirà del dimarts 1 de setembre fins al dissabte 12 de setembre..

 • Aprovació del canvi de nom del Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual.

L'adscripció al Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual de l'àrea de Biblioteconomia i Documentació i el desplegament dels Estudis de Publicitat i Relacions Públiques han aconsellat l'actualització del seu nom, que passa a denominar se Departament de Comunicació.

 • Aprovació de la creació de l'Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF).

El Consell de Govern va aprovar la creació de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE), centre de recerca mixt de titularitat compartida entre el CSIC i la UPF, i el conveni regulador de la seva creació. L'IBE neix amb la finalitat de promoure la recerca multidisciplinar de qualitat adreçada a resoldre problemes científics de l'àmbit de la Biologia Evolutiva. Al mateix temps les parts han considerat la conveniència de que l'IBE compti amb una seu pròpia en el campus de la UPF, per la qual cosa la universitat posarà a disposició del CSIC, d'acord amb la fórmula jurídica adequada, el terreny necessari perquè el CSIC pugui construir l'edifici que serà seu de l'IBE. Resta pendent l'informe del Consell Social de la UPF.

3. Altres acords 

 • Aprovació de la modificació dels plans d'estudi del següents màsters universitaris: Ciències Polítiques i Socials, Gestió de Continguts Digitals (interuniversitari coordinat per la UB), i Història del Món.
 • Aprovació de les normatives específiques d'admissió i dels plans d'estudi dels següents màsters universitaris, amb implantació el curs 2008-2009: Creació Literària; Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporanis; Literatura Comparada i Traducció Literària; Estudis Avançats de Comunicació Social; Disseny i Comunicació (coordinat per Elisava); Innovació i Qualitat Televisives (de TV3); de Recerca en Economia, Finances i Empresa.
 • Aprovació de l'oferta parcial d'ocupació pública del personal funcionari de 20 places de l'escala d'auxiliar administratiu del grup C, subgrup C.
 • Designar el professor Josep-Eladi Baños, com a representant del PDI, i la Sra. Anna Teixidor, com a representant del PAS, representants del Consell de Govern al Consell Social. Resta pendent la designació del representant dels estudiants. També resta pendent designar el representant dels estudiants a la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya.
 • Designar els professors Salvador Alsius (degà dels Estudis de Periodisme), Josep Ferrer (degà de la Facultat de Dret) i Mireia Trenchs (del departament d'Humanitats) representants del professorat a la Comissió d'Ordenació Acadèmica. Resta pendent la designació dels dos representants dels estudiants en aquesta comissió.
 • Designar la professora Montserrat Bajet, del Departament de Dret, membre de la Junta Electoral de la UPF en representació del professorat, en substitució del professor Ricard Zapata.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.