1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció donant la benvinguda als nous membres del Consell de Govern: Miquel Oliver, vicerector de Recursos d'Informació i Avaluació; Albert Carreras, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; Alejandro Frangi, director de l'Escola Superior Politècnica; i Miquel Rodrigo, director del Departament de Comunicació. També a Josep Maria Casasús, que encara que ja era membre del Consell ara hi assisteix com a degà de la nova Facultat de Comunicació.

El curs es va iniciar el passat 25 de setembre amb normalitat, llevat d'alguns problemes en el funcionament de les noves aplicacions informàtiques que s'utilitzen per assignar la docència, fer la reserva d'aules per a la docència i altres espais, i de problemes concrets en la migració dels continguts de les assignatures de l'Aula Global a la nova plataforma Moodle. El rector informa que s'està treballant amb intensitat i que tots aquests inconvenients se solucionaran en breu. Com ja és sabut, l'actual curs estarà dedicat a la justícia global i en els propers dies es convocarà a diferents professors i càrrecs acadèmics per dissenyar el programa d'acte i activitats previstes.

Ja està disponible a la web l'informe final d'avaluació de la UPF per l'European University Association (EUA). El diagnòstic que l'informe fa de la Universitat i el retrat obtingut són fidels amb les línies de futur que es planteja la UPF i, en aquest sentit, l'informe és un bon ajut per acabar de dissenyar el futur de la nostra universitat en l'horitzó del 2015, quan se celebrarà el 25è aniversari de la creació de la UPF.

En les darreres setmanes s'ha accelerat el procés de reestructuració dels centres de la UPF que portarà a igualar el seu nombre amb el nombre actual de departaments. Així s'han creat les noves Facultats de Comunicació -que imparteix els ensenyaments de Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques- i de Ciències Polítiques i Socials -responsable dels ensenyaments de Ciències Polítiques i de l'Administració i de Ciències del Treball. Abans de l'estiu els Estudis d'Informàtica i de Telecomunicació es van fusionar dins de l'Escola Superior Politècnica i en els propers mesos les escoles universitàries d'Empresarials i de Relacions Laborals desapareixeran i convergiran vers les facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials i de Dret, respectivament. Tanmateix es previst convocar en aquest primer trimestre del curs eleccions a juntes de centres i a degà a la majoria de facultats on ja ha culminat la reestructuració.

Pel que fa altres qüestions d'ordre intern, el rector informa que es convocaran eleccions al Claustre en aquells col·legis electorals -particularment en algunes categories de professorat- en què en les darreres eleccions es van elegir menys representants dels possibles, fet que fa que l'actual Claustre estigui infrarepresentat. S'ha creat el Programa UPF Alumni (Programa d'antics alumnes i amics de la UPF), que neix amb la finalitat de potenciar la imatge de qualitat de la UPF tant a nivell nacional com internacional. Un altres dels objectius del Programa, que es desenvoluparà en el marc de la Fundació UPF i que treballarà conjuntament amb les associacions d'antics alumnes de la UPF i de l'IDEC, seran l'inici d'actuacions concretes en l'àmbit de la captació de recursos externes (fundraising).

El pròxim 28 d'octubre tindrà lloc al campus de la Ciutadella una Jornada sobre el Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM), organitzada per reforçar el coneixement d'aquest important conjunt d'actuacions que han de fer possible que la UPF esdevingui una universitat multilingüe des de la defensa i el foment del català i la competència en altres llengües, principalment el castellà i l'anglès. Un altre esdeveniment important serà la visita que farà la ministra de Ciència i Innovació. Cristina Garmendia es reunirà el 17 de novembre amb el Consell de Govern i amb els responsables dels principals grups de recerca per conèixer de primera mà les línies de futur de la Universitat. En aquest sentit, el rector informa que sembla que la dotació del Pla d'Excel·lència que el ministeri de Ciència i Innovació té previst atorgar a les universitats catalanes serà de 30 milions d'euros, quantitat que repartirà la Generalitat i hores d'ara es desconeix el criteri de repartiment que s'aplicarà.

Sobre les qüestions d'ordre extern, el rector informa que el Govern de la Generalitat ha arribat a un acord per signar properament el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació amb el grup de Convergència i Unió i els sindicats, aquests darrers han dit que li donaran suport tot i que no el signaran, que inclou les universitats. Tot i la difícil situació econòmica actual, on el context no és el més apropiat per signar aquest acord, el Pla preveu un increment notable dels diners públics i privats destinats a R+D+I. Seguint amb el capítol del finançament, el rector informa que el repartiment dels 50 milions d'euros previstos en el Pla de millora del finançament de les universitats públiques podria fer-se aplicant indicadors lligats a l'assoliment d'objectius en els àmbits de la docència, la recerca i la gestió. Aquest criteri és el que sempre ha defensat la UPF. En la pròxima reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya es concretarà el repartiment per universitats.

El vicerector de Comunitat Universitària, professor Pelegrí Viader, presenta el Pla d'Inclusió de Persones amb Discapacitat a la UPF, que té per finalitat garantir la igualtat d'oportunitats per a tots els membres de la comunitat universitària i d'aquells que en vulguin formar part, atenent als principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots. El Pla, que a partir d'ara se sotmetrà a consulta dels agents socials representatius del sector i de la comunitat universitària, tindrà una durada inicial de quatre anys i anualment serà revisat per una comissió de treball.

 

2. Principals acords

  • Aprovació de la normativa reguladora del Pla Docent de l'Assignatura (PDA).

El PDA és l'instrument que defineix el model d'organització docent de l'assignatura. Té abast públic i es pot consultar des dels espais de difusió acadèmica previstos per la Universitat. S'aplicarà a tots els estudis oficials de grau i de màster universitari de la UPF i ha de recollir, com a mínim, els apartats següents: competències generals i específiques associades a l'assignatura; continguts de l'assignatura; sistema d'avaluació, tant el tipus como el sistema de qualificació; i descripció de les activitats dins i fora de l'aula i el seu calendari, per a cadascun dels grups de l'assignatura si s'escau.

  • Aprovació de la programació de màsters universitaris per al curs 2009-2010 i de la memòria de verificació de diversos màsters per al mateix curs.

La proposta aprovada inclou els màsters en Filosofia Analítica (coordinat per la UB), en Relacions Internacionals (coordinat per la UPF/IBEI) i en Tecnologia de la Traducció (coordinat per la UPF). D'altra banda el màster en Teories de la Democràcia: Multiculturalitat, Nacionalisme i Federalisme passa a denominar-se màster universitari en Democràcies Actuals: Nacionalisme, Federalisme i Multiculturalitat. Les memòries de verificació aprovades són les dels màsters universitaris en Gestió de la immigració i en Estudis Asiàtics.

  • Aprovació de la modificació de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat.

La normativa s'ha modificat per adequar els doctorats regulats pels reials decrets 778/1998, de 30 d'abril, i 56/2005, de 21 de gener, a les disposicions del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, que preveu que dels cinc membres titulars i dels dos suplents del tribunal que qualificarà la tesi doctoral no hi pot haver més de dos membres de la mateixa Universitat. D'altra banda aquest tribunal només podrà atorgar la menció "cum laude" si la qualificació global es d'excel·lent i s'emet en tal sentit el vot per unanimitat.

3. Altres acords 

  • Aprovació de reconeixement del següents grups de recerca UPF: Grup de Recerca en Sistemes Complexos; Grup de Recerca en Bioinformàtica Estructural; Grup de Recerca en Bioquímica i Biofísica Computacionals; Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració; Grup de Recerca en Polítiques Transversals de Gènere; Grup de Recerca de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas.
  • Aprovació de la modificació dels reglaments de les facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials i de Ciències de la Salut i de la Vida, i dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.
  • Designar el professor Josep Blat Gimeno, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, com a vocal del Patronat de la Fundació Barcelona Media (FBM), en substitució del professor Vicente López.
  • Designar la professora Teresa Garcia Milà com a vocal del Patronat de l'Escola Superior de Comerç Internacional, en substitució del professor Tomàs de Montagut i Estragués.
  • Ratificació de l'acord assolit en el si de la Mesa d'universitats públiques de Catalunya sobre unificació de normativa sobre permisos en matèria de conciliació de la vida personal, laboral i familiar per al personal al servei de les universitats públiques de Catalunya i establiment d'un termini de sis mesos per aprovar un reglament de la UPF regulant els permisos i llicències.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.