1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant que en la pròxima sessió del Claustre de la UPF, que tindrà lloc el 28 de novembre, proposarà la creació d'una comissió formada per membres del propi òrgan que serà l'encarregada de proposar i organitzar debats sobre assumptes que afectin la comunitat universitària, tant en el si de les sessions del Claustre com en actes oberts a la comunitat universitària, amb la finalitat de tenir més formes de debat a banda d'una sessió de claustre. 

Sobre el finançament de les universitats i ara que ja es coneix el pressupost de la Generalitat per al 2014, el rector té confiança en aconseguir un finançament plausible per tancar el 2013 en equilibri i per mantenir-nos en la mateixa situació econòmica durant l'any vinent. A mesura que s'acosta el tancament del present exercici, el rector preveu que es compleixin les expectatives previstes en matèria de finançament i que no es produeixi cap canvi que pugui empitjorar el que s'havia previst quan es va aprovar el pressupost de la UPF d'enguany.

En l'àmbit de la recerca, el Govern central ha llençat, amb onze mesos de retard, la convocatòria del Plan Nacional de I+D+I del 2013. La UPF està particularment interessada en què finalment s'hagi convocat, en ser una font important de recursos, ja que els nostres investigadors tenen un alta taxa d'èxit en aquesta convocatòria.

El projecte Campus d'Excel·lència Internacional (CEI) UPF-Icària ha estat avaluat per una comissió d'experts internacional i ha obtingut un informe favorable amb la nota més alta possible: "A. Good progress".

2. Principals acords

  • Aprovació del programa d'ajuts a l'estudi per situacions sobrevingudes (curs 2013-2014)

El Consell de Govern va aprovar un nou programa d'ajuts destinats a estudiants que es trobin en situacions sobrevingudes que els dificultin el desenvolupament dels seus estudis, per la impossibilitat d'assumir el cost de les matrícules i de poder optar a cap ajut o beca d'aquest tipus.

El programa d'ajuts té una dotació mínima de 25.000 euros per garantir la seva posada en marxa i el funcionament i s'adreça als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau o en el màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, formació Professional i Ensenyament d'idiomes, que s'hagin trobat amb una situació sobrevinguda. Aquesta situació els ha hagut de comportar un empitjorament de la seva situació econòmica, durant el darrer trimestre de l'any 2012 o durant el 2013, i com a conseqüència de la qual no puguin assumir el cost total o parcial de la matrícula o d'altres preus públics d'obligat pagament a la Universitat.

Així mateix, es preveu una dotació econòmica addicional amb les aportacions solidàries que puguin fer els estudiants mitjançant donatius individuals, a la qual s'afegirà una quantitat procedent de la Universitat, equivalent a la suma d'aquests donatius, fins a un màxim de 25.000 euros. A aquests diners s'afegiran les aportacions de persones físiques o jurídiques que vulguin ajudar els estudiants i subscriguin el conveni corresponent amb la Universitat.

  • Aprovació de la convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris de la UPF (2014-2015)

La convocatòria aprovada preveu un ajut de matrícula per cada màster universitari ofert per la Universitat Pompeu Fabra, o coordinat per la UPF en el cas dels màsters interuniversitaris, més un ajut addicional per aquells màsters amb més de 30 estudiants matriculats a primer curs el curs acadèmic anterior.

La dotació econòmica total de cada ajuts serà de fins a 2.000 euros per contribuir a cobrir l'import de la matrícula. En cas que el màster tingui una durada de dos cursos acadèmics, l'ajut de matrícula es renovarà automàticament per al segon curs acadèmic.

Els beneficiaris dels ajuts han d'haver estat admesos a un màster universitari amb dedicació a temps complet. El criteri de priorització per a la selecció del candidat serà el de la valoració de la qualitat dels expedients acadèmics de la titulació d'accés dels sol·licitants.

  • Aprovació de l'acord per seleccionar els professors associats

D'acord amb la proposta acordada en la Comissió Mixta, formada per representants de la UPF i de la Junta de Personal Docent i Investigador i el Comitè d'Empresa del PDI laboral, i amb l'objectiu de regular millor les contractacions d'aquest professorat a temps parcial, s'aprova que la selecció de professors associats es farà mitjançant una convocatòria de concurs anual que s'ha de resoldre abans de l'inici de curs o bé amb convocatòries trimestrals.

Els professors associats contractats en la data d'aprovació de l'acord o que hagin estat contractats en cursos anteriors han d'acreditar l'experiència laboral fora de l'àmbit acadèmic universitari, en els termes previstos en el conveni col·lectiu, en el moment de les renovacions de contractes a partir de l'1 de setembre del 2015. A partir de l'1 de setembre del 2014 totes les persones contractades com a professors associats per via d'urgència han d'acreditar la seva activitat professional segons el que es preveu en l'acord.

El professor associat que es desvinculi de la UPF per un període superior a dos cursos acadèmics consecutius haurà de concursar de nou per ser contractat.

  • Aprovació del calendari acadèmic del curs 2014-2015

El pròxim curs tindrà un total de 148 dies lectius. Les classes del primer trimestre es faran del dijous 25 de setembre (llevat dels estudiants de primer, que començaran el dimecres 17) fins al dimecres 3 de desembre. Els exàmens, del 9 al 22 de desembre, i les vacances de Nadal, del 24 de desembre fins al 6 de gener. El període lectiu del segon trimestre començarà el dimecres 7 de gener i finalitzarà el dimarts 17 de març. Els exàmens, entre els dies 18 i 27 de març. El dimarts 7 d'abril començaran les classes del tercer trimestre, que s'acabaran el dimarts 16 de juny. El període d'exàmens anirà del 17 al 26 de juny. Finalment, el període de recuperació serà del 15 al 24 de juliol.

3. Altres acords

  • Aprovació de les memòries de verificació del grau en Logística i Negocis Marítims (EUM-Tecnocampus) i dels màsters universitaris en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa (IDEC-EES); en Cervell i Cognicio / MSc in Brain and Cognition (UPF); en Estudis Catalans: Identitat i Multiculturalitat en la Catalunya i la Barcelona Contemporànies / Catalan Studies: Identity and Multiculturality in Contemporary Catalonia and Barcelona Catalan Studies (IDEC-EES), en Marketing / MSc in Marketing (IDEC-EES).
  • Aprovació la creació del Grup de Recerca en Política Comparada, adscrit al Departament de Ciències Polítiques i Socials i coordinat pel professor Javier Arregui.
  • Aprovació de la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Ivàlua.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.