1. Informe del rector

El rector enceta el seu informe fent referència a la celebració dels 25 anys de la UPF, que girarà al voltant de dos grans temes: els alumni i la internacionalització. El primer inclourà diverses activitats entre les quals una gran trobada el 18 de setembre. En el marc del segon, la UPF acollirà la tercera cimera de les millors universitats joves del món (menors de 50 anys) organitzada per Times Higher Education, editor d'un dels rànquings amb més projecció global. Recentment, durant la segona cimera celebrada a Dublin, i que va comptar amb la participació del rector, es va fer pública la posició de la UPF com la 12a millor universitat jove del món així com la cinquena que ha experimentat un major progrés els darrers anys. Independentment de la percepció sobre els rànquings, la celebració de l'acte a la UPF dotarà de gran projecció la Universitat durant la celebració d'aquest aniversari. El rector recorda que el proper 18 de juny és la data de la Llei del Parlament de Catalunya de creació de la Universitat.

El rector anuncia un Claustre ordinari per al 8 de juny, que inclourà propostes i reformes plantejades pels mateixos membres del Claustre, recollides en l'informe emès pel professor Ramon Villanova, delegat del rector en aquest òrgan de govern.

Finalment, el rector felicita el departament de Ciències Experimentals i de la Salut per l'obtenció de la distinció Maria de Maeztu, que ha obtingut la màxima puntuació. Es tracta d'una nova modalitat d'ajudes competitives equivalents a les distincions Severo Ochoa però específicament adreçades a departaments ja que aquestes darreres, amb l'excepció d'un cas en anteriors convocatòries, s'han reservat a centres de recerca.

2. Principals acords

 • Aprovació del Codi de la UPF sobre conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament. El codi que la UPF havia aprovat el 2011 passa a cobrir, a més dels treballadors, els estudiants de la Universitat.
 • Aprovació del Protocol per a la prevenció, la detecció i l'actuació contra la violència masclista que afecti estudiants de la UPF. Amb aquest protocol, la UPF vol fer efectiva la seva responsabilitat social en la lluita contra la violència masclista, "una violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d'unes relacions de poder desiguals entre dones i homes", tal com la defineix el preàmbul de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. El compromís de la UPF amb la dignitat, la integritat física i moral i la llibertat sexual de les dones es manifesta en una doble vessant. D'una banda, la Universitat no tolerarà cap manifestació de violència masclista. Per aquest motiu, s'articula un procediment de detecció i d'actuació contra aquest tipus de conductes i es defineixen unes vies institucionals concretes d'actuació a les quals poden recórrer les estudiants afectades i els membres de la comunitat universitària que tinguin coneixement de l'existència d'aquestes conductes, a qui se'ls garanteix una reacció àgil i efectiva de la Universitat. D'altra banda, el compromís amb l'eradicació d'aquests comportaments ha de tenir una vessant educativa i de sensibilització dirigida als diferents col·lectius de la comunitat universitària, ja que tothom és coresponsable en la construcció d'una societat lliure de violència masclista i on la igualtat entre dones i homes sigui efectiva.
 • Reconeixement de tres centres d'estudis: el Centre d'estudis de Ciència, Comunicació i Societat, vinculat al departament CEXS i amb voluntat de fomentar l'impacte social i la projecció de la ciència; el Centre d'estudis Filosòfics Eugenio Trías, amb voluntat d'esdevenir un centre de referència internacional per a tots els estudiosos del pensament del professor i que compta amb el suport inicial de la família, que cedirà bona part del seu llegat (entre d'altres, un fons bibliogràfic d'uns 6.000 llibres així com manuscrits originals); i el Centre d'estudis "UPF Sports Lab", que aglutinarà totes les activitats que es realitzen a la UPF a l'entorn de l'esport i que compta, entre d'altres, amb la participació de 5 departaments.
 • Proposar al Consell Social la participació de la UPF en l'Associació Bioinformatics Barcelona (BIB) i aprovació dels estatuts de l'associació. L'Associació BIB reuneix diferents actors (universitats, centres de recerca, hospitals, etc.) relacionats amb la biomedicina i la bioinformàtica que volen promoure la recerca i la docència en aquests àmbits. L'Associació BIB donarà suport a les iniciatives que, relacionades amb la bioinformàtica, s'emprenguin i es duguin a terme especialment per les entitats membres de l'associació.

3. Acords

 • Modificació del calendari acadèmic que afecta els dies d'inici i final de trimestre del curs 2015-2016 amb la finalitat que la docència pugui ser impartida en setmanes senceres de dilluns a divendres.
 • Modificació de la normativa de reconeixement acadèmic en crèdits, que passa a reconèixer l'aprenentatge avançat del català per als estudiants que hagin cursat l'ensenyament secundari en territoris on el català sigui present com a llengua oficial i que acreditin un nivell C2.
 • Modificació de la programació universitària per esmenar la branca d'adscripció del Grau en Disseny i Producció de Videojocs de l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus.
 • Modificació de l'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió al personal docent i investigador per tal d'incloure la figura de Coordinador de les PAU amb un valor de 4 punts.
 • Modificació de l'acord per seleccionar professors associats per tal de prorrogar fins l'1 de setembre del 2016 el termini previst per a l'acreditació de l'experiència laboral dels associats contractats els cursos 2012-2013 i 2013-2014.
 • Autorització del canvi de nom del centre docent IDEC Escola d'Estudis Superiors a UPF Barcelona School of Management. Aquesta modificació requereix de l'informe del Consell Social i de l'aprovació de la Direcció General d'Universitats.
 • Ratificació dels reglaments de l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus i de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus, centres docents adscrits a la UPF.
 • Ratificació i elevació al Consell Social de la modificació dels estatuts del Consorci d'Ivàlua -composat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la UPF- per tal d'adaptar-se al nou marc legal vigent.
 • Elevar al Consell Social l'aprovació de les següents despeses de caràcter pluriennal: la contractació del servei de neteja (que finalitza el 31/12/2015); el servei de monitorització remota 24x7 dels sistemes d'informació de la Universitat (que finalitza el 31/07/2015); la contractació dels serveis de diferents agents internacionals per realitzar les tasques del projecte de recerca "CompMusic-Computational (ja aprovat, restava pendent la part corresponent al 2015).
 • Designació de la Sra. Gemma Martínez Ayuso, representant del Personal d'Administració i Serveis en la Comissió de Política Lingüística, en substitució de la Sra. Cristina Gorgues Griñan.
  

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.