1. Informe del rector

El rector lamenta la defunció el passat desembre de Joëlle Rey, professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge i antiga membre del Consell de Govern.

Seguidament informa que el Govern central acaba de publicar la resolució de la concessió del Plan Nacional de I+D, que preveu que per aquells projectes per sota els 200.000 euros i que no tinguin fons FEDER, tan sols se'ls concedirà al primer any el 7% de l'ajut previst i, a més, tots els projectes subvencionats passen de tres a quatre anys. Aquesta decisió ha causat un profund malestar entre la comunitat científica, i la CRUE i les associacions de científics han protestat formalment davant el Govern. Per mirar de pal·liar els efectes negatius d'aquest acord i perquè cap projecte quedi aturat, s'ha decidit que els projectes de recerca dels investigadors de la UPF rebin fins al 25% durant el primer any. Aquest avançament dels ajuts serà possible gràcies a l'ús dels fons propis de recerca de la Universitat. 

Sembla que aviat es coneixerà l'informe sobre la situació del sistema universitari espanyol que el ministre d'Educació va encarregar a un comitè d'experts. De manera oficiosa s'ha sabut que el diagnòstic de l'estudi serà negatiu i dur respecte les universitats, però es desconeixen les propostes de millora que el mateix informe ha de contenir. En qualsevol cas no es preveu que el Govern espanyol es decideixi a presentar un avantprojecte de reforma de la LOU perquè li mancaria suport polític i, a més, encara té pendent aprovar la Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMQUE).

Un cop constituït el nou govern de la Generalitat, la situació a Catalunya pel que fa a l'àmbit d'universitats continua com abans de les eleccions i tots els càrrecs de la Secretaria d'Universitats i Recerca que hi havia han estat confirmats en els seus llocs. Sí que hi han hagut canvis al Departament d'Empresa i Ocupació i s'està a l'espera de conèixer el nou rumb en matèria d'innovació. 

Actualment la Generalitat ha de fer front a dos problemes greus. El primer és l'aprovació del pressupost per al 2013 que anirà condicionat, forçosament, al llindar del dèficit previst. Si s'autoritza un dèficit de l'1,5% del PIB, les retallades seran similars a les que hi hagut el 2012 -amb mesures com la supressió d'una paga extra-, mentre que si s'ha de complir un dèficit del 0,7%, ningú no sap quines mesures extraordinàries caldrà adoptar per assolir-lo. El segon problema greu és el de la tresoreria, que depèn, en gran part, de la dotació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) que administra l'Estat. En aquest sentit i com que la Generalitat no va rebre part de la dotació prevista, no ha pogut pagar els endarreriments pendents i, per això, la UPF no ha rebut les quantitats pendents del 2011 i el 2012 -uns vint milions d'euros-, fet que segueix provocant una situació permanent i perllongada d'estrès en la tresoreria de la Universitat.

Pel que fa a l'actualitat de la UPF, els darrers dies s'han celebrat les jornades "La independència de Catalunya, a debat". Aquesta iniciativa dels departaments de Dret, Economia i Empresa, Humanitats i Ciències Polítiques i Socials ha estat una contribució acadèmica al debat sobre aquesta qüestió d'actualitat al país. Així, durant els quatre debats celebrats, que han tingut un ampli seguiment de públic i a les xarxes socials i que es poden veure al canal de la UPF a YouTube, s'han pogut escoltar opinions i arguments divergents. 

S'ha produït un canvi en la política de preus dels màsters universitaris per als estudiants de fora de la Unió Europa. Fins ara i amb els preus de les matrícules anteriors a la puja, la taxa diferencial multiplicava per quatre el preu del crèdit matriculat. Amb el fort increment del preu del crèdit que hi ha hagut, es perdien possibles candidats valuosos dels màsters que imparteixen el CEXS i el DTIC. Per tant s'ha decidit ara reduir la diferència de preu que paguen els estudiants extracomunitaris. 

El passat 28 de gener, la Unió Europea va anunciar quins eren els dos projectes de recerca elegits en la convocatòria Future & Emerging Technologies (Flagship). Un d'ells és el Human Brain Project, que està dotat amb 1.000 milions d'euros per als pròxim deu anys, que aplega més de 120 socis, entre els quals algunes universitats i centres de recerca espanyols. Gustavo Deco, professor del DTIC, és un dels participants. Es dóna el cas que un dels sis projectes finalistes dels FET Flagship era RoboCom, que estava coordinat pel grup de recerca SPECS que dirigeix el professor del DTIC Pau Verschure. 

El rector, en relació al descontent del PAS manifestat amb diverses accions (carta al rector, no fer els marcatges de sortida i altres previstes) contra l'aplicació a la UPF de la jornada laboral de 37.5 hores, diu que aquesta jornada l'ha establerta la legislació estatal i l'autonòmica i cal complir la llei. El que no es pot dir és que 1.460 hores a l'any es fan amb una jornada setmanal de 37.5 hores. Hi ha moltes maneres d'aplicar la jornada i està d'acord en buscar les més favorables als treballadors i amb consens. Sempre hi ha hagut diàleg i els darrers mesos s'ha arribat a acords i preacords. Es poden compactar jornades, flexibilitzar els horaris, parlar dels tancaments, etc. Desmenteix el que diuen els sindicats que l'augment de la jornada es farà servir per eliminar llocs de treball d'interins o altres, quan la UPF s'ha compromès fins el juny del 2013 i, si les condicions pressupostàries ho permeten, el compromís s'estendrà a tot el 2013. Quant li lliurin la carta, es buscarà un dia per reunir-se el gerent, el vicegerent de RR. HH. i Organització i ell personalment amb els representants del PAS.

2. Principals acords

 • Aprovació de la convocatòria d'eleccions al Rectorat de la UPF

El Consell de Govern va aprovar ahir convocar les eleccions al càrrec de rector o rectora de la UPF i celebrar la primera volta de les votacions el dilluns 29 d'abril del 2013.

D'acord amb el Reglament Electoral de la Universitat, el nou rector o rectora serà elegit per la comunitat universitària mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret, d'entre els professors funcionaris del cos docent de catedràtics d'universitat, en actiu, que prestin serveis a la UPF. L'actual rector, Josep Joan Moreso, no es pot tornar a presentar, perquè ha esgotat els dos mandats de quatre anys que contemplen els Estatuts de la UPF.

D'acord amb el calendari aprovat, l'inici del procés electoral serà el 12 de març, amb la publicació del cens, al qual es podrà fer alguna reclamació fins al 18 de març. Dos dies més tard, es publicarà el cens electoral definitiu. La proclamació definitiva dels candidats serà el 12 d'abril, que tindran dotze dies (del 15 al 26 d'abril, ambdós inclosos) per fer campanya electoral. Les votacions es faran el 29 d'abril, tot i que del 16 al 24 d'abril s'obrirà un termini per votar de manera avançada.

Si cap candidat no assoleix, en primera volta, el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures emesos vàlidament, es procedirà a una segona votació. En cas d'una sola candidatura, se celebrarà únicament la primera volta.

El vot per a l'elecció és ponderat per sectors de la comunitat universitària, d'acord amb els percentatges fixats en els Estatuts de la UPF. Així, el coeficient del vot depèn del col·lectiu al qual el votant està adscrit: professors doctors amb vinculació permanent a la universitat (el coeficient és del 51%); professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits (9%); altres categories de professorat (5%); estudiants (25%), repartit entre els de grau, amb una ponderació del 22,5%, i els de màster universitari i doctorat, amb un 2,5%; i finalment, el personal d'administració i serveis (10%).

3. Altres acords

 • Aprovació de la modificació de la normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord amb el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre.
 • Aprovació del Programa d'Estudis Simultanis del grau en Humanitats i el grau en Periodisme (itinerari Humanitats) i del grau en Periodisme (itinerari Humanitats) i el grau en Humanitats.
 • Aprovació del Programa d'Estudis Simultanis dels graus en Ciències Polítiques i en Dret.
 • Aprovació del Programa de doble titulació del grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació i el grau en Màrqueting i Comunitats Digitals (EUM).
 • Aprovació de la modificació de la normativa del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis de la UPF.
 • Aprovació de la normativa acadèmica dels ensenyaments de màster universitari.
 • Aprovació de la proposta al Consell Social de creació de la spin off Logim Solutions SL, que sorgeix del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i té per objecte la comercialització d'un servei de gestió de comptes d'usuari per aplicacions d'Internet amb l'ajuda d'un terminal mòbil.
 • Aprovació d'un acord de compromís de reserva de plaça per a professors permanents amb ajuts de mobilitat internacional.
 • Aprovació de l'atorgament de complements addicionals per mèrits de recerca al professorat funcionari.
 • Acceptació de la integració de la UPF com a patró electiu de la Fundació Barcelona Zoo i designació del prof. Daniel Serra, vicerector d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Institucionals, representant de la UPF en el Patronat de la Fundació.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.