1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant que no es coneix l'abast de l'ajustament pressupostari que té previst fer la Generalitat en la subvenció a les universitats per al 2011, perquè el Govern encara no ha presentat el projecte de pressupost general. En les converses dels rectors amb el conseller d'Universitats i Coneixement i el secretari d'Universitats se'ls ha dit que la retallada general del pressupost serà del 10% però, en el cas concret de les universitats, la retallada real pujarà fins al 16 o el 17%, perquè el 10% s'aplica descomptat el 5% de retallada del Capítol I anualitzat i perquè el 10% és sobre la partida pressupostària inicial del 2010, sense poder comptar amb ingressos finançats per la Generalitat que en aquell moment no estaven pressupostats.

El Consell de Direcció adoptarà mesures generals per encarar la situació dels pròxims mesos. En primer lloc, s'aplicarà una política d'austeritat i s'aguditzaran alguna de les mesures del Pla de Sostenibilitat Pressupostària per estalviar encara més del que estava previst, atès que en el capítol de l'augment d'ingressos el marge és més aviat escàs. La segona mesura serà adoptar una actitud de fermesa i contundència davant el Govern per defensar el model de la UPF i el comportament més sensat respecte el creixement que altres universitats han fet en els darrers anys. Amb les dades oficials a la mà, la UPF és l'única universitat que ha crescut sostingudament en nombre d'estudiants i de PDI i PAS. No ha passat així a altres universitats, on tot i reduir el nombre d'estudiants, han augmentat el capítol de PDI i PAS. Per tot plegat, es demanarà al Govern que no tracti a totes les universitats de la mateixa manera i s'estarà vigilant per tal que no prengui decisions enganyoses.

Sobre les qüestions relaciones amb l'àmbit universitari espanyol, el rector informa que el Congrés dels Diputats va aprovar el projecte de Llei de la Ciència i que ara segueix el tràmit del Senat. El text aprovat ha millorat, des del punt de vista de les universitats, i serà una eina útil per a la política científica del país. L'altre text normatiu que es continua negociant és l'esborrany del reial decret de l'Estatut del Personal Docent i Investigador, normativa que substituirà el decret vigent des del 1985, que ha quedat molt antiquat respecte de les activitats que PDI realitza a les universitats. En opinió dels rectors, el text proposat encara conté massa rigideses i queda marge per millorar-lo.

En un altre ordre de coses, s'informa que per tal de garantir una òptima consecució del projecte UPF Icària Internacional, que va obtenir la qualificació de Campus d'Excel·lència Internacional i que es desenvoluparà en el període 2011-2015, la Universitat està definint un model de govern que inclourà un Consell científic, un Consell empresarial i l'Agregació estratègica, constituïda pels responsables de les institucions que van donar suport a la proposta i que es constituirà el dimarts 12 d'abril.

En l'última reunió dels rectors de l'A4U -Aliança 4 Universitats, formada per la UPF, UAB, UAM i UC3M- es va avançar en la concreció del disseny d'un grau conjunt en l'àmbit de les Ciències Socials, i més concretament, un grau en Filosofia, Política i Economia. Es tracta d'una titulació transversal, dirigida a un reduït nombre d'estudiants -entre 20 i 30- que cursarien els seus estudis uns a Barcelona i altres a Madrid i també a l'estranger i l'inici del qual està previst per al curs 2012-2013. També es va aprovar organitzar, en col·laboració amb l'Obra Social "la Caixa", uns debats Barcelona - Madrid sobre temàtiques diverses, que es faran als respectius CaixaFòrum d'ambdues ciutats.

2. Principals acords

  • Aprovació del programa per al dobles grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses i en Dret i Economia.

Les Facultats de Dret i de Ciències Econòmiques i Empresarials han acordat impartir, a partir del curs 2001-2012, aquesta programa de doble titulació, que no implica cap cost addicional a la Universitat, ja que s'articula aprofitant els grups, les assignatures i la resta de recursos ja existents als respectius Graus. L'oferta es concreta en 40 places per a tot el programa, nombre que correspon a la disminució de 10 places en el grau en ADE, 10 places en el grau en Economia i 20 places en el grau en Dret. Tindrà una duració de cinc anys i un curs acadèmic.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la programació per al curs 2011-2012 del Màster Universitari en Negocis Internacionals - International Business, impartit per l'ESCi i l'IDEC Escola d'Estudis Superiors; i modificar la programació per tal que el Màster Universitari en Gestió Estratègica de les Tecnologies d'Informació i les Comunicacions, que començarà el curs 2011-12, sigui impartit per IDEC Escola d'Estudis Superiors i no per la UPF -mitjançant el departament de Tecnologies de la Informació i Comunicacions-, atès el seu caràcter professionalitzador.
  • Aprovació de la política institucional per fomentar l'accés obert a la producció científica.
  • Aprovació del Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats (GREILI), coordinat per la professor Mireia Trenchs (Departament d'Humanitats).
  • Aprovació de la participació de la UPF com a membre de l'associació "Virtual Physiological Human Institut for integrative Biomedical Research", que té per finalitat la promoció i el suport de la recerca científica i el desenvolupament en l'àmbit de la biomedicina. Aquesta incorporació de la UPF és temporal fins que la Fundació INSIGNEO s'incorpori a l'associació en substitució de la Universitat.
  • Ratificació del reglament de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE), centre mixt UPF - CSIC.
  • Aprovació dels reglaments dels departaments de Dret, Comunicació i Humanitats, i de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives, per tal d'adaptar-los als Estatuts de la UPF.
  • Aprovació del Codi de Conducta de la UPF sobre comportaments discriminatoris, violents i d'assetjament. 

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.