1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció donant la benvinguda al nou gerent de la Universitat, Ricard Boix i Junquera, que es va incorporar l'1 de setembre.

Tot seguit informa que sembla haver desaparegut l'amenaça de desaparició d'algunes titulacions universitàries del futur catàleg d'estudis i que, en el cas concret d'Humanitats, que és el que més afecta la UPF, la seva inclusió sembla estar garantida. Una comissió d'experts nomenats pel Ministeri d'Educació i Ciència (MEC) està elaborant el llistat de les futures titulacions universitàries i el seu calendari de revisió, i tota sembla indicar que la inclusió d'Humanitats es produirà en una segona fase. La voluntat del MEC és que aquest procés de revisió sigui el màxim de flexible i obert i que les universitats tinguin més autonomia. D'altra banda el MEC té enllestit l'avantprojecte de reforma de la LOU i té previst presentar-lo properament. Tot sembla indicar que pel que fa al procés de selecció del professorat la reforma va, en línies generals, en la línia d'introduir major flexibilitat i més autonomia per a les universitats. Així, l'actual habilitació del professorat esdevindrà un procés d'acreditació de mèrits. El que encara no està decidit és si el sistema de concursos d'accés tornarà al sistema anterior, el de la LRU, amb la designació de les comissions avaluadores per sorteig i que la universitat només designi el president.

A continuació, el rector informa que el curs ha començat amb total normalitat i amb la matriculació de tots els estudiants previstos. Destaca que enguany cinc estudis s'han incorporat al pla pilot del DURSI d'adaptació a l'Espai Europeu l'Ensenyament Superior i que aquest és un repte molt important. Abans del 15 de novembre, la UPF presentarà al DURSI la seva proposta de màsters oficials, estudis que s'iniciaran a partir del curs 2006-2007 i l'origen del quals és l'actual oferta de programes de doctorat, que evolucionaran i es reformaran per adequar-se al nou format de màster. El rector agraeix l'esforç de tots els centres i unitats implicats en aquest procés.

En un altre ordre de coses, el rector informa que s'han iniciat les converses per concretar la dotació que rebrà la UPF en el Pla plurianual d'inversions que prepara el DURSI pel període 2007-2012, però del que es podrà executar despesa en el 2006. Es
preveu aconseguir el finançament necessari per garantir la construcció del nou campus de Ca l'Aranyó i també per finalitzar les obres de Ciutadella, del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i l'adequació de l'edifici de Doctor Aiguader.

També informa que a requeriment del DURSI, la Universitat ha de presentar en les properes setmanes el seu Pla estratègic de recerca, document que va vinculat a les subvencions per a la recerca. En els propers dies s'enviarà un primer esborrany d'aquest document a tots els departament, instituts, grups i unitats de recerca perquè es pugui consultar i revisar. El Pla es debatrà i s'aprovarà en una propera sessió del Consell de Govern.

Finalment el rector informa que es produirà una reestructuració de la gerència i que properament s'enviarà una comunicació informant dels canvis efectuats, i que un grup de treball està elaborant un estudi sobre les desigualtats de gènere en tots els àmbits de la UPF. S'elaborarà un diagnòstic de la situació i es proposarà l'aplicació d'un conjunt de mesures i actuacions.

2. Principals acords

  • El Consell de Govern ha pres coneixement del compte general i dels comptes anuals de l'exercici pressupostari del 2004, juntament amb el balanç i el compte de resultats, així com del dictamen de l'Auditoria de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
  • Aprovació del Pla de Mesures per a la Innovació i a la Qualitat Docents 2006.

El pla preveu la convocatòria d'un concurs per a la concessió d'ajuts a iniciatives de caràcter experimental i d'investigació sobre innovació i qualitat docents per al estudis de primer i segon cicle que té per objectius: promoure la progressiva transformació de l'organització i la metodologia docents en vista a l'adequació a l'EEES; contribuir al desenvolupament de nous materials didàctics innovadors en suport digital; donar suport a la difusió de les bones pràctiques docents i de les iniciatives d'innovació dels centres; acompanyar el procés de posada en pràctica i avaluació dels projecte resultants, amb els
recursos adients; i impulsar el desenvolupament d'innovacions docents a partir de l'experimentació de metodologies actives. El pla té una dotació de 133.000 euros i s'han establert quatre modalitats d'ajuts: experimentació Bolonya, materials docents, formació i difusió i altres innovacions docents.

  • Aprovació de la ratificació de la denúncia del conveni amb la Fundació Barcelona Media UPF per a la gestió de l'O ficina d'Inserció Laboral (OIL) i proposta de cessió a la Fundació UPF de la gestió de l'OIL i del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI).

En el procés de reestructuració de les fundacions de la Universitat, es va aprovar que la Fundació Universitat Pompeu Fabra gestionarà, a partir de l'1 de gener del 2006, el conjunt d'accions que faciliten la inserció laboral dels graduats, activitat de la qual s'encarrega l'OIL, i les activitats de promoció, així com també la gestió del PEI.

3. Altres acords

  • Aprovació de la modificació de les bases del programa COFRE GRUPS del Pla de Mesures de Suport a la Recerca UPF per incloure una modalitat específica pels Grups i Unitats de Recerca UPF.
  • Designació del professor Ferran Sanz, vicerector de Política Científica, com a vocal de la UPF en el consorci del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i del professor Jaume Casals com a representant de la UPF al CBUC en substitució del
    professor Carles Ramió.
  • Designació de nous patrons de la Fundació Universitat Pompeu Fabra: als dos membres ja designats-els vicerectors competents en matèria d'Infraestructures i Fundacions, i de Planificació i Avaluació-, ara s'han designat els vicerectors
    competents en matèria de Relacions Institucionals; Recerca; Promoció Lingüística; Comunitat Universitària; Docència; i Economia.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.