1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre el procés d'aprovació dels plans d'estudi dels ensenyaments adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) que es començaran a impartir el curs 2008-2009, és a dir, els graus en Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, Traducció i Interpretació, Medicina, Humanitats i Biologia Humana. El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ja va aprovar les memòries presentades per la UPF i en aquests moments la documentació està passant el procés de verificació per part de l'ANECA, que s'espera sigui favorable. Pel que fa a la proposta del grau en Medicina, una titulació que s'impartirà conjuntament amb la UAB, els serrells pendents de la negociació han estat tancats satisfactòriament, s'estan signant els convenis que regulen la col·laboració entre ambdues universitats i el proper 14 de març tindrà lloc la presentació a la premsa de la nova titulació. També dins de l'àmbit dels nous ensenyaments adaptats a l'EEES, el rector informa que l'AQU ha informat favorablement la proposta de la UPF d'impartir quatre nous màsters oficials el curs vinent. En canvi la proposta presentada per Elisava d'impartir un màster oficial ha estat rebutjada.

El rector informa que el proper 29 d'abril es podria constituir el nou Claustre i que el mateix dia se celebraria una sessió ordinària en què, entre d'altres punts de l'ordre del dia, es procediria a l'elecció dels membres del Consell de Govern que representen als membres claustrals. De les eleccions celebrades el 27 de febrer, el rector informa que la participació dels estudiants va ser alta i que, atès que el 25% de les places del personal docent i investigadors no s'han cobert, la tardor vinent es farà una elecció parcial en aquells col·legis electorals on han quedat amb una representació molt baixa.

Pel que fa a altres qüestions d'ordre intern, el rector informa que l'economista Robert M. Solow va ser investit doctor honoris causa per la UPF durant la cerimònia que va tenir lloc el 29 de febrer i que l'acte d'investidura va assolir el punt just d'austeritat i alhora de solemnitat. La figura de Solow, professor emèrit del MIT i premi Nobel d'Economia, fixa la línia a seguir en relació amb el perfil acadèmic dels futurs doctors honoris causa per la Universitat. D'altra banda, s'ha publicat el darrer estudi sobre la inserció laboral dels graduats de la UPF, que està promogut pel Consell Social. El treball analitza les quatre darreres promocions i alguna de les principals conclusions que revela són: el 79% dels graduats de les promocions analitzades treballa, el 47,9% va trobar la primera feina en menys d'un mes i la mitjana de la retribució són 1.000 euros. Nou de cada deu graduats recomanaria estudiar una carrera universitària a la UPF.

En el capítol d'informació sobre les obres al campus, el rector destaca l'acabament i la posada en servei de la totalitat de l'edifici Wellington, on ja s'hi ubiquen: el Servei de Recerca i la Unitat d'Innovació i Parcs de Recerca (planta baixa), el Centre de Recerca en Economia i Salut-CRES (primera planta), la Barcelona Graduate School of Economics (segona planta) i el Centre de Recerca en Economia Internacional-CREI (tercera i quarta plantes). En el nou edifici del campus de la Ciutadella també s'hi podria allotjar el Consorci d'Avaluació de les Polítiques Públiques, centre de recerca que promou el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat. D'altra banda ja han començat les obres d'instal·lació d'uns edificis prefabricats al costat del Dipòsit de les Aigües, al costat del carrer Ramon Turró, que permetran disposar de més aules seminari i d'una nova zona verda. També continuen a bon ritme les obres a Doctor Aiguader, l'edifici que acollirà la docència dels nous estudis de Medicina, Biologia Humana i Infermeria, juntament amb els ja existents de Biologia. La construcció del nous Campus de la Comunicació segueix els terminis previstos. L'edifici Nau està acabat i ja s'hi han instal·lat diferents grups de recerca vinculats a l'IUA. Al seu torn, l'edifici Fàbrica va acollir fa pocs dies la seva primera activitat: un congrés internacional d'investigadors, i l'edifici Roc Boronat, que és de nova planta, és a punt de cobrir aigües. Entre els propers mesos de setembre i desembre del 2008 es preveu acabar les obres i fer els trasllats previstos.

Finalment, el rector informa que, en el marc de les activitats que s'han organitzat al llarg del present curs per sensibilitzar i reflexionar sobre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, la Universitat commemorarà el Dia Internacional de les Dones (8 de març) amb diferents actes lúdics. Tanmateix, el vestíbul de l'auditori de Ciutadella estarà ambientat amb uns plafons amb informació sobre diferents dones que, al llarg de la història, han fet aportacions als camps del coneixement i de la vida política i social, i tots els edificis del campus estaran decorats amb informació sobre l'exposició "Les veus de la igualtat", que s'inaugurarà el proper 22 d'abril al campus de la Ciutadella.

2. Principals acords

  • Aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

El Consell de Govern va aprovar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la UPF, que és conjunt amb la Fundació Universitat Pompeu Fabra. D'aquesta manera, ambdues institucions es doten d'un instrument que estableix i formalitza la seva política de prevenció; recull la normativa, la reglamentació i els procediments per definir els objectius de la prevenció, i assigna responsabilitats i funcions en els diferents nivells jeràrquics pel que fa a la prevenció de riscos laborals. La finalitat del Pla és assegurar la bona gestió del conjunt de factors que influeixen tant en la prevenció de riscos laborals com en la coordinació de la resta d'activitats d'ambdues institucions, tenint en compte els objectius fixats. Aquest document normalitza l'execució dels drets i les obligacions que estableix la Llei de prevenció de riscos laborals (exàmens de salut, informació i formació preventiva, protecció individual, etc.) i representa la revisió i l'adequació del Pla d'Organització d'Activitats Preventives de la Universitat, elaborat l'any 1996.

3. Altres acords 

  • Aprovació de la modificació de la normativa acadèmica per a la superació i el reconeixement d'idiomes a la UPF. La modificació aprovada preveu matricular-se durant el curs de gaudiment de la beca de tots els crèdits que estableixi el pla d'estudis, en la modalitat de temps complet.
  • Aprovació de l'inici del procés de constitució de l'Escola Superior Politècnica, amb la designació d'una comissió redactora del reglament de l'Escola.
  • Aprovació de la modificació de la Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació. S'acorda proposar al Departament competent en matèria d'universitats la modificació de la Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació, amb la seva segregació en dues facultats: la Facultat de Ciències Polítiques i Socials i la Facultat de Comunicació. L'acord ha de ser ratificat pel Consell Social. Aquest acord i l'anterior cal situar-los en el procés de modificació de la planta de centres de la UPF, actuació que es realitzarà en el marc de la transformació, els dos propers cursos, de les actuals titulacions de llicenciatura i enginyeria a les de grau per adaptar-se a les directrius de l'EEES.
  • Autoritzar la participació de la UPF en el capital social de BMAT i Qgenomics, dues empreses sorgides de la UPF.
  • Aprovació de l'adhesió de la UPF a la Carta Europea del recercador. Codi de conducta per a la contractació de recercadors.
  • Aprovació d'una addenda al conveni de col·laboració acadèmica entre la UPF i l'IMAS per a l'adscripció de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar (EUIM) que preveu que els alumnes de l'Escola podran presentar les seves queixes i observacions davant el Síndic de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra quan estiguin relacionades amb els seus drets i deures i es derivin directament de l'aplicació de les normes acadèmiques de l'Escola autoritzades per la UPF.
  • Aprovació del reglament de funcionament intern de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar (EUIM).
  • Designar els professors Josep Ferrer, Gösta Esping-Andersen i Miguel Rodrigo, com a membres de la Comissió de Postgrau i Doctorat en substitució dels professors Antònia Agulló, Mariano Torcal i Domènec Font.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.