1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció donant la benvinguda a la nova directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), la professora Janet Decesaris.

En la sessió del desembre del 2013, el Consell de Govern va aprovar el pressupost de la UPF per al 2014, després que el conjunt de la Universitat hagi fet un gran esforç per aconseguir presentar uns comptes que permeten sostenir, tot i que amb grans dificultats, el model de qualitat de la Universitat. Aquesta realitat fa que el rector estigui preocupat respecte el futur i la viabilitat de la UPF, sobretot pel fet que si volem que la UPF continuï millorant i que sigui de qualitat com fins ara, no es pot finançar només amb les actuals vies de finançament, que són el suport de l'administració pública per la via de la subvenció, que paradoxalment depèn de la decisió d'una única font, la secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat; les matrícules dels estudiants i alguns ingressos que s'obtenen pels cànons dels projectes de recerca.

Al fil d'aquesta reflexió, el rector pronostica que si en un termini de deu a quinze anys no canvien algunes coses, la UPF pots ser una universitat molt diferent de la que ara és i pot deixar de ser una universitat destacada i no ser una universitat de recerca, com actualment sí que ho és. Cal una aposta decidida per actuar ara mateix i per a més endavant, perquè la UPF duri en el temps, i per tal que esdevingui una universitat més sostenible, més àgil i més adaptable als canvis.

Segons tots els indicadors de docència i de recerca coneguts i fiables, la UPF és millor que les altres universitats del nostre entorn, les quals no aspiren a ser alguna cosa més, mentre que la Universitat sí que té aquest anhel. Cal treballar en aquesta línia des d'ara, perquè sinó la UPF córrer el perill de deixar de ser el que és. El rector constata que l'esforç que fa la UPF en docència, recerca i gestió, que ha fet d'arrossegament del Sistema Universitari de Catalunya, no te cap incentiu econòmic per part de la Generalitat; és a dir, no es premia la voluntat de canviar les coses o de millorar-les. El fet és que l'actual model de finançament, en què el criteri està basat en la mida i grandària de les universitats i no segons la gestió que fan ni el lloc que s'ocupa en el món, no genera incentius econòmics per ser una bona universitat, ni per fer una gestió econòmica correcta, ni tampoc per millorar les coses. En resum, estem finançats igual que la resta d'universitats del sistema, malgrat que ho fem millor en tots els àmbits. A més, tenim el repte de fer-nos més visibles pel conjunt de la societat en general, perquè s'entengui el nostre esforç i el nostre desig de millora.

Per tot plegat, el rector proposa diferents línies d'actuació per fer front a l'actual situació i als reptes de futur, per tal que la UPF esdevingui una Universitat diferent a l'actual amb l'objectiu de no només millorar-la, sinó perquè pugui sobreviure. Alguns exemples de línies a considerar són, per exemple, convèncer els estudiants que triïn estudiar a la UPF perquè aquesta opció personal els valdrà la pena; disposar d'un sistema de recerca prou madur que tingui altres objectius, més vinculats a la innovació i a contribuir a la millora del món i de la societat en general; simplificar les estructures internes per tal de treballar de manera més cooperativa; disposar de promotors a la Universitat que no només tinguin la visió del seu àmbit concret d'actuació i d'interessos.

Seguidament, el rector, arran de que se li ha demanat que expressi la seva opinió sobre l'avantprojecte de llei orgànica sobre l'avortament que ha presentat el Govern central i coincidint amb una declaració de la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la UPF en què es posiciona sobre la qüestió, expressa el seu total rebuig a la nova regulació i es mostra totalment en contra de qualsevol llei que pretengui regular la llibertat de les dones a decidir sobre el seu propi cos.

2. Principals acords

  • Adscripció a la UPF de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró i canvi de nom dels centres adscrits

Fins ara, dos centres de la Fundació Tecnocampus-Maresme de Mataró, l'Escola Universitària del Maresme (EUM) i l'Escola Superior de Ciències de la Salut, estaven adscrits a la UPF. Un altre centre del Tecnocampus, l'Escola Universitària de Politècnica de Mataró, estava adscrit a la UPC. Com que la FTC ha proposat adscriure aquest darrer centre també a la UPF, amb el vistiplau de la UPC, el Consell de Govern va aprovar la proposta d'adscripció del centre, amb un canvi de denominació per Escola Superior Politècnica Tecnocampus. En la mateixa sessió també es va aprovar el canvi de nom dels dos centres adscrits a la UPF, que es diran, respectivament, Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus i Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus.

3. Altres acords

  • Aprovació de la proposta de programació d'ensenyaments per al curs 2014-2015: graus en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica; Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació; Enginyeria Mecànica, i Mitjans Audiovisuals (Escola Superior Politècnica Tecnocampus, adscripció en tramitació).
  • Aprovació de les memòries de verificació dels graus en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica; Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació; Enginyeria Mecànica; Mitjans Audiovisuals, i Aplicacions Interactives i Videojocs (Escola Superior Politècnica Tecnocampus, adscripció en tramitació).
  • Aprovació del Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2014, dotat amb 700.000 euros, la mateixa quantitat que en els pressupostos del 2013 i el 2012, fet que suposa un gran esforç per mantenir la mateixa dotació pressupostària malgrat la reducció general del Pressupost de la UPF en els darrers dos anys.
  • Aprovació del reconeixement del Grup de Recerca Behavioral and Experimental Social Sciences (BESS), del Departament de Ciències Polítiques i Socials; del Grup de Recerca Processing for Enhanced Cinematography (IP4EC), del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, i de la Unitat de Recerca en Virologia, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.
  • Aprovació de la pròrroga del Pla d'Igualtat Isabel de Villena.
  • Aprovació de l'atorgament del complement addicional per mèrits de recerca al professorat funcionari.
  • Aprovació de la separació de la UPF del consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
  • Designar la Sra. Maria Cecília Jaques Querol, representant del personal d'administració i serveis en el Consell Social, en substitució de la Sra. Conxita López Marimon, i el professor Joan Benach de Rovira, representant del PDI en la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de Gènere, en substitució de la professora Tània Verge Mestre.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.