1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre algunes qüestions d'ordre general relacionades amb l'actualitat de la política universitària. En primer lloc, informa que el projecte de reforma de la LOU es troba ja al Congrés dels Diputats i que el Ministeri d'Educació i Ciència (MEC) voldria que les Corts Generals aprovessin la llei la primavera del 2007. Seguint amb d'altres actuacions del MEC, el rector informa que s'ha fet públic un document elaborat pel Ministeri que ve a ser com un "full de ruta" del camí que cal seguir per arribar fins a la convergència europea. La nova proposta d'ordenació de les titulacions universitàries preveu una gran flexibilitat en el grau, aspecte aquest que afavoreix la UPF. En aquest sentit la proposta agrupa les titulacions en cinc grans branques de coneixement, amb unes directrius generals i un registre de titulacions, on hi constarà l'oferta que cada universitat decidirà impartir. També es preveuen 60 crèdits comuns per cadascuna d'aquests cinc branques. Sobre aquesta proposta, el rector expressa la seva preocupació perquè és inflexible pel que fa a la durada del grau, fixada en 240 crèdits (4 anys) i pels crèdits comuns a fer en el primer curs. També el preocupa la poca visibilitat del màsters en aquesta proposta, perquè s'estableix un sistema pel qual es podria accedir al doctorat sense necessitat de cursar un màster. Aquest sentiment de preocupació és compartit amb el conjunt de les universitats catalanes i, per aquest motiu, l'ACUP (Associació Catalana d'Universitats Públiques) enviarà una carta a la ministra Cabrera per expressar-li aquesta inquietud de cara a la previsió que el MEC té de començar els nous graus a partir del curs 2008-2009.

Pel que fa l'actualitat de la política universitària catalana, el rector informa que el Govern de la Generalitat ha acordat amb les universitats públiques doblar l'augment del finançament universitari que preveia la LUC. Així, de l'increment del 30% inicialment previst fins al 2010, es passarà a una puja de quasi el 60% en el mateix període. Encara no hi ha un acord tan ferm respecte del Pla Plurianual d'Inversions 2007-2012, imprescindible per complir, entre d'altres obres previstes, els terminis d'execució de la construcció del Campus de la Comunicació de la UPF, i el Pla d'Infraestructures de Recerca.

Seguidament el rector informa sobre altres temes d'ordre intern. En primer lloc informa que hi ha hagut un 93% de matriculats sobre el total de places assignades en la preinscripció del mes de juny, i un 73% de matriculats en els màsters oficials sobre els admesos. L'inici del curs ha transcorregut amb normalitat i el 29 de setembre va tenir lloc l'acte oficial d'inauguració del curs, que va ser el primer dels actes o activitats que la UPF celebrarà al llarg del curs en homenatge a la figura de Pompeu Fabra. El rector demana disculpes per les molèsties causades pel retard del trasllat de l'IMIM al PRBB, fet que ha provocat l'alteració de les activitats docents a l'edifici Doctor Aiguader.

Finalment el Consell de Govern expressa el seu condol per les darreres defuncions de membres de la comunitat universitària: el professor Joaquim Jordà, la membre del PAS Dolors Arrufat i de Carles Llaó Angelats, estudiant de quart curs dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública.

Seguidament, el gerent informa sobre la política de Recursos Humans en l'àmbit del PAS de la Universitat. La plantilla d'aquest col·lectiu està actualment integrada per 560 persones (423 funcionaris i 137 laborals). De l'anàlisi de la composició de les categories s'observa que només 73 persones són de la categoria més alta (grups A i I), dada que indica una xifra baixa de personal qualificat. També es fa palès que l'actual estructura del PAS és capaç de fer administració però no gestió. Per tant, un dels objectius de la Gerència serà el de qualificar la plantilla mitjançant processos d'adaptació i de formació per fer front als importants reptes -Bolonya, increment de la recerca, expansió territorial- que la UPF afrontarà en els propers anys. És previst presentar l'any 2007 un Pla de Desenvolupament i a mitjans de l'any vinent hi haurà la nova Relació de Llocs de Treball (RLT). També es preveu revisar l'actual reglament de selecció del personal i garantir la mobilitat interna del PAS.

2. Principals acords

  • Aprovació de la programació de Programes Oficials de Postgrau (POP) i de màsters oficials per al curs 2007-2008.

La programació aprovada completa la que es va aprovar el 12 de juliol passat en la darrera reunió del Consell de Govern. Aquesta programació encara ha de rebre l'aprovació del Departament d'Educació i Universitats. El Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual dins el POP en Comunicació Social, oferirà un màster en Estudis de Cinema i Estètica, de tipus interdepartamental. El Departament de Ciències Experimentals i de la Salut dins el POP en Biomedicina, desplegarà un màster en Ciències de la Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals. El Departament de Tecnologia dins el POP en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisuals desplegarà un màster Interdisciplinari dels Mèdia i Sistemes Cognitius Interactius i el màster en Ciències Avançades de les Telecomunicacions Modernes. Finalment, el Departament de Ciències Polítiques i Socials dins el POP en Política i Societat, oferirà el màster en Gestió Pública; i el Departament de Traducció i Filologia oferirà el màster en Accessibilitat en els Mitjans Audiovisuals.

  • Aprovació de la normativa sobre el Pla Docent de l'Assignatura dels Màsters Oficials

El Pla Docent de l'Assignatura és l'instrument en el qual es defineix el model d'organització docent de l'assignatura i s'aplicarà als estudis oficials de Màster. El Pla Docent de l'Assignatura conté la presentació de l'assignatura, els prerequisits per al seguiment de l'itinerari formatiu, les competències a assolir en l'assignatura, els criteris generals d'avaluació i els blocs de contingut. Correspondrà a cada departament l'aprovació dels Plans Docents de les assignatures coordinades pels professors que hi estan adscrits en base a un model que aprovarà el vicerector competent en matèria de docència. Aquest model també serà marc de referència per a les titulacions de grau que formen part del pla pilot d'adaptació a l'EEES i que obtinguin ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Innovació i qualitat docents en aquesta modalitat.

3. Altres acords 

Aprovació de la participació de la UPF en el Patronat de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics. 

La fundació privada Barcelona Graduate School of Economics té per finalitat contribuir a incrementar el coneixement en economia i en les disciplines relacionades amb aquesta i desenvolupar i donar suport a la docència de postgrau, la recerca i els estudis en economia i en les disciplines relacionades. Aquestes activitats es faran en un marc de cooperació amb les universitats, centres de recerca i empreses d'aquest àmbit i els recursos que s'hi destinaran provenen, principalment, dels fons obtinguts del programa CONSOLIDER per Andreu Mas-Colell, catedràtic del Departament d'Economia i Empresa, i d'aportacions privades. El Patronat de la Fundació està format, entre d'altres, pels rectors de la UPF i de la UAB i els presidents del CSIC i el CREI. La seu de la Fundació és troba al campus de la Ciutadella de la UPF i, atès que els seus objectius són la dinamització en l'àmbit del postgrau i la internacionalització dels estudis en economia, s'inscriu en el projecte de desenvolupament del Parc de Recerca en Ciències Socials que la UPF preveu desplegar en aquest campus. 

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.