1. Informe del rector

El rector inicia la seva intervenció informant sobre el contingut de la darrera reunió del Consell d'Universitats, a la qual van assistir, per primera vegada, la ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia; el secretari d'Estat d'Universitats, Màrius Rubiralta; i el director general d'Universitats, Felipe Pétriz. Després que els plans d'estudis dels ensenyaments de la UPF adaptats a l'EEES que es començaran a impartir el curs 2008-2009 van rebre la verificació favorable de l'ANECA, el Consell d'Universitats va informar-los favorablement. Així, els sis graus que la UPF impartirà el curs vinent són: Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, Traducció i Interpretació, Humanitats, Biologia Humana i Medicina (títol conjunt amb la UAB). Bona part de la sessió va estar dedicada a la discussió sobre les propostes de plans d'estudis que no han rebut la verificació de l'ANECA, la majoria de les quals havien estat presentades per universitats privades de Madrid. Al seu torn, la ministra va informar dels projectes en l'àmbit universitat que té previst desplegar durant la legislatura, entre els quals hi ha l'aprovació de l'Estatut del PDI i l'Estatut dels estudiants, que inclourà un capítol de drets i de deures.

El rector informa que el pròxim 12 de juny tindrà lloc al Paranimf de la UB la presentació del Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. Estratègies i projectes per a la universitat catalana. Aquesta obra, encarregada per iniciativa de l'ACUP, és la culminació d'un procés endegat mesos enrere quan es va encarregar a uns quants experts l'elaboració d'uns informes sobre diferents aspectes del sistema universitari català (finançament, docència, recerca, internacionalització, governament, etc.). La UPF va acollir el 18 de juliol del 2007 una jornada de debat sobre el Llibre Blanc en el marc del procés d'elaboració d'aquest important instrument d'informació i de reflexió sobre les universitats del nostre país, que pretén proposar un model d'universitat catalana innovadora i competitiva en el context europeu i internacional. El contingut del Llibre és un conjunt de propostes elaborades pels rectors de l'ACUP. Es tracta d'un document totalment obert a la comunitat universitària catalana, que ha de servir com a punt de partida per encetar un debat amb tots els seus membres.

Pel que fa a altres qüestions d'ordre intern, el rector agraeix el treball i la dedicació de les persones que formen part de les ponències que estan preparant els plans d'estudis dels nous ensenyaments adaptats a l'EEES.

En relació amb la preocupació d'alguns membres concrets del PDI i del PAS sobre la política de recursos humans de la Universitat, el rector informa que la Gerència manté un diàleg obert amb els representants del col·lectiu del personal del Servei de Biblioteca per escoltar les seves reclamacions, que en part es consideren legítimes i que es concreten en un increment salarial. En la seva reivindicació aquest col·lectiu exposa que, en comparació amb les altres universitats, els bibliotecaris de la UPF són els que menys nivell tenen. El rector diu que si bé és cert que el nivell és el més baix, la suma dels diferents complements fan que el nivell retributiu dels bibliotecaris de la UPF sigui el tercer més alt del sistema universitari català, però les converses estan obertes. D'altra banda, s'informa que la Gerència manté contactes amb la JPDI i la JPAS per crear una mesa de negociació.

Finalment, el rector celebra els bons resultats de la campanya de comunicació, dirigida pel vicerector de Comunitat Universitària, professor Pelegrí Viader, que es va endegar el gener passat, per eradicar definitivament l'hàbit de fumar en aquells lloc, i en particular al pati de Roger de Llúria, on, malgrat la prohibició vigent, encara hi havia persones que fumaven.

2. Principals acords

  • Atorgament del Guardó d'Honor de la UPF a Mercè Sala i Jordi Sopena.

El Consell de Govern va aprovar, a proposta del rector i per unanimitat, atorgar, a títol pòstum, el Guardó d'Honor de la Universitat Pompeu Fabra a Mercè Sala i Schnorkowski, presidenta del Consell Social de la UPF entre els anys 2004 i 2008, en reconeixement al seu compromís amb la Universitat i a la tasca i els projectes desenvolupats durant els darrers quatre anys de la seva vida, que han estat essencials per assentar el present i projectar el futur de la nostra universitat. A proposta del rector i per unanimitat, també es va aprovar concedir la màxima distinció de la UPF al professor Jordi Sopena Gil, exsíndic de Greuges de la UPF, que ha desenvolupat la seva tasca amb dedicació i entusiasme durant el període 2004-2008.

  • Aprovació de la normativa de regulació de la modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial.

L'objectiu la normativa aprovada és fer possible la dedicació als estudis dels estudiants de grau que treballen i alhora elaborar mecanismes de control perquè la normativa s'apliqui correctament en els supòsits que preveu. La normativa preveu que l'estudiant a temps parcial haurà de matricular el primer curs dels estudis corresponents en dos anys acadèmics. El primer any acadèmic haurà de matricular, d'acord amb el tutor que tingui assignat, la xifra més propera al cinquanta per cent dels crèdits corresponents al primer curs atenent al valor en crèdits de les assignatures i la seva ordenació temporal. El segon any acadèmic matricularà la resta dels crèdits que configuren el primer curs dels estudis. En el cursos posteriors, l'estudiant podrà matricular un màxim de 35 crèdits d'assignatures noves. El sol·licitants hauran de trobar-se en un dels supòsit següents: acreditar 20 hores o més de treball setmanal; estar afectat per una discapacitat discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33%; i tenir 50 anys o més a la data d'inici del curs acadèmic. Correspon al rector, a proposta del Consell Social, que és l'òrgan competent en matèria de permanència, resoldre les sol·licituds de dedicació a l'estudi a temps parcial i, en el seu cas, les de reversió de la situació.

  • Aprovació de la proposta la normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau.

La proposta de normativa que s'elevarà al Consell Social per a la seva aprovació, preveu que per accedir al segon curs, els estudiants hauran d'haver superat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer curs. Per accedir a un curs posterior al segon, els estudiants han d'haver superat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents al curs precedent i haver superat completament els crèdits corresponents a dos cursos anteriors a aquest. Per poder continuar els mateixos estudis iniciats a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer curs han de superar durant el primer any acadèmic dels estudis el 50% dels crèdits de què consta el curs. Correspon al rector, a proposta del Consell Social, resoldre les sol·licituds relatives a la progressió en els estudis i la permanència.

  • Aprovació del títol propi dels ensenyaments inclosos en el Pla Pilot d'Adaptació de les Titulacions de les Universitats catalanes a l'EEES.

La Generalitat de Catalunya va posar en marxa l'any 2004 un Pla Pilot d'Adaptació de les Titulacions de les Universitats catalanes a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Els estudiants de la UPF que van participar en aquesta convocatòria i que han superat 180 crèdits ECTS rebran un títol propi, segons la llicenciatura o diplomatura cursada, en Gestió d'Empreses en l'Economia del Coneixement; Economia i Finances del segle XXI; Humanitats i Estudis Interculturals; Planificació Estratègica i Creativitat Publicitària; Mediació Lingüística; Biologia Humana; i Turisme.

3. Altres acords 

  • Aprovació de l'oferta de places dels següents doctorats POP: Humanitats (5-50) ; Història (5-20) ; Dret (5-60) ; Comunicació Social (5-40) ; Economia, Recerca i Finances (5-25).
  • Aprovació de la modificació del pla d'estudis del màster en Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisuals.
  • Aprovació de la normativa d'accés al Doctorat en Dret.
 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.