1. Informe del rector 

El rector aborda quatre qüestions en el seu informe.

En primer lloc, fa referència als recents nomenaments en l'àmbit català i espanyol entre els quals hi ha el del professor Francesc Xavier Grau, anterior rector de la URV, com a nou secretari d'Universitats i Recerca. Grau és una persona que ha tingut sempre al cap el sistema català i el conjunt d'universitats i el rector valora molt positivament el nomenament. D'altra banda, el rector agraeix la tasca exercida, amb gran solvència, pel professor Arcadi Navarro aquests anys al cap de la SUR. Així mateix, destaca el nomenament de la Sra. Ángeles Heras, nova secretaria d'Estat d'Universitats, Investigació i Innovació del nou ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. La impressió personal és que es tracta d'una persona enèrgica i sòlida i s'espera que ajudi les universitats amb tots els projectes endegats i, sobretot, aparaulats amb l'anterior responsable, la Sra. Carmen Vela, a qui agraeix la seva disposició durant aquests anys per resoldre dificultats i projectes.

En segon lloc, el rector fa referència a l'acord del darrer Claustre del 28 de maig que instava a l'òrgan competent de la UPF a aprovar la denominació de la plaça central de l'edifici Jaume I com a plaça "Primer d'Octubre del 2017". Atesa la indefinició reglamentària sobre quin és l'òrgan competent, el rector decideix assumir personalment aquest mandat del Claustre perquè no quedi cap dubte sobre el grau de compromís d'aquest equip de govern. En paral·lel, s'establirà un grup de treball o comissió per veure com es recullen, d'ara endavant, aquest tipus de propostes que inclouen noves denominacions d'edificis i espais.

En tercer lloc, el rector remarca que els projectes estratègics que estan duent a terme els diversos vicerectors i vicerectores de vegades no arriben al conjunt de la comunitat universitària. Amb aquest objectiu, durant la propera tardor es faran visites als campus per presentar el projecte EdVolució, el nou model educatiu de la UPF.

Finalment recorda que la celebració dels diversos actes de graduació de grau, màster i doctorat es duran a terme aquesta setmana. Els actes, d'accés lliure, representen un moment festiu per a tota la comunitat.

2. Principals acords

 • Aprovació del segon Pla d'Igualtat "Isabel de Villena (2018-2022)".

El pla, fruit d'un procés participatiu amb tota la comunitat universitària, abasta àmbits d'actuació relatius a la representativitat de les dones, l'accés, la selecció, la promoció i el desenvolupament professionals, les condicions laborals, la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, la violència masclista, la prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere, la comunicació inclusiva i l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric, l'estratègia i l'organització interna i  adopta també la perspectiva LGBTI.

El pla incorpora una primera fase de diagnosi, amb un recull d'indicadors que permetran avaluar-ne l'estat en futures edicions, 10 eixos i 58 accions que s'han elaborat aplicant la transversalitat de gènere. S'ha posat molt èmfasi en l'establiment de fites concretes per tal de garantir una millor efectivitat del pla. En síntesi, es tracta d'un pla que neix fruit de tota la comunitat (pel volum de participació), per a tota la comunitat (per la quantitat d'actuacions) i que ha de ser implementat pel conjunt de la comunitat universitària.

 • Establiment del nou Programa d'Investigadors Visitants (Visiting Scholars) de la UPF, que substitueix l'anterior.

La creació del Programa de Recercadors Visitants (Visiting Scholars) el 2009 va afavorir la visualització i ordenació dels investigadors visitants dels diversos departaments de la UPF (aquells investigadors predoctorals o doctors, contractats per una altra universitat que realitzen una estada de recerca a la UPF amb una durada mínima d'un mes seguit i màxima de dos anys).

Tanmateix, el marc normatiu actual ha incorporat canvis (per exemple, relatius a les condicions que afecten l'emissió de certificats d'estada per als investigadors visitants, a l'articulació organitzativa dels estudis de postgrau o al règim de cotutela de les tesis doctorals) que no es veuen recollits en les previsions del programa anterior. Així mateix, l'experiència acumulada aquests anys reforça la idea de la conveniència que cada departament pugui establir condicions més específiques sobre les propostes i el desenvolupament de les estades dels investigadors visitants del seu àmbit.

Vist el gruix dels canvis esmentats, s'opta per establir un programa nou, que determina les condicions generals sota les quals investigadors d'altres universitats i centres de recerca poden fer estades de recerca a la UPF, donant capacitat de maniobra a cada UCA. La denominació del nou programa inclou el terme "investigador" en substitució de "recercador", atès que és el terme d'ús habitual en l'àmbit universitari.

3. Altres acords

 • Aprovació de la proposta de concessió de medalles de la UPF. Amb la voluntat de fer un reconeixement especial a aquells professors que han servit a la Universitat des de l'exercici d'un càrrec de responsabilitat en l'àmbit acadèmic s'acorda concedir la medalla de la UPF a: Carles Singla, degà de la Facultat de Comunicació (2014-2018); Àlex Alsina, director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (2014-2018) i Miquel Oliver, director del DTIC (2016-2018).
 • Aprovació de la proposta d'inici del procediment per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF a Maria Joâo Pires. La distinció vol reconèixer la trajectòria i qualitat interpretativa d'aquesta concertista portuguesa alhora que la seva tasca social i compromís únic amb l'educació dels intèrprets joves de tot el món. Una comissió elaborarà el dictamen final per ser aprovat en Consell de Govern.
 • S'aproven els següents acords de l'àmbit docent i d'ordenació acadèmica:
  • Es desprograma el Grau en Ciències Urbanes / Urban Science que imparteix el centre adscrit ESCI per al curs 2018-19
  • S'estableix que la data d'implantació de la resolució per la qual es modifiquen els noms de l'Escola Superior Politècnica, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de la Facultat de Traducció i Interpretació sigui el desembre del 2018 (atesa la implicació tècnica que l'acord tenia sobre els aspectes organitzatius de la gestió acadèmica dels plans d'estudi) i se sol·licita a la Direcció General d'Universitats que incorpori aquest aspecte a la resolució per la qual s'autoritzarà el canvi de denominació.
 • Creació del centre interuniversitari "Center for Cybersecurity Research of Catalonia (Cybercat)". El centre, coordinat per la URV, compta amb la participació de diverses universitats catalanes (UOC, UPC, UdL, UAB i UPF) amb l'objectiu de promoure la recerca en ciberseguretat i privadesa de la informació d'alt nivell. La col·laboració d'aquestes universitats en aquest àmbit es produeix des de fa anys a través de diversos grups de recerca. En el cas de la UPF, es tracta del grup WICOM, representat per la Dra. Vanesa Daza, al qual se sumen el grup CRISES, coordinat pel Dr. Josep Domingo-Ferrer (URV); el grup KISON, coordinat pel Dr. David Megías (UOC); els grups ISG i MAK, coordinats pel Dr. Miquel Soriano i el Dr. Jorge Villar, respectivament (UPC); el grup C&G, coordinat pel Dr. Josep M. Miret (UdL) i el grup SENDA, coordinat pel Dr. Joan Borrell (UAB). Amb el present acord, els mencionats centres volen formalitzar i aprofundir la seva col·laboració per tal d'impulsar la recerca en ciberseguretat i privadesa de la informació que es fa a Catalunya i enfortir-ne la projecció internacional; reforçar i estendre la formació d'alt nivell en aquest camp; i consolidar i estrènyer les relacions de recerca existents entre les sis universitats signants.
 • Modificació de la composició de la Comissió de Relacions Internacionals amb 3 nous membres: la Sra. Coro Pozuelo, com a representant de l'equip de Gerència; la Sra. Carme Martinell, com a representant de les entitats del grup UPF; i el Sr. Eduardo Martínez, com a representant dels graduats UPF amb experiència internacional.
 • Adhesió a l'associació SICELE (Sistema internacional de certificación del español como lengua extranjera), una iniciativa multilateral d'una xarxa d'organitzacions d'ensenyament de grau superior de països de parla hispana que, juntament amb l'Institut Cervantes, es comprometen a l'harmonització, la transparència i la coherència en el reconeixement mutu del domini de la llengua espanyola a parlants d'altres llengües. Específicament, l'associació vetlla perquè els productes o serveis relacionats amb l'espanyol com a llengua estrangera que ofereixen aquestes organitzacions es regeixin per criteris de qualitat i compatibilitat, i estiguin, al seu torn, d'acord amb la utilització de bones pràctiques i els estàndards internacionals del sector.
 • Autorització dels següents expedients de despesa de caràcter pluriennal. Aquest tipus de projectes pluriennals, quantiosos en el pressupost, són molt convenients per a la Universitat atès que la compartició de despeses suposa una reducció important de costos i n'optimitza la gestió. Entre tots els projectes, destaca la transformació de l'Àrea Tallers, un espai que ha d'esdevenir un reflex dels objectius estratègics de tota la UPF en termes de docència, recerca, nova creació, emprenedoria i compromís social amb el barri. Els expedients autoritzats són:
  • Pròrroga del servei de monitorització remota 24x7
  • Contractació d'una nova caixa d'eines per a l'administració electrònica
  • Contractació d'una plataforma per gestionar la contractació de Tenure Track i personal  a càrrec d'ajuts de recerca
  • Subministrament en forma de lloguer i manteniment d'equipaments audiovisuals per la docència al Campus de Poblenou
  • Contractació d'un servei al núvol d'un sistema de gestió de continguts multimèdia
  • Pròrroga del contracte del servei de manteniment preventiu de les centrals de detecció d'incendis i de la instal·lació complerta de CCTV i antirobatori
  • Prorroga del contracte del servei de manteniment dels equips d'instrumentació científica
  • Contractació de les obres de reforma de l'Àrea de Tallers
  • Contractació dels serveis de redacció de projecte executiu, direcció d'obres, direcció d'execució material i coordinació de seguretat de les obres de reforma de l'Àrea de Tallers
  • Contractació del subministrament de reactius, per a les unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, i de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
  • Contractació dels serveis postals
 • Designació de la professora Gema Revuelta, del DCEXS, com a vocal en representació del PDI a la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere