1. Informe del rector

El rector presenta el nou equip de govern de la Universitat, format pels membres del Consell de Direcció, i per un grup reduït de persones que faran tasques d'assessorament en diverses àrees. Explica també que tenia un interès especial en incrementar la participació del personal d'administració i serveis en afers relacionats amb el govern de la Universitat.

El rector assegura que els objectius del nou període s'han d'identificar amb un conjunt de projectes exemplars que serveixin per animar persones que no tenen responsabilitats de govern a fer alguna aportació pel seu assoliment. Considera que les reformes estructurals iniciades, que seguiran el seu curs natural, no han de constituir-se com a objectius principals del nou mandat.

La proposta d'equip de govern respon a la idea del treball per projectes i el seu èxit vindrà donat per l'assoliment de noves fites que ara la Universitat no està assumint i que són necessàries.

En aquest sentit, posa com a exemple la figura dels comissionats Francesc Posas i Carles Ramió. Tenen l'encàrrec de fer una feina molt important que pot canviar la perspectiva general de la Universitat en els propers anys.

D'una banda, Carles Ramió s'ocuparà de la configuració estratègica del grup UPF i, en particular, de la relació amb els centres adscrits, que han tingut un augment d'estudiants molt important en els últims tres anys i ja arriben als 7.000 matriculats. Una bona coordinació amb ells permetrà esdevenir una universitat més gran i més forta. De l'altra, Francesc Posas s'encarregarà de la relació amb institucions vinculades a temes de recerca, com pot ser l'Hospital del Mar o altres centres de recerca propers a la universitat.

El rector destaca la incorporació de Pere Torra com a Secretari general, pels seus coneixements i com a exemple de treball conjunt entre els membres del PAS i del PDI. També posa èmfasi en la figura de l'assessor per a la secundària i el món laboral, aspectes que preocupen especialment al rector.

Finalment, explica que el Consell de Direcció format pels comissionats, el vicerector adjunt, els vicerectors, els caps d'UCA, el gerent, la cap de gabinet del rectorat i el Secretari general, es reunirà setmanalment; mentre que l'equip de govern en ple es reunirà periòdicament i substituirà l'actual reunió conjunta.

2. Principals acords

  • Aprovació de la proposta d'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum

La proposta es presenta al Consell de Govern a través de la iniciativa d'un grup d'estudiants. Les universitats públiques catalanes van expressar l'octubre de 2012 la seva adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir a través de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Per mitjà d'aquesta adhesió, els rectors i rectores van manifestar el seu suport a la resolució del Parlament de Catalunya del dia 27 de setembre d'aquell mateix any en el sentit de constatar "la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu". La representació de les universitats en el Pacte requeia en la figura del secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

El 23 de desembre de 2016 es va constituir el Pacte Nacional pel Referèndum, que recull el testimoni del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i aplega un gran nombre d'entitats socials, culturals i polítiques, amb el propòsit d'impulsar un pacte entre els governs de l'Estat i de la Generalitat que permeti la celebració d'un Referèndum eficaç i vinculant, perquè la ciutadania catalana pugui votar sobre el seu futur polític com a nació.

Per aquests motius, s'aprova l'adhesió de de la Universitat Pompeu Fabra al Pacte Nacional pel Referèndum i comunicar aquest suport a l'executiva del Pacte, així com als membres de la comunitat universitària. 

3. Altres acords

  • Aprovació de la proposta de programació universitària del curs 2018-2019. S'aprova programar per al curs 2018-2019 les següents titulacions de grau i màster universitari: grau en Tecnologies Industrials i Economia, titulació interuniversitària amb la UPC vinculada a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; grau en Estudis de l'Esport, grau en Ciències Urbanes i grau en Bioinformàtica (reverificació) oferts per l'ESCI; grau en Interacció i Noves Tecnologies i grau en Disseny (reverificació) oferts per ELISAVA; grau en Enginyeria en Organització Industrial ofert pel Tecnocampus; màster universitari en Estudis Àsia-Pacífic en un context global (reverificació del màster universitari en Estudis Xinesos); màster universitari en Indústria de l'Esport i màster universitari en Gestió de la Comunicació oferts per la UPF Barcelona School of Management; màster universitari en Infermeria i Salut Escolar ofert per l'ESIM, i màster universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment ofert pel Tecnocampus. 
  • Aprovació de la modificació de la programació dels cursos 2017-2018 i 2015-2016. Se sol·licita el canvi de nom d'un màster nou que passarà a denominar-se màster universitari en Recerca Multidisciplinar en Ciències Experimentals. També es demana la reverificació del grau en Filosofia, Política i Economia per l'entrada de la UAB com a universitat participant. Finalment, es planteja una correcció de la programació de la UPF amb efectes 2015-2016 relativa a un programa interuniversitari que ja no s'ofereix, l'Erasmus mundus en aprenentatge i ensenyament de l'espanyol en contextos multilingües i internacionals. 
  • Aprovació de les places de grau i de màsters universitaris per al curs 2017-2018. La novetat d'enguany rau en el fet que el nombre de places d'ensenyament de màsters universitaris de la UPF per al curs 2017-2018 i posteriors inclouran un 5% de reserva per a aquells estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que aquests estudiants compleixin amb tots els requisits d'accés generals i específics a aquests estudis. En el cas d'estudis amb una oferta inferior a vint places, se'n reservarà una.
  • Aprovació d'un títol propi d'Especialista docent en LSC. L'oferta formativa sobre LSC, fora de la UPF, és en general molt reduïda i es limita a pocs cursos de nivells inicials (A1 i A2) que tenen caràcter molt instrumental. Aquesta oferta cobreix les necessitats d'aprenentatge inicial i de sensibilització de la població en general, però no abasta les necessitats de perfeccionament, actualització i especialització de col·lectius que ja tenen coneixements previs d'LSC. Per a aquests col·lectius, no existeix en aquest moment cap oferta formativa al mercat. Un dels col·lectius més necessitats de formació contínua, que ha reclamat repetidament l'interès per la formació avançada, i que veu en la UPF un centre de referència en la docència i la recerca de l'LSC i com el lloc més adient per rebre aquesta formació, és el format per professors sords d'LSC en actiu o en fase de formació. Per això, s'obriran les assignatures d'LSC dels graus en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades a altres col·lectius que tinguin interès i necessitats formatives en LSC que no troben en l'oferta formativa externa actual i que, en canvi, les assignatures de grau cobreixen a bastament. L'experiència és pionera a l'Estat espanyol, no té precedents en LSC i constitueix una acció explícita en termes de responsabilitat social, atès que afavoreix la inclusió de persones en risc d'exclusió social. Implica així mateix la convivència entre estudiants sords i oients en activitats formatives regulars universitàries.
  • Proposta al Consell Social de participació de la UPF en la Fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST). Es proposa aprovar la constitució, -juntament amb l'Associació Barcelona Global, la Fundació d'empresaris de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya-, d'una fundació que tindrà per objecte afavorir la formació universitària d'excel·lència, en especial les col·laboracions interdisciplinàries i interuniversitàries, impulsar la formació de professionals amb una alta capacitació professional i tècnica, així com identificar, atreure i promoure el talent d'estudiants amb provades capacitats intel·lectuals i d'esforç. Aquesta nova fundació ha de servir, entre d'altres, per impulsar el nou grau conjunt UPF-UPC en Tecnologies Industrials i Economia, programat per al curs 2018-2019.
  • Proposta al Consell Social de dos expedients de despesa de caràcter pluriennal vinculats als serveis següents: Servei de genotipat, a preus unitaris, de SNPs al llarg de tot el genoma amb un array dissenyat específicament per a genètica de poblacions per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; servei de vigilància, operació de sistemes i control d'accessos als diferents edificis de la UPF; serveis de seqüenciació de transcriptomes sencers de 70 mostres d'arn de ratolins per al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, i servei de manteniment preventiu i correctiu dels equips Becton Dickinson de la UPF.
  • Designació de representants de la UPF en altres organismes: Pelegrí Viader, vicerector adjunt al rector, com a representant del personal acadèmic del Consell de Govern en el Consell Social de la UPF; Cristina Gelpí i Enric Vallduví, vicerectors, com a representants de la UPF en la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i en la Comissió de programació i ordenació acadèmica del CIC; Cristina Pujadas, vicerectora, i Joan Estafanell, cap del servei de PDI (suplent), com a representants de la UPF en la Comissió de personal acadèmic del CIC; Cristina Gelpí, vicerectora, com a representant de la UPF a la Comissió de política lingüística del CIC; Pablo Pareja, vicerector, i Pelegrí Viader, vicerector adjunt al rector (suplent), com a representants de la UPF a la Comissió d'accés i afers estudiantils del CIC; Cristina Pujada i Enric Vallduví (suplent), vicerectors, com a representants de la Comissió de recerca i transferència del coneixement del CIC; Pere Torra, Secretari general, com a representant de la UPF a la Comissió general de política universitària del CIC; Isabel Valverde, vicerectora, com a representant de la UPF en la Comissió de relacions internacionals del CIC; Mònica Figueras, vicerectora, i Tània Verge (suplent), directora de la Unitat d'Igualtat, com a representants de la UPF en la Comissió de dona i ciència del CIC; Jaume Badia, gerent, com a representant de la UPF a la Comissió Executiva de Barcelona Centre Universitari (BCU); Pelegrí Viader, vicerector adjunt al rector, com a representant de la UPF en el Patronat de la Fundació Barcelona Zoo, i Carles Ramió, comissionat per a l'estratègia del Grup UPF, com a representant de la UPF al Patronat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

 

Nota: Els acords del Consell de Govern es poden consultar al Campus Global, dins l'apartat La Universitat > Estructura i govern > Òrgans de govern > Consell de Govern.